dolor-de-cuello

Informes forenses en accidents de trànsit a partir del 1 de gener de 2016

El Reial Decret 1148/2015 de 18 de desembre que regula la realització dels informes forenses per part dels Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses (IML) en les reclamacions per accidents de trànsit ha estat aprovat pel Consell de Ministres. Entrarà en vigor el pròxim 1 de gener de 2016 i s’aplicarà als accidents ocorreguts a partir d’aquell mateix dia.

Per obtenir un informe forense abans de la despenalització de les faltes s’havia d’interposar una denuncia als Jutjats, els quals obrien unes diligencies, citaven al lesionat pel reconeixement del metge forense i aquest emetia posteriorment un informe de valoració de les lesions.

Des de la despenalització dels accidents de trànsit del passat 1 de juliol de 2015, el lesionat en un accident no podia aconseguir de forma gratuïta un informe forense de valoració del dany corporal patit, excepte que en el propi accident s’hi hagués comés algun tipus de delicte (alcoholèmia, conducció temerària, etc…).

A partir del 1 de gener de 2016 totes les víctimes d’accidents de trànsit podran aconseguir de forma gratuïta un informe forense que acrediti la magnitud de les seves lesions.

Clicant en el següent enllaç podràs veure un exemple d’Informe Forense.

Tot i això, en molts casos serà aconsellable obtenir un informe pericial emès per un metge particular expert en la valoració del dany corporal per tal de portar a terme la reclamació de les lesions amb el màxim de garanties possibles. Per aquest motiu Accigest posa a la vostra disposició els millors metges especialistes en la valoració del dany corporal.

Clicant en el següent enllaç podràs veure un exemple d’Informe Pericial.

Si esteu interessats en aconseguir un informe pericial clickeu a:

 

pericial mèdica informe forense

 

Com aconseguir un informe forense a partir del 2016?

A partir del gener la perícia s’haurà de sol•licitar al Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses del lloc de l’accident o bé del lloc de domicili del lesionat.

La sol•licitud de l’informe forense podrà formular-se per petició únicament del perjudicat o bé de comú acord amb la companyia asseguradora responsable de l’accident, podent-se presentar l’esmentada sol•licitud per qualsevol de les dos parts. Qualsevol de les parts podrà demanar que en el informe s’inclogui algun aspecte concret. En el supòsit que sigui la companyia qui realitzi la petició el IML s’assegurarà de l’existència del consentiment del lesionat abans de la realitzar la pericial. Pots utilitzar les pàgines nou i deu del propi Reial Decret com a model de sol·licitud de l’informe forense.

La companyia d’assegurances haurà de fer-se càrrec del cost de la realització de l’informe forense, tant si es demana de mutu acord amb el lesionat com si el demana únicament el lesionat. El cost de la pericial per la companyia segons l’ordre ministerial JUS/127/2016 de 8 de febrer s’estableix en funció de la gravetat de les lesions:

  • Lesions sense ingrés hospitalari: 80€
  • Lesions amb ingrés hospitalari igual o inferior a 72 hores: 150€
  • Lesions amb ingrés hospitalari superior a 72 hores: 350€

Perquè donin curs a la sol•licitud serà indispensable que s’acompanyi l’oferta motivada emesa per la companyia d’assegurances, fet que en alguns casos pot retardar tot el procés de reclamació de la indemnització.

Juntament amb la instancia i l’oferta motivada s’haurà de presentar tota la documentació mèdica relativa a les lesions sofertes a l’accident. Tant la companyia d’assegurances com la pròpia víctima hauran de col•laborar activament amb l’Institut de Medicina Legal facilitant la documentació necessària per la realització de l’informe forense.

El lesionat que vulgui designar a un representant per les notificacions haurà de fer-ho constar a la mateixa instancia.

En el cas de que el IML advertís algun tipus de defecte o omissió d’algun document a l’instancia, requerirà a la part que l’hagi presentat per que pugui corregir-la en un termini de 10 dies.

Exploració coll forense

 

Un cop admesa la sol•licitud el Institut de Medicina Legal citarà al lesionat per a ser reconegut pel metge forense notificant aquesta citació a ambdues parts indicant-los la data, hora i lloc de la visita.

Cal destacar que, segons el Reial Decret 1148/2015 del 18 de desembre, ni la víctima ni l’entitat asseguradora podran escollir un metge perit en concret i mai s’assignarà de forma preferent o sistemàtica al mateix metge els casos d’una mateixa companyia d’assegurances.

En el propi Reial Decret, com Annex I, ve un model de sol•licitud de l’informe forense tot i que en l’esmentat Reial Decret es deixa clar que cada comunitat autònoma podrà realitzar el seu propi model d’instància.

L’informe forense s’entregarà a la víctima dins del mes següent a la realització de l’exploració mèdica, endemés s’entregarà una copia del mateix a l’entitat asseguradora. Un cop rebut tant la companyia com el lesionat tindran 7 dies per sol•licitar un aclariment sobre qualsevol aspecte de l’esmentat informe si així ho consideressin oportú.

L’informe haurà de contenir:

– La identificació del lesionat, de la companyia d’assegurances i del perit metge responsable.
– Informació mèdica del lesionat en la que es basa l’informe.
– Informació rellevant de l’accident de circulació.
– Determinació de les lesions temporals i mesurament de les seqüeles amb tots els seus perjudicis que poguessin ser indemnitzables.
– Lloc, data i hora de la visita.

En l’Annex II del Reial Decret podem veure un model de l’informe forense.

Amb l’informe forense, de caràcter imparcial, s’haurà d’intervenir amb la companyia amb la finalitat de que aquesta aboni la indemnització justa a la víctima per accident, si no s’aconseguís aquesta podrà presentar una demanda en contra de la companyia d’assegurances aportant l’esmentat informe forense.

Com a conclusió podem afirmar que a partir de 2016 tindrem una eina més per aconseguir unes indemnitzacions més justes per a les persones que hagin patit lesions a conseqüència d’un accident de trànsit.

 

Els advocats experts en accidents de trànsit Accigest estem preparats per un 2016 apassionant vist els nombrosos canvis que ens esperen al nostre sector, nou barem d’autos, nova forma d’obtenir els informes de sanitat forense, etc…

Sense comentaris

Escriu un comentari

¡Llámanos!