secuelas-accidente

Indemnització per seqüeles en accidents de trànsit (1ª part)

Si com a conseqüència d’haver patit un accident de trànsit li han quedat seqüeles és possible que es trobi una mica desorientat sobre com s’han de valorar i quantificar, amb el present article i el proper intentarem resoldre tots els seus dubtes.

Segons el barem les seqüeles són aquelles deficiències físiques, intel·lectuals, orgàniques i sensorials i els perjudicis estètics derivats d’una lesió que persisteixen finalitzat el període de curació (alta mèdica), és a dir, un dany de durada indefinida.

Seqüeles cervicalgia

En aquests casos, poden existir dos tipus de perjudicats que tenen dret a una indemnització: els propis lesionats i els familiars de grans lesionats que no poden dur a terme la major part de les activitats essencials de la vida.

Bé, com succeeix en la resta de partides indemnitzatòries, podem reclamar el perjudici personal bàsic, el perjudici personal particular i el perjudici patrimonial (que al seu torn es divideix en dany emergent i lucre cessant).

Vegem:

 

PERJUDICI PERSONAL BÀSIC PER SEQÜELES (TAULA 2A)

Per saber la quantia a reclamar per seqüeles primerament haurem d’acudir al anomenat barem mèdic (Taula 2.A.1) en el qual surt indicat el nombre de punts assignat per cada seqüela (aquestes apareixen organitzades per la seva localització en el cos humà, de dalt a baix). Depenent de la seqüela en comptes d’indicar-nos un nombre de punts concret ens indicarà una forquilla amb un mínim i un màxim depenent de la seva intensitat. Tot i que aquest barem mèdic ens pugui servir d’orientació als advocats o gestors, qui ha de determinar el nombre de punts de cada seqüela ha de ser un metge especialista en la valoració del dany corporal.

Un cop obtinguda la suma total de punts (després d’aplicar la fórmula de Balthazard en el cas de que concorrin dos o més seqüeles de caràcter funcional, aplicació que veurem més endavant) haurem d’acudir al anomenat barem econòmic (Taula 2.A.2), on apareixerà la quantificació de la indemnització per lesions segons l’esmentat nombre total de punts i considerant l’edat del lesionat en el moment de l’accident.

 

Parla ara amb un advocat.

 

Cal tenir en compte que en cas de que hi hagi seqüeles funcionals i seqüeles estètiques s’hauran d’avaluar i valorar de forma independent, sent la suma d’ambdues quantitats la indemnització bàsica a reclamar.

Aquests dos tipus de seqüeles es determinen de la manera següent:

 

– SEQÜELES FUNCIONALS:

Hi ha unes regles generals d’aplicació del dany funcional (psicofísic, orgànic o sensorial) recollides en els Articles 97 a 100. Són les següents:

– Seqüeles concurrents: Quan es produeixen dos o més seqüeles funcionals en el mateix accident hem d’atendre a l’anomenada fórmula de Balthazard, on la “M” és la puntuació de la seqüela major i la “m” la puntuació de la seqüela menor, tenint en compte que si el resultat conté fraccions decimals s’arrodoneix a la unitat més alta.

[[(100 – M) x m] / 100] + M

 

Per exemple: Osteomielitis crònica de fèmur de 20 punts i material d’osteosíntesi fèmur de 7 punts.

[[(100 – 20) x 7] / 100] + 20 = 25,60 → 26 punts de seqüeles

 

En el cas de que hi hagi més de 2 seqüeles, es realitzen successius càlculs on la “M” és la puntuació resultant de l’operació immediatament anterior.

Per exemple: Osteomielitis crònica de fèmur de 20 punts, material d’osteosíntesi fèmur de 7 punts i limitació de la flexió plantar del turmell esquerre de 5 punts.

[[(100-20) x 5] / 100] + 20 = 24 punts de seqüeles

[[(100-24) x 7] / 100] + 24 = 29,32 → 30 punts de seqüeles

 

– Seqüeles interagreujants: Si les seqüeles concurrents afecten funcions comunes produint un agreujament de cadascuna d’elles per la seva recíproca influència, és a dir, si resulten afectats diversos membres o elements dels mateixos de funcionalitat idèntica, això implicarà que el resultat lesiu final sigui superior a la simple suma de les lesions concurrents pel que s’incrementarà en un 10% la puntuació obtinguda en la fórmula anterior.

Per exemple: Amputació del braç dret de 50 punts i amputació de la mà esquerra de 40 punts.

                     [[(100-50) x 40] / 100] + 50 = 70 punts + 10% = 77 punts se seqüeles

 

No s’han de confondre amb les seqüeles bilaterals, en què ja apareix la puntuació del seu efecte interagreujant.

Per exemple: Amputació dels dos braços (bilateral) = 85 punts.

 

– Seqüeles agreujants de l’estat previ: En aquells supòsits on la seqüela agreugi una patologia que ja patia el lesionat amb anterioritat, s’adjudicarà la puntuació prevista per a ella o, en el seu defecte, s’aplicarà la següent fórmula on la “M” és la puntuació de la seqüela en l’estat actual i la “m” la puntuació de la seqüela preexistent, tenint en compte que si el resultat conté fraccions decimals s’arrodoneix a la unitat més alta:

(M – m) / [1 – (m / 100)]

 

Per exemple: Limitació de la mobilitat de l’espatlla en abducció (mou més de 45º i menys de 90) de 7 punts preexistent i abolició de la mobilitat de l’espatlla omòplat fix de 25 punts a causa de l’accident de trànsit.

(25 – 7) / [1 – (7/100)] = 19,35  20 punts de seqüeles

 

Veiem, per tant, que en el sistema actual les lesions preexistents actuen com a factor de disminució de la indemnització bàsica.

 

– SEQÜELES ESTÈTIQUES:

Es tracta del dany que afecta la imatge de la persona i l’empitjora, i pot ser estàtic (com una cicatriu) o dinàmic (com una coixesa).

S’estableix com a circumstància agreujant del perjudici estètic, la impossibilitat de corregir el mateix, i en cas de necessitar intervencions de cirurgia plàstica per reparar el dany també hauran de ser objecte d’indemnització de forma compatible amb la indemnització per les seqüeles.

La valoració es realitza en funció de diversos factors. Aquests són: el grau de visibilitat, l’atracció a la mirada, la reacció emotiva i la possible alteració de les relacions interpersonals del perjudicat.

Bé, segons les circumstàncies anteriors haurem de seleccionar la graduació corresponent a la repercussió estètica global:

  • Importantíssim: es tracta de seqüeles molt greus com poden ser grans cremades o grans alteracions en la cara o al cos.Seqüela cicatriu
  • Molt important: pot tractar-se de la paràlisi conjunta de les quatre extremitats del cos (tetraplegia) o l’amputació de dos extremitats com ara l’amputació dels dos braços.
  • Important: és un perjudici de menor entitat que l’anterior i pot ser la paràlisi de la meitat inferior del cos (paraplegia) o l’amputació d’alguna extremitat com ara l’amputació d’una cama.
  • Mitjà: com el que produeix l’amputació de més d’un dit, la coixesa o les cicatrius molt visibles a la zona facial (per ex. Una cicatriu al front, una altra al nas i una altra a la galta) o extenses a altres zones del cos (per ex. cicatriu de 20 cm al braç).
  • Moderat: com el que produeix l’amputació d’un sol dit, la coixesa lleu, les cicatrius menys visibles que les anteriors a la zona facial (per ex. Una petita cicatriu a la galta) o les cicatrius en altres zones del cos també menys greus que les anteriors (per ex. cicatriu de 10 cm al braç).
  • Lleuger: poden ser les petites cicatrius situades fora de la zona facial (per ex. Una cicatriu de 2 cm a l’esquena i una altra d’1 cm al colze).

 

Aquestes seqüeles es valoren segons la següent Taula:

Taula valoració perjudici estètic per seqüeles

 

PERJUDICI PERSONAL PARTICULAR PER SEQÜELES (TAULA 2B)

Segons les circumstàncies existeixen una sèrie de perjudicis que incrementen la indemnització bàsica per seqüeles, a continuació explicarem cadascun d’ells:

Taula 2B perjudici personal particular per seqüeles en accidents de trànsit

 

– Danys morals complementaris al perjudici psicofísic, orgànic i sensorial:

S’entenen ocasionats danys morals quan una única seqüela arriba almenys a 60 punts o el resultat de les concurrents arriba almenys a 80 punts. Un exemple podria ser la ceguesa valorada en 85 punts de seqüela.

En aquest cas, la forquilla indemnitzatòria està compresa des de 19.200 € fins a 96.000 €, havent de tenir en compte l’extensió i intensitat del dany i l’edat del lesionat.

 

– Danys morals complementaris al perjudici estètic:

En el cas de patir un perjudici estètic, s’entenen ocasionats danys morals quan el mateix arriba almenys a 36 punts. Un exemple podria ser una cremada de 4t grau valorada en 40 punts de seqüela.

La indemnització en aquest supòsit s’estén des de 9.600 € fins a 48.000 €, havent de valorar també l’extensió i intensitat del dany i l’edat del lesionat.

 

– Perjudici Moral per pèrdua de qualitat de vida del lesionat (antigues invalideses):

La pèrdua de la qualitat de vida, definida a l’article 107, té lloc quan la víctima li queda impedida o limitada la seva autonomia personal a causa de les seqüeles i això li ocasiona un perjudici moral que pot ser molt greu, greu, moderat o lleu, segons la pèrdua d’autonomia que pateixi el lesionat:

  • Molt greu: El lesionat perd la seva autonomia personal gairebé íntegrament en produir un menyscapte físic, intel·lectual, sensorial o orgànic, podent-li correspondre una indemnització des de 90.000 € fins a 150.000 €. Per exemple, si la persona queda tetraplègica.
  • Greu: El lesionat perd la seva autonomia personal per realitzar algunes de les activitats essencials en el desenvolupament de la vida, aquestes són, menjar, beure, rentar-se, vestir-se, seure, aixecar-se i anar a dormir, controlar els esfínters, desplaçar-se, realitzar tasques domèstiques, gestionar dispositius, prendre decisions i realitzar altres activitats anàlogues relatives a l’autosuficiència física o psíquica. També s’inclou la pèrdua de possibilitat de realitzar una activitat laboral o professional (antiga incapacitat permanent absoluta). Bé, li podria correspondre una indemnització des de 40.000 € fins a 100.000 €. Per exemple, si el lesionat pateix l’amputació d’una cama i un braç i no pot desenvolupar cap activitat professional.
  • Moderat: El lesionat perd la possibilitat de dur a terme una part rellevant de les seves activitats especifiques de desenvolupament personal, les quals es troben definides a l’article 54 del mateix barem, com ara les relatives al gaudi o plaer, a la vida de relació, a l’activitat sexual, l’oci i la pràctica d’esports, al desenvolupament d’una formació i a l’exercici d’una professió o treball (antiga incapacitat permanent total). En aquest cas, la indemnització va des de 10.000 € fins a 50.000 €. Per exemple, la paràlisi de tres dits de la mà esquerra si es tracta d’un músic que es dedicava professionalment a tocar el piano.
  • Lleu: El lesionat (amb seqüeles de més de 6 punts) perd la possibilitat de realitzar activitats específiques personals (per exemple, anar al gimnàs, tocar un instrument musical com afició, etc.). També s’inclou la limitació o pèrdua parcial de l’activitat laboral o professional que venia exercint, sense necessitat que els seus seqüeles superin els 6 punts (antiga incapacitat parcial). El perjudici moral en aquest cas seria indemnitzat per una quantitat compresa entre 1.500 € i 15.000 €. Per exemple, un mosso d’esquadra a qui han de canviar de funcions dins de la unitat o especialitat en què es trobi per patir una lleu coixesa després de l’accident.

Els paràmetres per a la determinació de la quantia del perjudici són la importància i el nombre de les activitats que es vegin afectades, a més de l’edat del lesionat. No obstant això, seqüeles lleus poden provocar pèrdues greus de qualitat de vida i seqüeles greus poden provocar pèrdues de qualitat de vida menors que les esperades.

 

– Perjudici Moral per pèrdua de qualitat de vida de familiars de grans lesionats:

Com hem vist en la introducció, també hi ha un perjudici moral en els familiars de lesionats que han perdut pràcticament tota la seva autonomia personal, ja que han de prestar les oportunes cures i atendre de forma continuada a aquests lesionats. A aquests els correspondrà una indemnització que podrà anar de 30.000 € fins 145.000 € segons el grau d’atenció que requereixin per realitzar activitats essencials de la vida com menjar, beure, rentar-se, vestir-se, etc.

No obstant això, aquesta indemnització únicament podrà ser reclamada pel lesionat.

 

– Pèrdua de fetus a conseqüència de l’accident:

En cas de pèrdua de fetus, la indemnització variarà depenent de si havien transcorregut o no 12 setmanes des de la gestació. Ascendirà a 15.000 € si la pèrdua va tenir lloc a les primeres 12 setmanes i a 30.000 € si va tenir lloc després.

 

– Perjudici excepcional:

Els perjudicis rellevants que hagin estat ocasionats per circumstàncies singulars i no estiguin contemplats s’han d’indemnitzar proporcionalment, amb un límit màxim del 25% de la indemnització per perjudici personal bàsic.

Com a exemple d’aquest perjudici excepcional la doctrina sol posar el del ciutadà japonès que es veu impossibilitat per realitzar la seva salutació tradicional que per a ells és una mostra bàsica de bona educació o el ciutadà canari que viu a la península i la família continua residint a Canàries i es veu impossibilitat per viatjar en avió.

A la propera entrada del nostre bloc tractarem el perjudici patrimonial ocasionat per seqüeles i la forma de calcular la corresponent indemnització per les mateixes.

*Nota important: En el present article s’han aplicat imports del barem de l’any 2016.

 

Si tens qualsevol dubte a l’hora de calcular la teva indemnització per seqüeles deixa un comentari en aquesta entrada del blog o contacta directament amb els advocats especialistes en accidents de trànsit d’Accigest.

Sense comentaris

Escriu un comentari

¡Llámanos!