secuelas-accidente-de-trafico

Indemnització per seqüeles en accidents de trànsit (2ª part)

 

PERJUDICI PATRIMONIAL CAUSAT PER LES SEQÜELES (TAULA 2.C)

En aquesta entrada els mostrarem, de la manera més senzilla possible, com s’ha de calcular una indemnització per perjudici patrimonial causat per les seqüeles derivades d’un accident de trànsit, tenint en compte que aquest al seu torn es divideix en dany emergent i lucre cessant.

Per conèixer la quantia a reclamar per perjudici patrimonial per seqüeles és necessari acudir a la Taula 2C, en la qual apareixen distingides les despeses que han suposat un dany emergent i es fa remissió expressa a les taules que quantifiquen el lucre cessant causat.

Tabla 2c perjudici patrimonial per seqüeles en accidents de trànsit

 

DANY EMERGENT CAUSAT PER LES SEQÜELES:

El dany emergent són les despeses provocades arran de les seqüeles de l’accident de trànsit i que, per això, han de rescabalar-se. Vegem.

En aquest apartat, el barem fa referència a les següents despeses (articles 113 a 125):

 

Despeses d’assistència sanitària futura que siguin previsibles respecte a les seqüeles (Taula 2.C.1):

Les prestacions sanitàries que necessiti el perjudicat de forma vitalícia després de la estabilització de les lesions, tant en l’àmbit hospitalari i ambulatori com en l’àmbit domiciliari, tenen un valor econòmic que serà abonat per les companyies asseguradores directament als serveis públics de salut (o centres sanitaris privats que hagin subscrit concerts sanitaris).

Aquestes despeses seran compensades, en tot cas, si es tracta de les següents seqüeles:

 • Estat de coma vigil o vegetatiu crònic.
 • Seqüeles neurològiques greus i molt greus.
 • Lesions medul·lars valorades com a mínim en 50 punts.
 • Amputacions o altres seqüeles que necessitin una pròtesi.

A part d’en aquestes seqüeles concretes, les despeses també seran compensades si la valoració de la seqüela patida és igual o superior a 50 punts i, en cas d’existir seqüeles concurrents o interagreujants, si és igual o superior a 80 punts. En el supòsit de seqüeles iguals o superiors a 30 punts que requereixin un tractament diari, les despeses s’han d’acreditar mitjançant perícia mèdica.

 

Despeses ocasionades per la necessitat de pròtesis i ortesis:

El import de les pròtesis i ortesis que necessiti el lesionat al llarg de la seva vida li serà abonat directament a aquest, sempre que s’acrediti mitjançant el corresponent informe mèdic, havent de tenir en compte que el límit per recanvi és de 50.000€.

Per valorar aquestes despeses es tindrà en compte el cost de la pròtesi i ortesis, però també el tipus de seqüela, l’edat del lesionat i la periodicitat de la seva renovació.

Si la indemnització corresponent a aquest concepte es vol reclamar en forma de capital (en un sol pagament) haurem multiplicar el cost de la pròtesi pel coeficient que ens correspongui d’acord amb la Taula TT3.

 

Despeses de rehabilitació domiciliària i ambulatòria:

En aquest cas, cal distingir entre la rehabilitació futura en règim hospitalari (article 114) i la rehabilitació futura domiciliària i ambulatòria (article 116). En el primer cas, les despeses seran abonades als centres de salut mentre que, en el segon cas, les despeses seran rescabalades al lesionat, sempre que s’acrediti mitjançant informe mèdic i tenint en compte el import màxim indemnitzable segons el tipus de seqüela:

 • Estats vegetatius crònics i tetraplegies igual o superior de C-4: fins a 13.500€ anuals.
 • Tetraplegies o si coincideixen tetraparesies greus, seqüeles greus del llenguatge i trastorns greus neuropsicològics: fins a 9.500€ anuals.
 • Resta de supòsits: fins a 5.850€ anuals.

Aquestes despeses, si es prefereix, es podran reclamar en forma de capital, basant-nos en la Taula TT1.

Lucre cessant seqüeles accident de trànsit

 

Despeses per pèrdua d’autonomia personal (incloses les despeses d’ajuda d’una tercera persona):

La pèrdua d’autonomia personal molt greu o greu pot implicar la necessitat d’ajudes tècniques, obres d’adequació de l’habitatge i / o el increment dels costos de mobilitat (articles 117 a 119). Vegem:

– Ajudes tècniques o productes de suport: Aquestes despeses seran abonades directament al lesionat si existeix el corresponent informe mèdic que indiqui la seva necessitat amb caràcter vitalici i s’indemnitzaran amb un màxim de 150.000€.

Per a la seva valoració es tindrà en compte el cost de les ajudes, però també el tipus de seqüela, l’edat del lesionat i la periodicitat de la seva renovació.

– Adequació de l’habitatge (inclosos els mitjans tècnics): Es rescabalarà el import de les obres o si s’hagués de comprar o llogar un habitatge adaptat, es rescabalarà la diferència de les dues vivendes i les despeses generades fins al límit de 150.000€.

– Increment dels costos de mobilitat: Aquests costos es rescabalaran amb un màxim de 60.000€ tenint en compte el grau de mobilitat, la possibilitat d’adaptació del vehicle o necessitat d’adquisició d’un de nou adaptat, l’edat del lesionat i les futures adaptacions que pugui necessitar i el sobre cost del desplaçament si no pogués utilitzar vehicle propi ni transport públic.

– Despeses d’ajuda d’una tercera persona: s’indemnitzaran les prestacions no sanitàries (siguin o no retribuïdes) que pugui necessitar el lesionat quan la seqüela funcional sigui de 50 punts o més, quan les seqüeles concurrents resultin en 80 punts o més, o finalment, si tot i tenir menor puntuació s’ha vist afectada de manera especial l’autonomia personal. No obstant això, aquesta ajuda podrà ser substituïda per atenció sanitària o sociosanitària si l’asseguradora decideix assumir les despeses assistencials.

Aquestes despeses es troben regulades a la Taula 2C2 i a la Taula 2C3. Vegem:

La primera taula fa referència a les hores diàries d’ajuda que es preveuen segons el tipus de seqüela i en cas d’existir diverses seqüeles que requereixin aquest ajut estarem al següent:

 • En seqüeles que necessitin fins a 6 hores, se sumarà a les hores de la seqüela major, el 50% d’hores de les altres seqüeles.
 • En seqüeles que necessitin més de 6 hores, se sumarà a les hores de la seqüela major, el 25% d’hores de les altres seqüeles.
 • Si resulta agreujat un estat previ s’aplicarà la següent fórmula on “H” és el resultat de les sumes anteriors i “h” són les hores associades a l’estat previ:

(H – h) / [1 – (h / 100)]

I la segona taula, fixa el import de la indemnització atenent a les hores i a l’edat del lesionat, tenint en compte que a partir dels 50 anys hi ha un factor corrector d’augment. Concretament, de 50 a 60 anys s’aplica un increment del 1,10; de 60 a 70 anys un increment del 1,15; i a partir de 70 anys d’1,30.

 

LUCRE CESSANT CAUSAT PER LES SEQÜELES:

El lucre cessant derivat de les seqüeles és el guany que es deixarà d’obtenir en un futur com a conseqüència d’haver-les patit.

En base al barem es distingeixen tres tipus de perjudicats: els lesionats que pateixen una pèrdua d’ingressos de treball personal; els lesionats menors de 30 anys pendents d’accedir al mercat laboral; i finalment, els lesionats dedicats exclusivament a les tasques de la llar.

Vegem a continuació com s’ha de calcular el lucre cessant derivat de les seqüeles:

 

En els lesionats que pateixen una pèrdua d’ingressos de treball personal:

Per calcular el lucre cessant s’han de tenir en compte els ingressos nets percebuts durant l’any anterior a la producció de l’accident o la mitjana dels 3 anys anteriors al moment de l’accident, sempre que aquesta sigui superior. En cas d’estar en situació d’atur es tindran en compte les prestacions percebudes i de no haver-les rebut, el salari mínim interprofessional anual. En tots els casos es tindrà en compte com a mínim aquest salari mínim interprofessional anual.

Ara bé, en funció del grau d’incapacitat laboral el percentatge del perjudici dels seus ingressos serà diferent, és a dir:

 • Incapacitat absoluta per realitzar qualsevol treball: perjudici del 100%.
 • Incapacitat total que li impossibiliti realitzar el seu treball habitual: perjudici del 55% fins als 55 anys i perjudici del 75% a partir dels 55 anys.
 • Si les seqüeles disminueixen en un 33% o més els seus ingressos o el rendiment normal en el treball (parcial): perjudici equivalent al import de dos anys.

Tot això es troba ja regulat i pre calculat a la Taula 2C4 (per la incapacitat absoluta), a la Taula 2C5 (per la incapacitat total) i a la Taula 2C6 (per la disminució parcial d’ingressos en el treball). Per a la seva aplicació s’ha de tenir en compte que si el import de l’ingrés net del perjudicat es troba entre dos nivells haurem de atenir-nos al límit superior.

 

En els lesionats menors de 30 anys pendents d’accedir al mercat laboral:

El lucre cessant només es tindrà en compte en cas d’incapacitat absoluta o total i començarà a comptar a partir dels 30 anys d’edat.

Si es tracta d’una incapacitat absoluta per realitzar qualsevol tipus de treball, es tindrà en compte un salari mínim interprofessional anual i mig (1,5 SMI) i si es tracta d’una incapacitat total que li impossibilita en gran part, el 55% de la quantitat anterior (0,8 SMI). No obstant això, si el lesionat té una formació superior, podrà incrementar el import fins a un 20%.

El import a indemnitzar es troba ja regulat a la Taula 2C7 (per la incapacitat absoluta) i a la Taula 2C8 (per la incapacitat total). Hem de tenir en compte que si el ingrés net del lesionat es troba entre dos nivells haurem de reclamar el import del lucre corresponent al límit superior.

 

En els lesionats dedicats exclusivament a les tasques de la llar:

De la mateixa manera, només es tindrà en compte el lucre cessant en els supòsits d’incapacitat absoluta o total i des del moment d’estabilització de les seqüeles.

En el primer cas (absoluta), la contribució al sosteniment de la unitat familiar serà equivalent a un salari mínim interprofessional anual (1 SMI), el qual es veurà incrementat en un 10% per cada persona menor d’edat, discapacitat o major de 67 anys si la família està composta per més de 2 persones, encara que no podrà superar mai un salari mínim interprofessional i mig (1’5 SMI). I en el segon cas (total), si li impossibilita a realitzar les principals tasques de la llar, es computarà el 55% de la quantitat anterior (0,55 SMI).

Un cop sapiguem el ingrés net (fictici) haurem d’aplicar-lo a la Taula 2C4 (per la incapacitat absoluta) i a la Taula 2C5 (per la incapacitat total), al import resultant del lucre cessant haurem d’aplicar un increment del 25%. Aquest increment s’ha d’aplicar ja que les taules han estat confeccionades tenint en compte que un treballador amb ingressos tributari d’una incapacitat total o absoluta sempre percebrà una pensió però un lesionat dedicat a les tasques de la llar no.

*Nota important: En el present artícle s’han aplicat imports del barem de l’any 2016.

 

Si arran d’un accident de trànsit t’han quedat seqüeles de certa importància i precises assessorament no dubtis en contactar amb els advocats especialistes en accidents de trànsit d’Accigest.

Sense comentaris

Escriu un comentari

¡Llámanos!