Reclamació d’indemnització per accident d’autobús

Reclamació indemnització per accident d'autobús. Advocats accidents de trànsit. Accigest.

Ha estat víctima en un accident d’autobús o ha patit una caiguda a un autobús?

Si ha patit lesions en la seva condició de passatger a causa d’un accident d’autobús, ja sigui per responsabilitat d’un tercer, del propi conductor de l’autobús, per una caiguda ocorreguda durant el trajecte o al pujar o baixar de l’autobús, molt probablement vostè té dret a ser indemnitzat.

Consultar gratis a un advocat especialista en accidents
Explica'ns més sobre el teu accident!

Quina indemnització pot reclamar en cas d’accident o caiguda a un autobús?

En el supòsit anteriorment esmentat pot tenir dret a percebre:

 1. Una indemnització derivada de l’Assegurança Obligatòria d’Automòbils que es calcularà segons el sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació (Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma de sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació).
 2. Una altra indemnització, segons el que disposa l’Assegurança Obligatòria de Viatgers.

Vegem en què consisteix cadascuna de les anteriors vies de reclamació:

Reclamació a l’Assegurança Obligatòria d’Automòbils (S.O.A.)

Quan es produeixi un accident d’autobús i un passatger resulti lesionat, en el cas de dirigir la reclamació a l’Assegurança Obligatòria d’Automòbils, el mètode que determinarà la forma de calcular la indemnització corresponent és el que estableix el Reial Decret Legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, modificat per la Llei 35/15 de reforma de sistema per a la valoració de danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació.

En aquest supòsit, serà imprescindible poder demostrar la responsabilitat del conductor de l’autobús o bé d’un tercer vehicle en l’accident, i dirigir la reclamació davant de la companyia d’assegurances corresponent.

A aquest efecte, serà possible reclamar les següents partides:

1. Indemnització per lesiones temporals:

Consistirà en rescabalar econòmicament el període temporal necessari per a la curació o, si escau, estabilització de les lesions sofertes.

Hem de diferenciar quatre categories diferents de dies, d’acord amb la manera en que les lesions afecten la vida diària de l’accidentat:

 • Dies de perjudici personal particular molt greu:

Són aquells dies en que el perjudicat ha perdut la seva autonomia personal per tal de dur a terme pràcticament la totalitat de les activitats essencials de la vida diària.

Seria un cas habitual de valoració com dia un greu un ingrés a la UCI, per exemple.

Els dies molt greus s’indemnitzen en la quantitat de 105,35 euros el dia.

 • Dies de perjudici personal particular greu:

Es tracta d’aquells dies en què la pèrdua de l’autonomia personal de la persona lesionada afecta una part rellevant de les activitats essencials de la vida ordinària o bé a la major part de les activitats específiques del seu desenvolupament personal.

És un exemple de dia greu el que correspon a un ingrés hospitalari.

Els dies greus s’indemnitzen en la quantitat de 79,02 euros el dia.

 • Dies de perjudici personal particular moderat:

Es consideren dies de caràcter moderat aquells en que la pèrdua de l’autonomia del perjudicat afecta una part rellevant de les seves activitats ordinàries i específiques de la vida.

Habitualment, es relaciona amb els dies en què el lesionat es troba en situació de baixa laboral.

Els dies moderats s’indemnitzen en la quantitat de 54,78 euros el dia.

 • Dies de perjudici personal bàsic:

Són la resta de dies que transcorren fins al final del tractament curatiu, en altres paraules, fins que es procedeix a donar l’alta mèdica perquè les lesions ja s’han curat o s’han estabilitzat.

Correspon als dies que no encaixen en cap dels altres casos descrits.

Els dies bàsics s’indemnitzen en la quantitat de 31,61 euros el dia.

Recordi que també són indemnitzables les intervencions quirúrgiques a les que hagi de ser sotmès el lesionat com a conseqüència de les lesions..

2. Indemnització por seqüeles després d’un accident d’autobús:

També és possible la concurrència de seqüeles, un cop la lesió està estabilitzada.

Les seqüeles són aquelles deficiències físiques, intel·lectuals, orgàniques i sensorials i els perjudicis estètics conseqüència d’una lesió que persisteixen un cop finalitzat el període de curació.

Ja que la legislació vigent regula un gran nombre de seqüeles diferents, i cadascuna de les mateixes té una valoració econòmica recollida en una forquilla de puntuació, cal estudiar cada cas concret d’acord amb el que estableix la Taula 2.A.1. de la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma de sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació.

Així mateix, La determinació de la indemnització per seqüeles es realitza d’acord amb el barem econòmic contingut a la Taula 2.A.2., Les files de puntuació i columnes d’edat expressen, respectivament, l’extensió i intensitat del perjudici i la durada.

Per tot això, és altament recomanable comptar amb l’opinió professional d’un pèrit metge especialista en valoració de el dany corporal, ja que d’aquesta manera es podrà determinar exactament la quantia que correspon indemnitzar segons cada tipus de seqüela.

A més, en determinats casos que revesteixen d’especial gravetat, la persistència de seqüeles pot comportar la possibilitat de reclamar una pèrdua de qualitat de vida, en funció de com aquestes seqüeles afecten al desenvolupament de l’autonomia personal del lesionat.

3. Indemnització per perjudici patrimonial després d’un accident d’autobús:

A més dels danys físics, és possible reclamar un altre tipus de perjudicis de caràcter econòmic, que es concreten en lucre cessant i dany emergent.

Entre aquests perjudicis patrimonials trobem, per exemple: Guanys deixades de percebre pel fet de trobar-se en situació de baixa laboral, despeses de farmàcia, despeses per tractament mèdic, despeses de desplaçament per anar a el metge, etc.

Reclamació a l’Assegurança Obligatòria de Viatgers (S.O.V.)

Convé aquí ressenyar l’existència de l’Assegurança Obligatòria de Viatgers (S.O.V.), que com el seu propi nom indica, té caràcter obligatori i empara a tot viatger que utilitzi mitjans de locomoció destinats a el transport públic col·lectiu de persones. Es tracta d’una assegurança d’accidents que contracta el viatger al comprar el bitllet de transport (ja sigui autobús, autocar, tren, tramvia, etc.).

La seva finalitat és indemnitzar el viatger quan aquest pateixi danys corporals en un accident que tingui lloc en ocasió de desplaçament en un mitjà de transport col·lectiu de persones.

Aquesta assegurança obligatòria constitueix una modalitat de l’assegurança privada d’Accidents Individuals, i és compatible amb qualsevol altra assegurança concertat pel viatger. De la mateixa manera, les indemnitzacions fixades en el assegurança obligatòria de viatgers també són compatibles amb les derivades de la responsabilitat civil.

Les lesions indemnitzables pel S.O.V. són aquelles en què es produeixi mort, incapacitat permanent o temporal del lesionat. Les indemnitzacions no contemplen el període de baixa mèdica, sinó que s’engloba la tipologia de les lesions sofertes dins d’una categoria ja establerta en el Reial Decret 1575/1989, de 22 de desembre (BOE 28 desembre de 1989).

Per exemple, dins de l’onzena categoria de les lesions estipulades en Reial Decret, trobem les següents:

Onzena categoria:

 • Pèrdua de substància òssia en volta cranial, amb fons fibrós.
 • Equivalents epilèptics d’origen traumàtic i naturalesa focal.
 • Paràlisi de nervi glossofaringi.
 • Paràlisi unilateral de l’hipogloso.
 • Oftalmoplegia interna unilateral.
 • Paràlisi muscular periorbitària.
 • Luxació irreductible de pubis.
 • Amputació de les tres falanges el dit índex.
 • Anquilosi en supinació de l’avantbraç.
 • Limitació de moviments de l’articulació de l’espatlla amb atròfia marcada.
 • Paràlisi de nervi cubital.
 • Amputació de tres metatarsians.
 • Limitació en 30 graus de l’articulació tibiotarsiana.
 • Atròfia total de la musculatura anterior del membre inferior.
 • Prolapse de paret vaginal d’origen traumàtic.

Indemnització: 4.507,59 euros.

*Aquests imports fixos hauran de ser actualitzats d’acord amb l’IPC.

Estaran exclosos d’aquesta cobertura del S.O.V. els viatgers que provoquin els accidents en estat d’embriaguesa, sota els efectes de les drogues o estimulants o bé mitjançant la comissió d’actes dolosos.

Exemple d’indemnització per accident d’autobús

Vegem un supòsit d’indemnització per lesions en un accident d’autobús:

En Pedro Pérez, de 75 anys, és viatger d’un autobús el conductor del qual no respecta un senyal de cediu el pas i topa contra un altre vehicle. A conseqüència de l’impacte, el Sr. Pérez cau a terra i es fractura l’húmer, a més de resultar amb diverses contusions. Com a conseqüència d’aquestes lesions, està tres mesos en repòs i realitzant controls mèdics. Els primers quinze dies, a més, sent tant dolor que depèn de la cura dels seus fills. Durant aquest temps, també és sotmès a una intervenció quirúrgica, mitjançant la qual li implanten un mecanisme de fixació (cargols). Aquesta intervenció li deixa una petita cicatriu. A més, ha d’adquirir diversos productes de farmàcia, que li suposen una despesa addicional de 40€.

DESGLOSSAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ:

 • Indemnització per S.O.A.
  • 2 dies greus x 79,02 = 158,04€
  • 13 dies moderats x 54,78 € = 712,14€
  • 76 dies bàsics x 31,61€ = 2.402,36€
  • Intervenció quirúrgica = 900,00€
  • 2 punts de seqüela funcional ( “Material d’osteosíntesis”) = 1.395,16€
  • 1 punt de seqüela per perjudici estètic lleuger = 680,86€
  • Despeses de farmàcia = 40,00€

INDEMNITZACIÓ PER S.O.A. = 6.288,56€

 • Indemnització per S.O.V.
  • Valoració de “Fractures desviades o comminutes, no epifisiarias de l’Húmer.” = 1.202,02€

INDEMNITZACIÓ PER S.O.V. (Després d’actualització de l’IPC) = 2.673,29 €

TOTAL INDEMNITZACIÓ = 8.961,85€

Quant es triga a cobrar una indemnització per accident d’autobús?

El temps que es triga a cobrar la indemnització o les indemnitzacions derivades dels perjudicis ocasionats en un accident en transport públic, depèn essencialment de la predisposició de la companyia asseguradora per arribar a un acord amistós.

Cal ressenyar que és recomanable formalitzar la reclamació per tots els perjudicis quan la persona lesionada ja ha acabat de tot el procés curatiu, és a dir, un cop rep l’alta mèdica definitiva. Això és així perquè aquest serà el moment en què es podrà calcular l’abast de tots els perjudicis suportats i dirigir les oportunes reclamacions a qui correspongui.

Això no obstant, quan es produeixen lesions d’una certa gravetat, hi ha la possibilitat de reclamar a les companyies d’assegurances que ofereixin avanços de la indemnització definitiva, abans que el lesionat hagi acabat de curar les seves lesions. És el que formalment s’anomena “pagament a compte”, i consisteix en l’oferiment d’una determinada quantitat econòmica que permetrà el perjudicat cobrar part de la indemnització definitiva sense haver d’esperar a la fi del seu procés curatiu. L’acceptació d’aquesta quantitat, no implica cap renúncia a continuar reclamant el que correspongui un cop cursada l’alta mèdica.

Un cop efectuada la reclamació definitiva, la companyia asseguradora compta amb un termini de tres mesos, establert legalment, per donar una resposta Motivada o cursar una Oferta Motivada.

Quan es rep aquesta Resposta o Oferta Motivada, Podem trobar-nos Davant diversos escenaris:

 • Que l’oferta sigui correcta, en aquest cas el lesionat cobrarà la indemnització en pocs dies.
 • Que l’oferta sigui millorable. Si és sí, serà possible negociar un augment de l’oferta, tot i que la Llei no fixa un període per a això. El que duri aquesta fase dependrà de la bona fe i predisposició de la companyia d’assegurances per arribar a una solució extrajudicial. Si s’aconsegueix arribar a un acord, el pagament de la indemnització es percebrà en uns dies.
 • Que no hi hagi possibilitat d’arribar a un acord. Si, malauradament, no s’aconsegueix arribar a un acord, la percepció de la indemnització podrà trigar mesos o fins i tot anys. En aquest cas, es podrà sol·licitar una visita amb un metge forense de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses corresponent, o bé presentar una demanda judicial. En tots dos casos, és freqüent que les gestions es demorin, com a mínim, diversos mesos.

En conclusió: El que durin els tràmits de reclamació i de cobrament de la indemnització dependrà, en gran mesura, de diversos factors. En un cas desitjable, en el qual hi hagi bona predisposició per part de la companyia d’assegurances i aquesta es mostri àgil en les gestions, es podria arribar a un acord extrajudicial i ser indemnització en un o dos mesos des de la data de reclamació. Però en un supòsit desfavorable, si cal recórrer a l’Institut de Medicina Legal o interposar una demanda judicial, la tramitació podria allargar-se entre un i dos anys fàcilment.

Principal problemàtica en accidents d’autobús o caigudes en un autobús

En aquest tipus d’accidents, podem trobar-nos amb diferents escenaris, pel que és recomanable comptar amb l’assessorament d’advocats especialitzats en la matèria per concretar la indemnització o indemnitzacions a les que es té dret:

 • Si la responsabilitat de l’accident recau sobre el conductor del vehicle contrari, tindrà dret a percebre una indemnització a càrrec de l’Assegurança Obligatòria d’Automòbils (S.O.A.) de l’esmentat vehicle. Així mateix, també li pot correspondre una de les indemnitzacions fixades en l’Assegurança Obligatòria de Viatgers (S.O.V.).
 • Si la responsabilitat de l’accident recau sobre el conductor de l’autobús, tindrà dret a percebre una indemnització a càrrec de l’Assegurança Obligatòria d’Automòbils de l’autobús. De la mateixa manera que en el supòsit anterior, també li pot correspondre una de les indemnitzacions fixades en l’Assegurança Obligatòria de Viatgers.

Convé ressenyar que perquè hi hagi responsabilitat del conductor de l’autobús no cal que s’hagi produït col·lisió alguna, podent atribuir responsabilitat pels danys ocasionats a resultes d’una maniobra o d’una frenada indegut.

És important en aquest cas poder justificar la responsabilitat del conductor de l’autobús si, per exemple, a causa d’una frenada brusca un ocupant de l’autobús cau i es lesiona. Així doncs, serà convenient formalitzar un part d’accident o bé contactar amb l’autoritat competent perquè aixequi atestat. També és aconsellable disposar de les dades de testimonis presencials dels fets.

 • Encara que no es pugui atribuir cap responsabilitat als conductors implicats, vostè pot tenir dret a rebre una de les indemnitzacions fixades en el Segur Obligatori de Viatgers.
 • Per tal de poder reclamar la indemnització o indemnitzacions pertinents, no oblidi guardar les dades de l’autobús en què s’ha produït l’accident o la caiguda.

Consells si ha patit un accident o una caiguda a l’interior d’un autobús

És important que en el moment de la caiguda o accident ho comuniqui al conductor d’autobús amb la finalitat que tramiti la corresponent declaració d’accident. En els casos de caigudes provocades per una frenada o una conducció brusca encara és més important, ja que al no existir cap col·lisió amb un altre vehicle no es realitzarà cap part amistós ni atestat policial. Amb això podrà acreditar l’existència del sinistre.

Hem de parar especial atenció a prendre nota del nom del conductor, matricula de l’autobús, dades dels testimonis, etc.

A l’efecte del S.O.V., per poder acreditar la seva condició de viatger, serà imprescindible que conservi el bitllet de transport.

Si ha estat víctima d’un accident en transport públic i té dubtes sobre les reclamacions a què pot tenir dret, no dubti en contactar amb ACCIGEST.

Som advocats especialitzats en la tramitació d’aquest tipus d’accidents i estarem encantats d’atendre’l, per resoldre els seus dubtes i lluitar per la màxima indemnització que mereix.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Opinions dels nostres clients

Francesc Avila Avatar
Francesc Avila
20/09/2023 - Google
El 22 de agosto Accigest accedió a enviar una instancia a la guardia urbana argumentando los hechos escritos en el atestado que les envié para que lo cambiaran a mí favor, me dijeron que sería defendible una concurrencia. Finalmente resulta que un mes más tarde me dicen que no autorizan este trámite por no ser lo suficiente rentable para ellos ya que van a comisión.
No entiendo cómo han podido tardar tanto en decírmelo cuando durante todo este tiempo podría haber ido a buscar otros abogados.
Adrián Avatar
Adrián
30/08/2023 - Google
Me estan ayudando muchísimo. Aun siendo culpa del otro y con atestado policial de por medio, mi seguro miente e intenta limpiarse las manos pero Claudia esta siempre disponible resolviendo todas mis dudas. Gracias a ellos me siento cuidado y seguro. Actualizaré con la resolución, pero de momento me siento afortunado de tenerlos al lado de casa.
Daniel Galvez Avatar
Daniel Galvez
18/08/2023 - Google
Excelente trabajo y muy buena disposición para las personas que buscan una empresa que les lleve a cabo la reclamación después de haber sufrido un accidente de tráfico, etc.
Gracias por todo.
UN SALUDO.
Jordi Molino Sánchez (vivelesport83) Avatar
Jordi Molino Sánchez (vivelesport83)
18/08/2023 - Google
Hice la gestión de mi accidente de tráfico con ellos. Sólo puedo tener buenas palabras. Hicieron la gestión de todo lo que conlleva un accidente, daños físicos, materiales, y consiguieron que la compañía me pagase el 100% de la reparación de la moto, me la daban siniestro por un valor muy inferior a la reparación. Todo por whassap o llamada y muy cómodo. 100% recomendable.
pablo martinez Avatar
pablo martinez
26/07/2023 - Google
Muy contentos con el trabajo realizado. Totalmente recomendable. Especial mención a Kelly, nos ha llevado el caso y no nos hemos tenido que preocupar de nada, la verdad que ha sido todo muy fácil. Calidad-Precio un 10!!!! No dudaria en volver a contratar sus servicios.
Matias Lugo Avatar
Matias Lugo
25/07/2023 - Google
Muy contento con el trato recibido. A estas alturas se puede hacer todo de forma remota, y con ellos se nota. Apenas tuve que ir un día, todo lo demás lo han gestionado online, por lo que se ha agilizado todo mucho más al no tener que ir presencialmente para ciertas cosas. Muy agradecido con Claudia que fue la que llevo mi caso, mucha profesionalidad y seriedad de su parte ya que siempre me mantuvo informado y haciendo seguimiento de todo.

Últimes publicacions

Bases tècniques actuarials actualitzables

El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital va publicar el 29 de setembre passat l'Ordre ETD/949/2022. A través d'aquesta s'actualitzen les bases tècniques actuarials que sustenten els càlculs del sistema per a la valoració dels danys i els perjudicis causats a les persones en accidents de circulació. Aquesta ordre es… Llegir més