Reclamació d’indemnització per accident de patinet

Indemnizació accident patinet

Ha patit un atropellament sent conductor d’un patinet elèctric?

Si conduïa un patinet elèctric, o qualsevol altre Vehicle de Mobilitat Personal (VMP), i ha estat atropellat, té dret a reclamar una indemnització pels danys que se li hagin ocasionat.

La utilització cada vegada més freqüent d’aquests vehicles comporta un igual increment dels accidents en què estan involucrats, fet que ha posat en relleu la necessitat de regulació a l’respecte.

És per això que al novembre de 2020 es va publicar el Reial Decret 970/2020, de 10 de novembre, pel qual es modifiquen el Reglament general de circulació, aprovat pel Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre i el Reglament General de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, en matèria de mesures urbanes de trànsit a fi d’establir una regulació uniforme sobre la matèria.

La normativa descrita va entrar en vigor el 2 de gener de 2021.

No obstant això, la manca d’una normativa unificada fins aleshores, ha fet que en els últims anys hàgim pogut recórrer exclusivament a la regulació de les ordenances municipals i els reglaments.

L’objecte d’aquest article és proporcionar unes indicacions bàsiques, per al desafortunat supòsit en què s’hagi vist implicat en un accident de patinet elèctric.

Explica'ns més sobre el teu accident!

En quins casos pot reclamar una indemnització per un accident de patinet?

Si ha patit un accident o atropellament sent conductor d’un patinet elèctric i es determina que no és el responsable, tindrà dret a percebre una indemnització per tots aquells danys que se li ocasionin, ja siguin personals o materials.

La manca de regulació, anterior a 2 de gener de 2021, sobre la manera en què han de circular aquests dispositius ha fet més complicat, en algunes ocasions, determinar si el conductor d’el patinet té o no algun tipus de responsabilitat en l’accident.

En el cas de ser responsable del sinistre, no podria reclamar indemnització. No obstant això, de vegades la culpa no és clara i pot arribar a determinar-se que hi ha una concurrència de culpes. És a dir, que tant el conductor del patinet com el de l’altre vehicle comparteixen la responsabilitat, de manera que el lesionat podrà reclamar, depenent del grau de responsabilitat, un percentatge sobre la quantia que efectivament li pogués correspondre com a indemnització.

El cas més freqüent en el que podíem trobar una concurrència de culpes, és l’atropellament de conductors de patinets elèctrics quan es disposen a creuar per un pas de vianants, per part d’altres vehicles com turismes o motocicletes.

Si bé actualment no es permet la circulació dels VMP per les voreres i, per tant, tampoc creuar per passos de vianants, en accidents ocorreguts mesos enrere prenia gran rellevància en aquests casos si el conductor d’el patinet circulava sobre ell o no al creuar un pas per a vianants, ja que d’això depenia que la responsabilitat fos compartida o per contra que hi hagués culpa exclusiva per part de l’altre vehicle implicat.

Això era així, ja que tot i no haver-hi una normativa que el prohibís, per analogia amb el que passaria de ser un ciclista, s’entenia que es circulava a una velocitat superior a la que ho faria un vianant i, per tant, això reduïa la capacitat de reacció de l’altre vehicle.

No obstant això, ni tan sols amb l’actual regulació, no pot atribuir-se la culpa en exclusiva al conductor del patinet ja que, per tractar-se d’un pas de vianants, els vehicles que a aquest s’aproximin han de disminuir la seva velocitat i prestar especial atenció a les circumstàncies de la via per si algú es disposa a creuar.

indemnització accident de patinet

Indemnització per accident de patinet elèctric

En un accident de patinet elèctric el mètode per a determinar la indemnització serà el mateix que en qualsevol accident de trànsit, havent de recórrer al Reial decret legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor, modificat per la Llei 35/15 de reforma del sistema per a la valoració de danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació.

Per a poder reclamar la integra reparació del dany, en primer lloc, haurem de diferenciar entre aquells perjudicis patrimonials i no patrimonials, i dins d’aquests els diferents conceptes indemnitzables. Han de tenir-se en compte les lesions patides, la durada del període per a la seva curació, les possibles seqüeles i com aquestes incideixen en el normal desenvolupament de la vida del lesionat.

Les partides indemnitzatòries més freqüents seran:

Indemnització per lesions temporals en accidents de patinet

Es pretén rescabalar pel període de temps necessari per a la curació o estabilització de les lesions. Es diferencia en quatre tipus de dies:

 1. Dies de perjudici particular molt greu:

Aquells en els quals el lesionat ha perdut la seva autonomia personal per a realitzar gairebé la totalitat de les activitats essencials de la vida. Així passa, per exemple, si ha estat necessari l’ingrés en UCI.

L’import per dia molt greu serà de: 105,35.

 1. Dies de perjudici particular greu:

Portaran aquesta consideració els dies en què la pèrdua de la seva autonomia personal afecti una part “rellevant” de les activitats essencials de la vida ordinària o a la major part de les activitats específiques de desenvolupament personal. Correspondria a aquells dies en què s’ha precisat d’ingrés hospitalari, entre altres supòsits.

L’import per dia greu serà de: 79,02€.

 1. Dies de perjudici particular moderat:

La pèrdua de l’autonomia en aquest cas concerneix a una part rellevant, tant de les activitats ordinàries com específiques. S’entendrà que tenen aquesta categoria, per exemple, aquells dies en què s’hagi vist obligat a cursar baixa laboral.

L’import per dia moderat serà de: 54,78€. 

 1. Dies de perjudici personal bàsic:

Tindran aquesta consideració la resta de dies que comprenguin el període de tractament curatiu, fins a l’alta mèdica per curació o estabilització de les lesions, i que no encaixin en cap dels supòsits anteriors.

L’import per dia bàsic serà de: 31,61€.

També, serien indemnitzables aquelles intervencions quirúrgiques a les quals hagi de sotmetre’s a conseqüència de les lesions patides.

Si vol saber més sobre la indemnització pels dies de curació li aconsellem llegir aquesta entrada del nostre blog sobre les lesions temporals.

Consulta amb un advocat especialista en accidents

Indemnització per seqüeles en accidents de patinet

La llei defineix les seqüeles com: “las deficiencias físicas, intelectuales, orgánicas y sensoriales y los perjuicios estéticos consecuencia de una lesión que persisten una vez finalizado el periodo de curación”. Així doncs elementalment, diferenciarem entre les seqüeles funcionals, per als quatre primers tipus, i les estètiques.

Per a poder quantificar què pot reclamar-se per aquest concepte, cal estar al que es disposa a la Taula 2 de la Llei.  En primer lloc, a la Taula 2.A.1 apareix especificat cada tipus de seqüela, per a cadascuna d’elles se’ns indica una forquilla de puntuació.

L’existència o no de tals seqüeles, així com el nombre de punts que per elles corresponen, ha de ser avaluat i determinat per un metge expert en la valoració del dany corporal. Una vegada obtenim la puntuació exacta i juntament amb l’edat del lesionat en el moment de l’accident, ens permet acudir a la Taula 2.A.2 d’on podrem extreure l’import a reclamar per aquest concepte.

A més, si aquestes seqüeles causen una limitació o impediment per al desenvolupament de l’autonomia personal del perjudicat podrà reclamar-se un import addicional per aquesta pèrdua de qualitat de vida, segons sigui: molt greu, greu, moderada o lleu. Per a cada classificació s’estableixen unes quanties mínimes i màximes, que es concretaran depenent de la importància i la quantitat d’activitats afectades, així com l’edat del lesionat.

Si vol saber més sobre com quantificar de manera correcta les lesions permanents li aconsellem visitar la següent entrada del nostre blog que tracta sobre la indemnització per seqüeles en accidents de trànsit.

Indemnizació per perjudici patrimonial en accidents de patinet

Es refereix al cost econòmic del procés de recuperació de les lesions, així com el que derivi per les seqüeles.

Distingim entre dany emergent y lucre cessant.

El dany emergent es refereix a aquelles despeses que han d’assumir-se a conseqüència de l’accident, com les derivades d’assistència sanitària o el cost dels desplaçaments per rebre el tractament rehabilitador.

D’altra banda, el lucre cessant consisteix en aquelles rendes o guanys que la persona perjudicada deixa de percebre que deriva directament dels danys que se li han causat en l’accident.

En tots dos casos, es diferencia entre el dany emergent i el lucre cessant derivat de lesions temporals o, per contra, de les seqüeles. Per a més informació poden visitar: Indemnització per seqüeles en accidents de trànsit (2a part) i Indemnització per lesions temporals en accidents de trànsit.

A més, es podrà reclamar l’import corresponent al valor de tots aquells objectes que s’han danyat a l’accident, com: telèfon mòbil, roba o el propi patinet.

patinet elèctric circulant

Exemple d’indemnització per accident de patinet elèctric

En l’exemple que proposem:

Ivet García, de 35 anys d’edat, condueix un patinet elèctric i és atropellada per un cotxe. A conseqüència del sinistre a l’Ivet se li ocasionen lesions de diferent tipus: contusió d’espatlla i una cremada ocasionada per la fricció amb l’asfalt en aquest mateix braç i a la seva cama dreta. La caiguda fa que el patinet pateixi danys i la roba, el calçat i el casc que en aquest moment portava també resultin danyats.

Aquestes lesions fan que l’Ivet hagi de cursar baixa laboral per un període de dos mesos i seguir un tractament de rehabilitació durant 4 mesos, fins que va cursar alta definitiva. Després de l’alta per estabilització li ha quedat l’espatlla adolorida de manera permanent. A més, les cremades li han deixat marques i cicatrius en les zones afectades. Durant el període de baixa laboral, l’Ivet a través de les seves nòmines ha deixat de percebre un total de 500€. Així mateix, ha tingut despeses per la compra de medicaments per import de 40€.

DESGLOSSAMENT DE L’INDEMNITZACIÓ:

61 dies moderats x 54,78 € = 3.341,58 €

61 dies bàsics x 31,61 € = 1.928,21 €

3 punts de seqüela (espatlla dolorosa) = 2.676,82 €

4 punts de seqüela (perjudici estètic lleuger) = 3.647,05 €

Despeses de farmàcia = 40 €

Objectes (reparació del patinet, samarreta, pantalons, calçat, casc) = 450 €

Lucre cessant = 500 €

TOTAL INDEMNITZACIÓ = 12.583,66 €

Quant es triga a cobrar una indemnització per accident en patinet elèctric?

El que es trigui en cobrar la indemnització pels perjudicis derivats d’un accident en patinet dependrà de la predisposició de la companyia asseguradora per arribar a un acord amistós.

En aquest sentit, destaquem que no és adequat formalitzar la reclamació per tots els perjudicis fins que el perjudicat hagi acabat de curar les seves lesions. Generalment, això és un cop es cursa l’alta mèdica definitiva. És en aquest moment quan és possible quantificar l’abast dels danys, tant personals com materials i patrimonials.

No obstant això, és altament recomanable realitzar moltes altres gestions abans de la reclamació, com són la localització i obtenció de l’atestat policial, l’enviament de determinades comunicacions a la companyia d’assegurances del causant de l’accident, etc.

A més, tot i que la reclamació es formalitzi un cop sigui puguin quantificar tots els danys ocasionats, això no impedeix que en el cas que es produeixin lesions d’una certa entitat, es pugui reclamar a les companyies d’assegurances oferiments d’avanços de la indemnització abans que el lesionat hagi acabat de recuperar-se definitivament. És el que anomenem un “pagament a compte”, i consisteix en l’oferiment per part de la companyia asseguradora d’una determinada quantitat de diners que permetrà el perjudicat cobrar una part de la indemnització final sense haver d’esperar a acabar tot el procés curatiu. L’acceptació d’aquesta quantitat no comporta cap renúncia a continuar reclamant el que correspongui un cop es cursi alta mèdica. L’acceptació o no acceptació a cobrar l’import en qüestió és una decisió voluntària.

No obstant això, insistim que és convenient reclamar tots els perjudicis en una única reclamació.

Un cop formalitzada la mateixa, la companyia asseguradora responsable del sinistre comptarà amb un termini de tres mesos, determinat per llei, per donar una resposta Motivada o cursar una Oferta Motivada.

Rebuda aquesta Resposta o Oferta Motivada, podem trobar-nos en diferents situacions:

 1. Que l’oferta sigui concorde al reclamat, en aquest cas es rebrà el cobrament de la indemnització, normalment en uns dies.
 2. Que l’oferta sigui millorable. Si això passa, serà possible negociar una millora en l’oferta, sense que hi hagi un termini legal establert per a això. El que duri aquesta fase dependrà de la postura de la companyia d’assegurances respecte a la possibilitat d’arribar a un acord amistós. Si s’arriba a un bon acord, l’ingrés de la indemnització es percebrà en qüestió d’uns dies.
 3. Que sigui impossible arribar a un acord amistós. En aquest escenari, el cobrament de la indemnització podrà demorar mesos o fins i tot, anys. Les vies d’actuació, en aquest cas, es resumeixen en sol·licitar que el lesionat sigui visitat per un metge forense de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses o bé a presentar una demanda judicial. En els dos casos, l’experiència ens demostra que la gestió es demorarà de forma considerable, arribant a trigar més d’un any en alguns supòsits.

En conclusió: El temps que s’allargui la tramitació de la reclamació i el cobrament de la indemnització podrà variar en funció de la marxa de les negociacions. Si és possible arribar a un bon acord de forma ràpida, en qüestió d’un o dos mesos el procés podria estar acabat. Però, si per contra, cal presentar una sol·licitud a l’Institut de Medica Legal o presentar una demanda judicial, el tràmit podria allargar-se entre un i dos anys, aproximadament.

Principal problemàtica en accidents de patinets elèctrics

Un dels principals problemes que ens trobem quan succeix un accident de patinet elèctric, com ja avançàvem, és que no existeix regulació sobre com han de circular.

Fins que finalitzi la tramitació de la reforma de la normativa actual que inclogui als VMP, la Dirección General del Tràfico ha publicat el 2019 una nova instrucció (2019/S-149 TV-108) amb la finalitat d’establir una definició i classificació d’aquests dispositius i aportar unes normes bàsiques a les autoritats municipals.

De moment, únicament podem recórrer a aquesta instrucció i a les diferents ordenances i reglaments municipals per poder adquirir nocions bàsiques sobre com i per on han de circular aquests vehicles de propulsió elèctrica.

Un altre dels principals problemes és que, per norma general, i a excepció de les ordenances d’alguns Ajuntaments, no és obligatori que els conductors de patinets elèctrics contractin una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, ja que l’assegurament només és obligatori si els vehicles tenen consideració de vehicle a motor, segons el que es disposa en l’article primer del RD 1507/2008, de 12 de setembre.

Consells per després de patir un accident de patinet

En el desafortunat cas d’estar implicat en un accident de patinet elèctric, és important que tingui en consideració els següents punts:

 • Recollir les dades dels altres involucrats en l’accident, com matrícula dels vehicles implicats, dades dels conductors i companyies asseguradores.
 • Fer fotografies de el lloc de l’accident, així com dels danys soferts.
 • En el cas de realitzar una declaració amistosa d’accident, feu constar la seva versió dels fets i la signatura dels implicats.
 • És recomanable en aquest tipus de supòsits avisar la policia. És molt important que proporcioni als agents la seva versió dels fets, ja que l’atestat policial serà molt important per determinar la culpabilitat.
 • Si hi ha testimonis que recolzin la seva versió, reculli les dades dels mateixos.
 • A més, si a conseqüència de l’accident ha patit lesions, és important acudir al servei d’urgències el més aviat possible.

Els accidents de patinet revesteixen una especial complexitat, pel que cobra importància comptar amb un assessorament integral, com el que proporcionen els advocats especialistes en accidents de trànsit de ACCIGEST. Per obtenir ajuda no dubti en contactar-nos.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Opinions dels nostres clients

Javi C Avatar
Javi C
16/04/2024
Muy satisfecho con el proceso de la reclamación de indemnización por un accidente de coche. Responden tus dudas desde el primer momento y han estado pendientes. En mi caso, el poder comunicarme con ellos principalmente a través de WhatsApp ha sido una tranquilidad ya que se me hace muy complicado la comunicación por llamada telefónica. Muy contento con el resultado y con la atención recibida. Si vuelvo a tener algún problema de este tipo sin duda volveré a contactar con ellos.
Kevin Rodriguez Avatar
Kevin Rodriguez
05/04/2024
Nahuel Ibañez Avatar
Nahuel Ibañez
04/04/2024
Muy agradecido. Rápidos y fiables en cuanto a la tramitación y comunicación de novedades. Lo recomendaría sin lugar a dudas.
Inma Avatar
Inma
03/04/2024
Muy profesionales y atentos
Marta Gil Avatar
Marta Gil
03/04/2024
alejandro del rey Avatar
alejandro del rey
03/04/2024
Muy profesionales y todo muy bien lo recomiendo

Últimes publicacions

Indemnització per accident in itinere

En aquest article tractarem sobre la indemnització en accidents in itinere. Abans de començar haurem de determinar què és un accident in itinere. Els accidents in itinere són aquells que succeeixen durant el trajecte que realitza el treballador des del domicili fins al lloc de treball o viceversa. Pot ser… Llegir més