Reclamació d’indemnització per accident de moto o ciclomotor

Reclamació indemnització per accident de moto o ciclomotor. Advocats accidents de trànsit. Accigest

Ha estat víctima d’un accident de moto?

No hi ha dubte que els motoristes són especialment vulnerables quan es veuen implicats en un accident de circulació.

Es diu, col·loquialment, que “el propi cos del motorista és el xassís de la moto“. I a l’expressió no li falta raó.

D’aquí ve donada la importància de conèixer quins són els seus drets si ha patit un accident de trànsit a motocicleta o ciclomotor.

Consultar gratis a un advocat especialista en accidents

En quins casos pot reclamar una indemnització per accident de moto?

Si com a conductor d’una motocicleta ha patit un accident i no ha estat el responsable del mateix, té dret a ser indemnitzat per part de la companyia asseguradora de el vehicle contrari pels danys materials, pels danys corporals i per les despeses o altres perjudicis derivats de l’accident.

Si en el moment de l’accident viatjava com a acompanyant, també té dret a rebre una indemnització. En aquest cas, serà indemnitzat tant si el conductor de la moto que ocupava és el causant de l’accident com si no ho és. En el cas que el conductor del vehicle en què viatjava d’acompanyant fos el responsable de l’accident, la indemnització la percebria per part de la companyia d’assegurances del propi vehicle.

Explica'ns més sobre el teu accident!

Indemnització per accident de moto

Quan es produeix un accident en el qual es veu implicada una motocicleta o ciclomotor, el mètode que determinarà la forma de calcular la indemnització corresponent és el que estableix el Reial Decret Legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, modificat per la Llei 35/15 de reforma de sistema per a la valoració de danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació.

Tal com veníem avançant, tindrà dret a reclamar tot un seguit de perjudicis, que inclouen els danys produïts en el seu vehicle, els danys físics, i també els perjudicis patrimonials que hagi hagut de suportar.

Vegem amb més detall què es pot reclamar:

1. Indemnització per lesions temporals en un accident de moto:

Es tracta de rescabalar el període de temps necessari per a la curació o, si no, estabilització de les lesions. Cal diferenciar quatre tipologies diferents de dies, d’acord amb l’afectació a les lesions en la vida diària del perjudicat:

 • Dies de perjudici personal particular molt greu:

  Són els dies en què el lesionat ha perdut la seva autonomia personal per dur a terme pràcticament totes les activitats essencials de la vida diària.

  L’exemple més clar seria un ingrés a l’UCI.

  Cada dia molt greu es quantifica en la suma de 105,35 € / dia.

 • Dies de perjudici personal particular greu:

  En aquest cas, es tracta dels dies en què la pèrdua de l’autonomia personal de la persona afectada repercuteix a una part rellevant de les activitats essencials de la seva vida ordinària o a la major part de les activitats específiques del seu desenvolupament personal.

  Es podria dir que és habitual indemnitzar els dies com a greus quan es produeix un ingrés hospitalari.

  Cada dia greu es quantifica en la suma de 79,02 € / dia.

 • Dies de perjudici personal particular moderat:

  Es valoren com a dies moderats aquells en què la pèrdua de l’autonomia de l’lesionat afecta una part rellevant de les activitats ordinàries i específiques de la vida.

  Sol correspondre, per exemple, a aquells dies en què el perjudicat es trobava en situació de baixa laboral.

  Cada dia moderat es quantifica en la suma de 54,78 € / dia.

 • Dies de perjudici personal bàsic:

  Es correspon a la resta de dies que transcorren fins al final de l’tractament curatiu, és a dir, fins que es procedeix a donar l’alta mèdica per curació o estabilització de les lesions. Seran bàsics els dies que no encaixin en cap dels casos anteriorment descrits.

  Cada dia bàsic es quantifica en la suma de 31,61 € / dia.

Recordi que també són indemnitzables les intervencions quirúrgiques a les que hagi de ser sotmès el motorista lesionat com a conseqüència de les lesions.

2. Indemnització per seqüeles per un accident de moto:

Una de les majors preocupacions dels accidentats en accidents de moto és la possible persistència de seqüeles en el moment de l’alta, ja que generalment les lesions patides per motoristes revesteixen d’una especial gravetat.

Les seqüeles venen definides legalment com les deficiències físiques, intel·lectuals, orgàniques i sensorials i els perjudicis estètics conseqüència d’una lesió que persisteixen un cop finalitzat el període de curació.

Per tant, cal distingir dos grans tipus de seqüeles:

 • Les seqüeles funcionals. Són aquelles que afecten la funció de qualsevol òrgan, teixit, aparell o sistema de el cos humà. Alguns exemples de seqüeles funcionals són: Àlgies posttraumàtiques, agreujament d’artrosi prèvia, limitacions de mobilitat, material d’osteosíntesi, pèrdua d’agudesa auditiva, etc.
 • Les seqüeles estètiques. El perjudici estètic consisteix en qualsevol modificació que empitjora la imatge de la persona. És un perjudici diferent del psicofísic que li serveix de substrat i comprèn tant la dimensió estàtica com la dinàmica. Serien exemples: Cicatrius, taques a la pell, pèrdua d’una extremitat, coixesa, etc.

A més, hi ha un gran ventall de seqüeles, i cadascuna d’elles comprèn uns imports mínims i màxims pels quals s’ha d’indemnitzar aquest perjudici, pel que serà necessari estudiar cada cas concret d’acord amb el que determina la Taula 2.A. 1. de la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma de sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació.

D’altra banda, el barem econòmic de la Taula 2.A.2. de la referida Llei estableix la determinació de la indemnització per les seqüeles. Les seves files de puntuació i les seves columnes d’edat expressen l’extensió i la intensitat del perjudici i la durada.

És molt recomanable comptar també amb l’opinió professional d’un pèrit metge especialitzat en valoració de el dany corporal, ja que d’aquesta manera es podrà determinar exactament l’import a indemnitzar per a cada tipus de seqüela.

És possible, fins i tot, que la persistència de seqüeles permeti reclamar una pèrdua de qualitat de vida, depenent de la concreta afectació de les mateixes en el desenvolupament de l’autonomia personal del perjudicat.

3. Indemnització per perjudicis patrimonials en un accident de moto:

Són especialment destacables, en els accidents de moto, els danys ocasionats en l’equipació o objectes personals que el motorista portés amb ell.

Ha de saber que té dret a ser indemnitzat per aquests danys concrets a més de, per descomptat, els danys causats a la pròpia motocicleta o ciclomotor.

En aquest punt, li recomanem consultar la nostra entrada relacionada amb la pèrdua total de el vehicle, ja que en ocasions les companyies d’assegurances determinen que el valor de reparació de la seva moto és superior a la valor de la propia moto i li fan un oferiment econòmic que no sempre és suficient.

Per poder reclamar una indemnització a la companyia d’assegurances responsable pels desperfectes que hi ha hagut en la seva roba, casc, guants o altres objectes personals (com poden ser un telèfon mòbil o un rellotge), haurà d’aconseguir les factures originals d’aquests objectes o, si no, obtenir pressupostos d’articles iguals o el més similars possibles.

En el cas d’alguns aparells, com poden ser el telèfon mòbil o el rellotge, també s’admet l’aportació i reclamació d’un pressupost de reparació.

A més, per justificar els concrets danys a reclamar, és important realitzar fotografies dels mateixos.

De forma addicional, li aconsellem que fins que no hagi estat totalment indemnitzat per aquests conceptes, guardi els objectes danyats, ja que li podrien ser sol·licitats per la companyia asseguradora.

És molt probable (i és habitual) que la companyia d’assegurances apliqui una depreciació de la valor d’aquestes pertinences d’acord amb l’antiguitat i amb l’ús que aquests tinguessin, a l’hora d’oferir una indemnització per les mateixes.

A més dels danys indicats, també seran indemnitzables altres perjudicis de caràcter econòmic, classificables com lucre cessant o dany emergent.

El lucre cessant consistirà en aquells guanys deixats de percebre pel fet d’haver tingut l’accident. Això passa, per exemple, quan pel fet d’estar en situació de baixa laboral el lesionat deixa de percebre determinades quantitats en la nòmina, o si sent autònom veu reflectida una disminució dels seus ingressos per no poder exercir la seva activitat econòmica.

Per la seva banda, el dany emergent es tradueix en les despeses addicionals que s’han d’assumir com a conseqüència del sinistre. Parlem, per exemple, de despeses de farmàcia o de desplaçament per anar a rehabilitació.

Exemple d’indemnització per accident de moto

A continuació posem un exemple d’accident de moto:

La Susana Merino, de 20 anys, és ocupant d’una moto quan es veu involucrada en un accident causat per un turisme que no respecta un senyal de STOP. A conseqüència de l’accident, és traslladada a l’hospital més proper en ambulància, on se la diagnostica de policontusions, erosions i luxació de clavícula. Com a conseqüència d’aquestes lesions, està dos mesos en situació de baixa laboral i, després de ser donada d’alta, un mes més cursant tractament rehabilitador. Aquest tractament és realitzat en un centre llunyà al seu domicili, la qual cosa li implica haver de suportar una important despesa de desplaçament. A l’alta, els metges reflecteixen que persisteixen seqüeles de luxació acromioclavicular amb defecte funcional i dolor. D’altra banda, al cicatritzar, les erosions patides li deixen marques a la pell, algunes d’elles especialment visibles a l’altura de la clavícula. A més, a causa de la caiguda, resulten amb danys diversos objectes personals que la Susana portava (diverses peces de roba, el casc i el telèfon mòbil).

DESGLOSSAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ:

 • 61 dies moderats x 54,78 € / dia = 3.341,58 €
 • 30 dies bàsics x 31,61 € / dia = 948,30 €
 • 3 punts de seqüela funcional (seqüeles de luxació acromioclavicular / esterno clavicular i / o fractures mal consolidades amb defecte funcional i dolor) = 2.843,35 €
 • 5 punts de seqüela (perjudici estètic lleuger) = 4.944,61 €
 • Despeses de desplaçament (476,19km a 0,21 € / km) = 100 €
 • Efectes personals danyats (casc, guants, caçadora i telèfon mòbil) = 500 €

TOTAL INDEMNITZACIÓ = 12.677,84€

Quant es triga a cobrar una indemnització per accident de moto?

El que es tarda a cobrar la indemnització pels perjudicis derivats d’un accident de moto dependrà en gran mesura de la predisposició de la companyia d’assegurances per arribar a un acord.

En aquest sentit, el primer que s’ha de tenir en compte és que no és adequat formalitzar la reclamació per tots els perjudicis fins que la persona lesionada hagi acabat de curar les seves lesions. Això és, normalment, quan es cursa l’alta mèdica definitiva. És en aquest moment quan és possible determinar l’abast de tots els danys, tant personals com materials i patrimonials.

No obstant això, és important realitzar moltes altres gestions abans d’aquesta reclamació, com poden ser la localització i obtenció de l’atestat policial, la remissió de determinades comunicacions a les companyies d’assegurances implicades, etc.

A més, cal tenir en compte que, tot i que la reclamació es formalitzi un cop sigui possible quantificar tots els danys ocasionats, això no exclou que, quan es produeixen lesions d’una certa gravetat, les companyies d’assegurances ofereixin avenços de la indemnització final abans que el lesionat hagi acabat de curar les seves lesions. És el que es coneix com a “pagament a compte”, i consisteix en l’oferiment d’una certa quantitat econòmica que permetrà el perjudicat cobrar una part de la indemnització definitiva sense haver d’esperar al final de tot el procés curatiu. L’acceptació d’aquesta quantitat no implica cap tipus de renúncia a continuar reclamant el que correspongui un cop cursada l’alta mèdica, i la decisió de cobrar l’import en qüestió és totalment voluntària.

Sense perjudici de l’anterior, recordem que és convenient reclamar tots aquests perjudicis en una única reclamació, a excepció dels danys causats en el propi vehicle i en el casc, que es podran reclamar tan bon punt hagin estat valorats per un perit i/o un taller especialitzat.

Això és així ja que, en la majoria dels casos, pel que fa a la indemnització de la moto o ciclomotor i el casc danyats, s’aplicarà el sistema CICOS. Aquest sistema o conveni implica que serà la pròpia asseguradora del perjudicat, l’encarregada de taxar i indemnitzar els danys materials ocasionats al seu vehicle (i el casc, en el cas d’accidents de moto), establint per a això uns criteris objectius de responsabilitat que determinen qui és el causant de l’accident.

Un cop es formalitza la reclamació pels danys, la companyia asseguradora responsable del sinistre compta amb un termini legal de tres mesos per donar una resposta Motivada o cursar una Oferta Motivada.

Rebuda aquesta Resposta o Oferta Motivada, poden ocórrer diverses coses:

 • Que l’oferta sigui adequada, en aquest cas es percebrà el cobrament de la indemnització en qüestió d’uns dies.
 • Que l’oferta sigui insuficient. En aquest cas serà convenient negociar una millora en l’oferta, sense que la Llei estableixi un període determinat per a això. Quant duri aquesta fase dependrà de la voluntat i de la predisposició de l’asseguradora per arribar a una solució amistosa. Si s’aconsegueix un bon acord, l’ingrés de la indemnització es percebrà en pocs dies.
 • Que no hi hagi possibilitat d’arribar a un acord. Si això passa, el cobrament de la indemnització podrà trigar diversos mesos, en alguns casos, fins i tot, anys. Les possibilitats en aquest cas es resumeixen en què el perjudicat sigui visitat per un metge forense de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses o en interposar una demanda judicial. En els dos casos, l’experiència ens demostra que la gestió es demorarà de forma considerable.

En conclusió: La durada de les gestions de reclamació i cobrament de la indemnització por variar en funció de diversos factors. En un cas desitjable, si hi ha una bona predisposició per part de l’asseguradora, es podria arribar a un bon acord i cobrar la indemnització econòmica en cosa d’un o dos mesos des de la data de formalització de la reclamació. No obstant, en el pitjor dels casos, si per exemple es precís recórrer a l’Institut de Medicina Legal o presentar una demanda, la tramitació es pot allargar entre un i dos anys, més o menys.

Principal problemàtica en accidents de moto

Alguns dels problemes que solen donar-se en casos d’accident de moto són els següents:

 • Tenint en compte l’habitual gravetat de les lesions, sol passar que els motoristes accidentats són ràpidament traslladats a l’hospital més proper en ambulància. Això implica que en ocasions no puguin signar una Declaració Amistosa o que, en el cas en què intervingui l’autoritat policial, no se’ls prengui declaració de forma immediata. Si això passa, és important intentar localitzar la policia intervinent per poder donar la pròpia versió dels fets.
 • Passa algunes vegades que el conductor del vehicle causant de l’accident es dóna a la fuga. Si és així, es podrà reclamar a el Consorci de Compensació d’Assegurances la corresponent indemnització. No obstant això, excepte en casos d’especial gravetat, el Consorci únicament indemnitzarà els danys corporals, i no els danys produïts en la motocicleta o altres objectes personals danyats. En qualsevol cas, serà molt important disposar l’atestat policial o de testimonis que haguessin presenciat els fets, per tal de justificar que ha passat a el Consorci i que així pugui indemnitzar el perjudicat.
 • Les companyies d’assegurances solen ser bastant reticents a indemnitzar determinats perjudicis per l’import que en realitat haurien de rescabalar el perjudicat. Ens referim, sobretot, a les pertinences danyades, en el oferiment solen aplicar una important depreciació per l’ús i l’antiguitat de les mateixes. Per això, és aconsellable guardar les factures de compra de l’equipació i de el casc utilitzats en els trajectes realitzats amb la moto. D’aquesta manera, si es produeix el desafortunat cas de ser víctima d’un accident de moto, serà senzill justificar l’antiguitat d’aquestes pertinences i així reclamar l’import més alt possible.

Consells si ha patit un accident de moto

 • Sempre que sigui possible, tracti d’identificar el vehicle causant de l’accident. Pot semblar evident, però en la pràctica passa a vegades que el responsable del sinistre es dóna a la fuga i, si en un primer moment no disposem de la matrícula, serà molt complicat reclamar la indemnització que li correspon a la seva companyia d’assegurances, llevat que finalment hagi estat possible localitzar-la. Si ocorre que no comptem amb la matrícula, únicament es pot reclamar la indemnització a el Consorci de Compensació d’Assegurances, però sempre que es pugui acreditar l’ocurrència de l’accident (això és, mitjançant atestat policial o testimonis).
 • Relaxi’s i mantingui la calma. Excepte en aquells casos en què, a conseqüència de les lesions patides, hagi perdut el coneixement i / o tingui fractures importants, l’adrenalina de moment l’incitarà a aixecar-se i podria creure que els seus danys són menys greus del que són en realitat. Recomanem no cometre aquest error, ja que en la majoria d’ocasions el que en un primer moment pot semblar un accident sense més importància, pot acabar revestint de molta més gravetat. Un cop la zona s’hagi refredat, poden aparèixer-dolors i fins i tot, de vegades, evidenciar fractures.
 • En aquest tipus d’accidents, en moltes ocasions no arriba a produir-se una col·lisió directa entre la moto i el vehicle contrari, a causa de la maniobra evasiva executada pel motorista. En aquests casos és encara més important, sempre que no hi hagi acord sobre qui ha estat el responsable, la identificació dels testimonis presencials dels fets, per tal de poder demostrar la responsabilitat de el vehicle contrari en la producció dels danys.
 • Intenti sempre d’omplir una Declaració Amistosa o avisi a la Policia competent perquè aixequi un atestat. Si el responsable de l’accident està disposat a reconèixer la culpa i vostè es troba bé, omplin la Declaració Amistosa d’Accident. Per contra, si el causant no té intenció de col·laborar o no arriben a un acord sobre la realitat del que ha passat, preferiblement avisi la Policia per tal que aixequi el corresponent atestat. Aquest informe tindrà un valor probatori important, ja que es prendrà declaració als testimonis, s’interrogarà als implicats en l’accident i s’elaborarà un croquis de les circumstàncies del sinistre. De cara a poder reclamar una indemnització, és molt important poder comptar amb una Declaració Amistosa d’Accident correctament complimentada o bé amb un atestat instruït per l’autoritat competent.
 • Vagi a un centre de salut el més aviat possible, i sempre abans del transcurs de 72 hores després de la producció del sinistre. Hi ha ocasions en què les lesions s’evidencien amb posterioritat i així el dolor apareix hores i fins i tot dies després d’haver patit l’accident. Pel seu bé, és prioritari obtenir el més aviat possible un diagnòstic de les lesions sofertes i iniciar el tractament adequat. A més, hem de tenir en compte que l’informe mèdic d’urgències juntament amb els successius informes mèdics que s’hagin emès durant el període de sanitat, li seran d’utilitat per fonamentar la futura reclamació per aquestes lesions.

Si ha estat víctima d’un accident de moto o ciclomotor i té dubtes sobre com procedir, no dubti en contactar amb ACCIGEST per conèixer tots els seus drets i garantir que és indemnitzat per la totalitat dels perjudicis soferts.

Quedem a la seva disposició per atendre’l i reclamar la màxima indemnització possible.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Opinions dels nostres clients

Javi C Avatar
Javi C
16/04/2024
Muy satisfecho con el proceso de la reclamación de indemnización por un accidente de coche. Responden tus dudas desde el primer momento y han estado pendientes. En mi caso, el poder comunicarme con ellos principalmente a través de WhatsApp ha sido una tranquilidad ya que se me hace muy complicado la comunicación por llamada telefónica. Muy contento con el resultado y con la atención recibida. Si vuelvo a tener algún problema de este tipo sin duda volveré a contactar con ellos.
Kevin Rodriguez Avatar
Kevin Rodriguez
05/04/2024
Nahuel Ibañez Avatar
Nahuel Ibañez
04/04/2024
Muy agradecido. Rápidos y fiables en cuanto a la tramitación y comunicación de novedades. Lo recomendaría sin lugar a dudas.
Inma Avatar
Inma
03/04/2024
Muy profesionales y atentos
Marta Gil Avatar
Marta Gil
03/04/2024
alejandro del rey Avatar
alejandro del rey
03/04/2024
Muy profesionales y todo muy bien lo recomiendo

Últimes publicacions

Indemnització per accident in itinere

En aquest article tractarem sobre la indemnització en accidents in itinere. Abans de començar haurem de determinar què és un accident in itinere. Els accidents in itinere són aquells que succeeixen durant el trajecte que realitza el treballador des del domicili fins al lloc de treball o viceversa. Pot ser… Llegir més