Indemnització per accident d’autobús

Si ha patit lesions en la seva condició de passatger a causa d’un accident d’autobús, ja sigui per responsabilitat d’un tercer, del propi conductor de l’autobús o per una caiguda ocorreguda durant el trajecte o al pujar o baixar de l’autobús, vostè té dret a ser indemnitzat.

En el supòsit anteriorment mencionat pot tenir dret a percebre:

 • Una indemnització de l’Assegurança Obligatòria d’Automòbils que es calcularà segons el sistema per la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació (Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació). Veure: indemnització per accident de trànsit.
 • Una altra indemnització segons lo disposat a l’Assegurança Obligatòria de Viatgers.

  Ha patit un accident de trànsit?
  Consulti'ns gratis


  ASSEGURANÇA OBLIGATORIA DE VIATGERS

  Convé aquí ressenyar l’existència de l’Assegurança Obligatòria de Viatgers, que com el seu propi nom indica, té caràcter obligatori i empara a tot viatger que utilitzi mitjans de locomoció destinats al transport públic col·lectiu de persones. Es tracta d’una assegurança d’accidents que contracta el viatger al comprar el bitllet de transport (ja sigui autobús, autocar, tren, tramvia, etc…). La seva finalitat és indemnitzar al viatger quan aquest pateixi danys corporals en un accident que tingui lloc amb ocasió de desplaçament en un mitjà de transport col·lectiu de persones.

  L’esmentada assegurança obligatòria constitueix una modalitat de l’Assegurança Privada d’Accidents Individuals, i és compatible amb qualsevol altra assegurança concertada pel viatger. De la mateixa manera que les indemnitzacions fixades en l’Assegurança Obligatòria de Viatgers també son compatibles amb les derivades de la Responsabilitat Civil.

  Les lesions indemnitzables per l’Assegurança Obligatòria de Viatgers son aquelles en les que es produeixi mort, incapacitat permanent o temporal del lesionat. Les indemnitzacions no contemplen el període de baixa mèdica, si no que s’engloba la tipologia de les lesions sofertes dins d’una categoria ja establerta en Reial Decret 1575/1989, de 22 de desembre (BOE 28 desembre de 1989).

  Estaran exclosos d’aquesta cobertura de l’Assegurança Obligatòria de Viatgers els viatgers que provoquin els accidents en estat ebri, sota els efectes de les drogues o estimulants o bé mitjançant la comissió d’actes dolosos.

  CONCURRENCIA DE INDEMNIZACIONES EN ACCIDENTE DE AUTOBÚS

  Existen diversos supuestos:

  • Si la responsabilitat de l’accident recau sobre el conductor del vehicle contrari, tindrà dret a percebre una indemnització amb càrrec a l’Assegurança Obligatòria d’Automòbils de l’esmentat vehicle. Tanmateix, també li pot correspondre una de les indemnitzacions fixades en l’Assegurança Obligatòria de Viatgers.
  • Si la responsabilitat de l’accident recau sobre el conductor de l’autobús, tindrà dret a percebre una indemnització amb càrrec a l’Assegurança Obligatòria d’Automòbils del autobús. De la mateixa manera que en el supòsit anterior, també li pot correspondre una de les indemnitzacions fixades en l’Assegurança Obligatòria de Viatgers.
   Convé ressenyar que perquè existeixi responsabilitat del conductor de l’autobús no és precís que s’hagi produït cap col·lisió, podent atribuir-li responsabilitat per danys ocasionats a resultes d’una maniobra o d’una frenada indeguda.
  • Tot i que no es pugui atribuir cap responsabilitat als conductors implicats, vostè pot tenir dret a rebre una de les indemnitzacions fixades en l’Assegurança Obligatòria de Viatgers.

  Consells a tenir en compte en el moment de patir un accident d'autobús

  És important que en el moment de la caiguda o accident ho comuniqui al conductor de l’autobús perquè tramiti la corresponent declaració d’accident. En els casos de caigudes provocades per una frenada o una conducció brusca, encara és més important, ja que al no existir cap col·lisió amb un altre vehicle no es realitzarà cap declaració amistosa d’accident ni atestat policial. D’aquesta manera podrà acreditar l’existència del sinistre.

  Haurem d’estar atents en prendre nota del nom del conductor, matricula del bus, dades dels testimonis, etc…. A efectes de l’Assegurança Obligatòria de Viatgers, per poder acreditar la seva condició de viatger serà imprescindible que conservi el bitllet de transport.

  Sense comentaris

  Escriu un comentari

  ¡Llámanos!