Indemnització per accident in itinere

Indemnització per accident in itineri

En aquest article tractarem sobre la indemnització en accidents in itinere.

Abans de començar haurem de determinar què és un accident in itinere. Els accidents in itinere són aquells que succeeixen durant el trajecte que realitza el treballador des del domicili fins al lloc de treball o viceversa. Pot ser amb vehicle d’empresa, amb vehicle propi, amb transport públic o fins i tot caminant. Els accidents que tenen lloc en els desplaçaments durant la jornada laboral no són considerats in itinere, són accidents en missió.

Un accident in itinere sempre serà considerat com un accident laboral. Així doncs, davant de la llei es garanteixen els mateixos drets als empleats que en un accident laboral.

Perquè un accident sigui considerat in itinere haurà de complir els requisits següents:

 • Cronològic: l’accident ha d’haver succeït en un període de temps raonable a l’entrada o la sortida del treball.
 • Espacial: l’accident s’ha de produir al camí habitual de casa al lloc de treball o viceversa. Es poden admetre lleugeres desviacions, com ara aquells treballadors que es desplacin a la feina des de l’habitatge dels seus pares o parella; o quan el treballador es desvia de la ruta habitual per anar a recollir els fills a l’escola.
 • Transport: l’accident ha d’haver ocorregut mentre l’empleat feia servir un mitjà normal de transport. Els tribunals han conclòs que aquest concepte ha de ser evolutiu i s’ha d’adaptar a la realitat social actual, acceptant com a mitjans de transport la bicicleta, els patins, etc.
 • Relació laboral: lògicament, en el moment de l’accident, hi ha d’haver una relació laboral de tipus formal entre l’empleat i l’ocupador.
Consultar gratis a un advocat especialista en accidents

Quina indemnització em correspon com a lesionat en un accident in itinere?

Si has patit un accident in itinere tindràs dret a:

 • Prestació per incapacitat temporal: en tractar-se d’un accident laboral tindràs dret a percebre el 75% de la base reguladora des de l’endemà de la baixa a la feina.
 • Indemnització per lesions permanents no invalidants: si t’han quedat seqüeles derivades de l’accident tindràs dret a percebre una indemnització per lesions permanents no invalidants segons el que estableix la Orden ESS/66/2013, de 28 de enero, por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes.
  Aquesta indemnització s’abona en un sol pagament a través de l’entitat gestora o la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.
  La sol·licitud s’ha de presentar un cop el treballador ja estigui d’alta mèdica. El model de sol·licitud és el següent: sol·licitud indemnització per lesions permanents no invalidants.
  Aquesta indemnització per lesions permanents no invalidants també és compatible amb la possible indemnització que et correspongui per responsabilitat civil de l’ocupador.
  La indemnització per lesions permanents no invalidants no és compatible amb les prestacions econòmiques per incapacitat permanent, excepte quan les lesions siguin totalment independents a les que s’hagin tingut en compte per declarar la incapacitat permanent.
  Finalment, cal assenyalar que la indemnització per lesions permanents no invalidants és revisable en casos d’agreujament de les seqüeles que van motivar aquesta compensació.
 • Incapacitat permanent: en el cas que les lesions siguin incapacitants a nivell laboral podràs tenir dret a:
  • Incapacitat parcial per a la professió habitual: és la incapacitat que causa al treballador una disminució no inferior al 33% en el rendiment per a la professió.
   • Pagament únic de l’import de 24 mensualitats.
  • Incapacitat total per a la professió habitual: aquesta incapacitat inhabilita el treballador per a la professió habitual però el treballador es pot dedicar a una altra de diferent.
   • Pensió corresponent al 55% de la base reguladora mitjançant 14 pagues.
   • Pensió corresponent al 75% de la base reguladora, a partir dels 55 anys, mitjançant 14 pagues.
  • Incapacitat absoluta per a tot treball: aquesta incapacitat és la que inhabilita el treballador per a totes les professions o oficis.
   • Pensió corresponent al 100% de la base reguladora mitjançant 14 pagues.
  • Gran invalidesa: és aquella en la que el treballador incapacitat permanent necessita l’assistència d’una altra persona per als actes més essencials de la vida.
   • L’import s’obté aplicant a la base reguladora el percentatge corresponent a la incapacitat permanent total o absoluta incrementada amb un complement.

Totes aquestes prestacions es poden veure incrementades, quan hi hagi responsabilitat empresarial, d’un 30% a un 50%, segons la gravetat de la falta.

Explica'ns més sobre el teu accident!

Puc reclamar a més una indemnització per accident de trànsit?

Sí, són compatibles. Si el responsable de l’accident in itinere ha estat un tercer, tindràs dret a tot això i a més tindràs dret a una indemnització per responsabilitat civil. Al següent article pots informar-te sobre les indemnitzacions derivades d’accidents de trànsit.

Si heu patit un accident in itinere truca’ns i un advocat especialista en accidents d’Accigest t’assessorarà sobre els teus drets.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Últimes publicacions

Bases tècniques actuarials actualitzables

El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital va publicar el 29 de setembre passat l'Ordre ETD/949/2022. A través d'aquesta s'actualitzen les bases tècniques actuarials que sustenten els càlculs del sistema per a la valoració dels danys i els perjudicis causats a les persones en accidents de circulació. Aquesta ordre es… Llegir més