INDEMNITZACIÓ PER ACCIDENT DE COTXE O MOTO

Si com a conductor d’un cotxe o d’una motocicleta ha patit un accident i no ha estat el responsable del mateix, té dret a rebre una indemnització per part de la companyia asseguradora del vehicle contrari pels danys materials, per les lesions i per les despeses derivades de l’accident.

Si en el moment de l’accident viatjava com acompanyant té dret a rebre una indemnització, tant si el conductor del cotxe o de la moto és el causant de l’accident com si no ho és. En el supòsit de que el conductor del vehicle fos el responsable de l’accident la indemnització la percebria per part de la companyia d’assegurances del propi vehicle.

Indemnització per danys materials en accidents de Cotxe o Moto

El més probable és que a conseqüència de l’accident de trànsit hagi patit danys materials en el mateix vehicle, en la seva vestimenta, casc, ulleres, telèfon mòbil, etc…, per aquests conceptes també té dret a rebre una indemnització.

Ha patit un accident de cotxe o moto?
Consulti’ns gratis


Per poder reclamar una indemnització a la companyia d’assegurances responsable pels danys soferts a la seva roba, casc, guants i/o objectes personals com poden ser un telèfon mòbil o un rellotge, haurà d’aconseguir les factures originals d’aquests objectes o en el seu defecte obtenir pressupostos d’articles iguals o el més similars possibles. Per justificar aquests danys realitzi fotografies dels mateixos. Tot i això, fins que no hagi estat indemnitzat per aquests conceptes, guardis els objectes danyats ja que li podrien ser sol·licitats per la companyia asseguradora.

És molt probable que la companyia d’assegurances a l’hora d’ofertar una indemnització per aquests objectes danyats apliqui una depreciació del seu valor en base a l’antiguitat i l’ús que aquests tinguessin.

Si el vehicle ha patit algun desperfecte el primer que haurà de fer és portar-lo al seu taller de confiança o ordenar a algú que el porti si esta convalescent de l’accident. Si arrel del cop el vehicle no pot circular avisi a la seva companyia d’assegurances perquè l’enviïn en grua al taller.

Tot i que jurídicament qui hauria de fer-se càrrec de la reparació del cotxe o de la moto és la companyia del vehicle causant de l’accident, entre companyies existeixen convenis pels que en la majoria dels casos, depenent de les companyies i de les circumstàncies de l’accident, qui acaba fent-se càrrec de la reparació del vehicle és la seva pròpia companyia d’assegurances. És per això que el millor és que avisi a las seva companyia de que ha deixat el seu cotxe o la seva moto al taller i d’aquesta manera podran enviar un perit amb la finalitat de que pugui valorar els danys.

Un cop la companyia del vehicle responsable hagi acceptat la culpabilitat del sinistre, la seva companyia haurà de donar el corresponent compromís de pagament al taller reparador. D’aquesta manera el taller repararà els danys i passarà la factura directament a la seva companyia sense que vostè hagi d’avançar ni fer-se càrrec de l’import de l’esmentada reparació.

En el supòsit de que no hi hagi compromís de pagament perquè la companyia d’assegurances del responsable no s’hagués pronunciat sobre l’acceptació de culpabilitat o bé no acceptés l’esmentada responsabilitat, tindria dos opcions:

– Avançar vostè l’import de la factura de la reparació per posteriorment reclamar-lo a la companyia amb la finalitat de que li reintegrin aquest import. En cas de que li deneguin el seu reintegrament podrà reclamar aquesta quantia judicialment a la companyia del vehicle contrari.

– Obtenir un pressupost de la reparació o copia del informe pericial si s’ha realitzat i reclamar el seu import a la companyia primer per la via amistosa i en el cas de rebre una resposta negativa reclamar-lo per la via judicial.
Si la companyia que li abona l’import de la reparació per la via amistosa és la contraria (supòsit de no aplicació conveni) haurà d’assegurar-se de que en la quitança que li faran firmar s’especifiqui que renuncia tan sols a reclamar per la reparació del vehicle, així podrà posteriorment exercitar la reclamació pels altres conceptes (danys personals, despeses, etc…).

A nivell judicial sempre es considera que una factura/rebut acredita el perjudici real patit millor que un pressupost ja que aquest no reflexa el detriment patrimonial sofert.

Pot succeir que al peritar els danys del vehicle sigui declarat sinistre total, és a dir que el valor de reparació superi el valor venal que té el seu cotxe o la seva motocicleta. En aquest cas la companyia d’assegurances es negarà a donar el corresponent compromís de pagament de la reparació al considerar-la antieconòmica.

Té dos camins possibles davant d’aquest problema:

  • Reparar de totes formes el vehicle avançant vostè l’import de la factura per posteriorment reclamar-lo a la companyia, en primera instancia per la via amistosa i en segona per la judicial. S’ha de tenir en compte que si el valor de la reparació és molt més alt que el valor venal del cotxe o de la moto, judicialment pot trobar-se amb una sentencia que tan sols li reconegui l’abonament del valor venal del vehicle més un percentatge (entre un 30 i un 50% de l’esmentat valor venal) considerat com a valor d’afecció. D’aquesta manera no podria recuperar integrament l’import de la factura.
  • No reparar el cotxe o la moto i reclamar amistosament una indemnització a la companyia pel valor venal més un 30-50% com a valor d’afecció, en el supòsit de que la companyia no acceptés aquesta reclamació cauria la possibilitat de reclamar-la judicialment.
    Si vostè decideix quedar-se amb les restes del vehicle, es descomptarà el valor d’aquestes de la quantia total de l’indemnització.
    Si qui li abona l’indemnització és la companyia contraria i encara no ha estat indemnitzat per la resta de conceptes (lesions, vestimenta danyada, etc…) haurà de revisar que en la quitança facin constar que tan sols es renuncia pel concepte de pèrdua total del cotxe o de la moto.
indemnizacion por accidente de moto
indemnizacion por accidente de coche

Indemnització per lesions produides en un accident de cotxe o moto

En el supòsit de que hagi resultat lesionat arrel d’un accident de trànsit del que no hagi estat responsable, ja sigui en qualitat de conductor d’un vehicle o bé com a ocupant del mateix, té dret a ser indemnitzat pels següents conceptes: dies de curació, seqüeles, invalidés, perjudici econòmic, despeses mèdiques, material d’ortopèdia, etc….

En el pitjor dels supòsits en que les lesions hagin produït la mort, els perjudicats/beneficiaris tindran dret a obtenir la corresponent indemnització segons circumstàncies familiars.

La quantificació de l’indemnització per lesions que li pugui correspondre es regeix i es calcula en base al sistema legal per la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació.

CONSELLS A TENIR EN COMPTE EN EL MOMENT DE PATIR UN ACCIDENT DE COTXE O MOTO

Menu Accigest