intervenciones-quirurgicas-accidente

Indemnització per intervencions quirúrgiques a causa d’un accident de tránsit

Si com a conseqüència d’un accident de trànsit has patit lesions de certa gravetat i t’han operat quirúrgicament és important que sàpigues que per aquesta operació també tens dret a ser indemnitzat. A part dels dies molt greus (d’estada a una Unitat de Cures Intensives) i / o els dies greus (d’estada hospitalària) i de les més que possibles seqüeles funcionals i estètiques (per exemple si hi ha una limitació de la mobilitat, dolor, material d’osteosíntesi, cicatrius, etc.) també hauràs de reclamar una partida indemnitzatòria pel fet en si mateix de la intervenció quirúrgica.

Per conèixer la indemnització que podrem reclamar per cada intervenció quirúrgica a la qual ens haguem sotmès haurem d’atendre a l’Article 140 de la Llei 35/2015, de 22 de setembre que diu:


El perjuicio personal particular que sufre el lesionado por cada intervención quirúrgica a la que se someta se indemniza con una cantidad situada entre el mínimo y el máximo establecido en la tabla 3.B, en atención a las características de la operación, complejidad de la técnica quirúrgica y tipo de anestesia.


 

Com veiem els criteris que ens marca el barem per valorar la indemnització per la intervenció quirúrgica són les característiques de la mateixa, la complexitat de la tècnica i el tipus d’anestèsia, tot això dins dels límits que marca la Taula 3.B, és a dir entre 400 i 1.600 € per cada intervenció.

Per saber la quantia a reclamar per una operació en concret haurem de buscar al fet quin “Grup d’Intervencions Quirúrgiques” pertany segons la Classificació Terminològica i Codificació d’Actes i Tècniques Mèdiques.

Un cop sapiguem el grup quirúrgic ja podrem fer la reclamació segons els següents trams indemnitzatoris:

  • Grup quirúrgic 0: 400-500 €
  • Intervencions quirúrgiques accidentGrup quirúrgic I: 501-600 €
  • Grup quirúrgic II: 601-700 €
  • Grup quirúrgic III: 701-850 €
  • Grup quirúrgic IV: 851-1000 €
  • Grup quirúrgic V: 1001-1150 €
  • Grup quirúrgic VI: 1151-1300 €
  • Grup quirúrgic VII: 1301-1450 €
  • Grup quirúrgic VIII: 1451-1600 €

 

Per exemple, per una intervenció quirúrgica senzilla com podria ser la d’extracció de cossos estranys superficials de cara i coll (en el cas de tenir clavats petits trossos de vidres trencats pel impacte) al trobar-se dins del Grup I es podrien reclamar fins a 600 € i en contrapartida per una operació més complexa com podria ser una artrodesi cervical anterior al trobar-se dins del Grup VII es podrien reclamar fins a 1.450 €.

*Nota important: En el present artícle s’han aplicat imports del barem de l’any 2016.

 

Si t’han operat i tens dubtes sobre la indemnització que et pertany indica’ns de quin tipus d’intervenció es tracta i un advocat especialista en accidents de Accigest t’assessorarà.

Sense comentaris

Escriu un comentari

¡Llámanos!