allegados accidente

Indemnització per mort en accident de trànsit (Els afins)

 

ELS AFINS

Abans de començar cal aclarir que d’acord amb el que estableix l’Article 67, són afins els que, sense tenir la condició de cònjuge, ascendents, descendents o germans, haguessin conviscut familiarment amb el mort en l’accident durant un mínim de 5 anys immediatament anteriors a la mort i fossin properes a aquest en parentiu o afectivitat.

 

PERJUDICI PERSONAL BÀSIC DELS AFINS (TAULA 1A)

Taula 1A afins indemnització mort en accident de trànsit

Taula 1A afins indemnització mort en accident de trànsit

Com veiem, cada persona afina percep una quantitat fixa de 10.000 € en concepte de perjudici personal bàsic, sigui quina sigui la seva edat.

 

PERJUDICIS PARTICULARS DELS AFINS (TAULA 1B)

Segons l’Article 68, en el cas dels afins únicament és indemnitzable el perjudici particular per discapacitat física, intel·lectual i sensorial, prèvia a l’accident o a resultes del mateix.

 Per discapacitat física, intel·lectual o sensorial: en el supòsit en què l’afí de la víctima tingui un grau de discapacitat mínim del 33% aquest veurà augmentada la indemnització bàsica que li correspongui entre un 25% i un 75% en atenció al seu grau de discapacitat, la intensitat de l’alteració i l’edat del perjudicat.

Tristesa mort afí en accident de trànsit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERJUDICI PATRIMONIAL DELS AFINS (TAULA 1 C)

El perjudici patrimonial dels afins es divideix en dany emergent i lucre cessant.

 

DANY EMERGENT DELS AFINS:

Perjudici patrimonial bàsic del afí:

Es tracta de les despeses raonables que causi la mort (desplaçament, manutenció, allotjament, etc.).

– Cada persona afina percebrà 400 € sense necessitat de justificar-los.

– Requerirà justificació el rescabalament de les despeses que excedeixin de l’import anterior (és a dir, factures, tiquets, rebuts, etc.).

 

Despeses específiques:

S’abonaran també aquelles despeses com el trasllat del mort, enterrament i funeral.

 

LUCRE CESSANT DELS AFINS:

El lucre cessant dels afins són les pèrdues netes que aquests pateixen si depenien econòmicament dels ingressos del mort.

No obstant això, per poder reclamar el lucre cessant, els afins han d’acreditar aquesta dependència econòmica de la víctima.

Per realitzar el càlcul del lucre cessant dels afins del mort:

1º- Abans de res cal calcular els ingressos del treball de la víctima, segons els Articles 83, 84 i 85.

 

2º- Posteriorment, quan sapiguem els ingressos nets anuals de la mort buscarem en les Taules 1C7 (1C7d en cas de discapacitat) el coeficient que ens correspon tenint en compte l’edat de la persona afina i els ingressos de la víctima.

– En cas que l’ingrés net es trobés entre dos nivells s’assignarà el lucre cessant del nivell superior.

– La xifra resultant, igual que amb la resta de Taules, haurà estat calculada en base al que disposa l’Article 86.

 

3º- Un cop tinguem el coeficient de les Taules 1C7 haurem d’aplicar uns factors multiplicadors i correctors per obtenir la indemnització per lucre cessant definitiva.

Per als afins aquests factors poden ser:

– En funció del nombre total de perjudicats està prevista una possible reducció de la quota d’acord amb l’Article 87.3.

– En cas que el proper sigui el perjudicat únic l’import resultant de la Taula 1C7 es multiplicarà per 3 segons l’Article 87.4.

Un cop aplicats aquests factors haurem obtingut el total de la indemnització que li correspon al afí del mort en l’accident.

 

EXEMPLE:

Calcular indemnització d’un nebot afi de 20 anys que convivia familiarment amb la víctima des de feia 7 anys fins a produir-se la defunció i depenia econòmicament del mateix. L’oncle mort en l’accident de 45 anys estava casat, tenia dos fills menors d’edat i rebia un sou net de 21.200 €.

PERJUDICI PERSONAL BÀSIC:

– Segons la Taula 1A li correspon:

  • 10.000 € (a cada persona afina).
  • Total Perjudici Personal Bàsic = 10.000 €

 

PERJUDICI PERSONAL PARTICULAR:

– Segons la Taula 1B no li correspon cap increment sobre el perjudici personal bàsic per no tractar-se d’una persona afina amb discapacitat.

  • Total Perjudici personal Particular = 0 €

 

PERJUDICI PATRIMONIAL:

DANY EMERGENT:

Perjudici patrimonial bàsic:

– 400 €: no cal justificar-los.

Despeses específiques:

– 0 €: del cost de l’enterrament i funeral s’ha fet càrrec l’esposa del mort.

 

LUCRE CESSANT:

– En el present cas, un cop s’hagi acreditat que el perjudicat depenia econòmicament del seu oncle mort, prenem l’import de 21.200 € d’ingrés anual net de la víctima de l’accident i l’apliquem a la Taula 1C7 (lucre cessant de la persona afina ). Hem d’escollir la casella del nivell superior si l’import de l’ingrés anual es troba entre dues caselles, és a dir, en el present supòsit escollirem el nivell de 24.000 €. I atenent que el perjudicat té 20 anys, obtenim una indemnització de 394 €.

– Tot seguit haurem d’aplicar l’Art. 87:

Article 87, indemnització per mort en accident de trànsit

Article 87, indemnització per mort en accident de trànsit

Com es pot observar, al cònjuge li correspon el 60%, a cada fill el 30% i al afí li correspon una quota del 20%.

Aquests percentatges se sumen:

60% (cònjuge) + 30% (primer fill) + 30% (segon fill) + 20% (persona afina) = 140%

Com la suma supera el 90% s’haurà d’aplicar el factor de correcció de l’article 87.3, és a dir, dividirem:

90/140 = 0,64

– A continuació multiplicarem aquesta quantitat pel resultat que hem obtingut de les taules:

0,64 X 394 € = 252,16 €

Bé, la quantitat de 252,16 € obtinguda serà la indemnització total per lucre cessant que li correspon al afí.

Amb la qual cosa, no es podrà aplicar l’Article 87.4 en existir més d’un perjudicat.

– Total Perjudici patrimonial (dany emergent + lucre cessant) = 400 € + 252,16 € = 652,16 €

– Per a finalitzar, haurem de sumar l’import del perjudici personal bàsic, l’import del perjudici personal particular i l’import del perjudici patrimonial, per saber la indemnització total per mort que li correspon al afí de la víctima:

10.000 € (perjudici personal bàsic) + 0 € (perjudici personal particular) + 652,16 € (perjudici patrimonial) = 10.652,16 €

 

Amb aquesta entrada donem per finalitzada la sèrie de 5 articles dedicats als diferents perjudicats per la mort en accident de trànsit d’un ésser estimat. Esperem que puguin servir d’ajuda a alguna persona que hagi tingut la mala fortuna de passar per aquesta desgràcia.

 

Si precises assessorament no dubtis en contactar amb els advocats especialistes en accidents de trànsit de Accigest.

Sense comentaris

Escriu un comentari

¡Llámanos!