Indemnització per mort en accident de trànsit (Els ascendents)

Els ascendents (pare o mare del mort/a)

Perjudici personal bàsic dels ascendents (TAULA 1A)

– Segons l’Article 64 cada progenitor tindrà dret a rebre la quantitat de:

 • 70.000 € si el fill mort tenia fins a 30 anys.
 • 40.000 € si tenia més de 30 anys.
 • En el supòsit de premoriència del progenitor l’avi de la seva branca rebrà 20.000 €, tot això d’acord amb la Taula 1A.

Tabla 1A Ascendents indemnització mort en accident de trànsit

Tabla 1A Ascendents indemnització mort en accident de trànsit

Perjudicis particulars dels ascendents (TAULA 1B)

Com succeeix amb tots els perjudicats els perjudicis particulars dels ascendents no són excloents entre si i són acumulables.

– Per discapacitat física, intel·lectual o sensorial: sempre que el progenitor tingui com a mínim una discapacitat del 33% aquest veurà incrementada la seva indemnització bàsica entre un 25% i un 75% (segons el grau de discapacitat).

– Per convivència amb la víctima (segons l’Article 70):

 • Quan el perjudicat sigui l’avi del mort (en cas de premoriència del progenitor) i convisqués amb la víctima la indemnització per perjudici personal bàsic s’incrementarà en un 50%.
 • Si la víctima té més de 30 anys i convivia amb el seu progenitor, a aquest se li indemnitzarà la diferència entre la indemnització per perjudici personal bàsic que li correspon quan el fill té menys més de 30 anys i la que li correspon quan el fill té més de 30 anys.
 • Als progenitors menors de 30 anys no els afectarà aquest perjudici particular doncs aquesta circumstància ja es té en compte en la indemnització per perjudici bàsic.

– Per ser perjudicat únic en la seva categoria: si el pare o la mare del mort és vidu/a tindrà dret a un increment del 25% sobre la indemnització per perjudici personal bàsic que li correspongui.

– Per ser l’únic familiar perjudicat: si el progenitor és l’únic familiar perjudicat per la mort del seu fill la indemnització per perjudici personal bàsic s’incrementarà en un 25%.

– Per mort del fill únic: es rescabalarà mitjançant un increment del 25% sobre la indemnització per perjudici personal bàsic.

– Perjudici excepcional: si els ascendents pateixen algun perjudici particular que no es pugui englobar entre els anteriors es rescabalarà de forma proporcional amb un màxim del 25% de la indemnització per perjudici personal bàsic.

Tristesa mort fills accidents de trànsit

Perjudici patrimonial dels ascendents (TAULA 1 C)

El perjudici patrimonial dels ascendents es divideix en el dany emergent i el lucre cessant.

Dany emergent dels ascendents

Perjudici patrimonial bàsic de l’ascendent

Són aquelles despeses que causi la mort (allotjament, desplaçaments, etc …. S’indemnitzaran:

– 400 € sense necessitat d’acreditació.

– Les despeses que excedeixin d’aquest import precisaran ser acreditades.

Despeses específiques:

Segons l’Article 79 s’abonaran les despeses de trasllat del mort, enterrament i funeral en base als usos i costums del lloc on es prestin els serveis així com les despeses de repatriació del mort al país d’origen.

Lucre cessant dels ascendents

El lucre cessant dels ascendents són les pèrdues netes que aquests pateixen a conseqüència de la mort del seu fill.

A diferència del que succeeix per exemple amb el lucre cessant dels cònjuges per poder reclamar el lucre cessant dels pares de la víctima mortal haurem d’acreditar que aquests depenien econòmicament del seu fill.

Per calcular el lucre cessant dels pares del mort:

1r- Haurem calcular els ingressos del treball de la víctima segons els Articles 83, 84 i 85:

– Els rebuts durant l’any natural anterior a la seva mort o si el resultat fos superior la mitjana del percebuts durant els 3 anys anteriors a l’accident, fins a l’edat de jubilació i posteriorment en la pensió estimada de jubilació.

– Si en els 3 anys anteriors a la seva mort la víctima hagués estat aturada es tindran en compte les prestacions per desocupació, i si no les hagués rebut es comptarà com un salari mínim interprofessional anual.

– Si la víctima es dedicava de forma exclusiva a les tasques de la llar de la unitat familiar:

 • Es valorarà de forma equivalent a un salari mínim interprofessional anual.
 • Si la unitat familiar fos de més de 2 persones aquesta xifra augmentarà en un 10% per cada perjudicat addicional menor d’edat, persona amb discapacitat o major de 67 anys sense que aquest augment pugui superar l’import d’un altre mig salari mínim interprofessional anual.

– Si el fill mort es dedicava parcialment a les tasques de la llar:

 • Tindran dret a una tercera part de la quantitat resultant d’aplicar les normes del paràgraf anterior.
 • A més podran cobrar el lucre cessant que resulti de calcular els ingressos nets del seu treball a temps parcial.
Pare trist per la mort del seu fill en accident de trànsit

2n- Quan tinguem calculats els ingressos nets anuals del fill mort buscarem en les Taules 1C3 el coeficient que corresponconsiderant a part dels ingressos nets anuals l’edat del progenitor. Si el perjudicat és l’avi de la víctima mortal buscarem el coeficient a la Taula 1C5.

– Segons l’Article 81.2 quan l’ingrés net de la víctima es trobi entre dos nivells de la taula 1C s’assignarà el lucre cessant corresponent al límit superior.

3º- Un cop tinguem el coeficient de les Taules 1C3, aplicarem uns factors de multiplicadors i / o correctors per poder obtenir la indemnització per lucre cessant definitiva.

En el cas dels ascendents aquests factors poden ser:

– Depenent del nombre total de perjudicats possible reducció de la quota segons l’Article 87.3.

– Si el pare o la mare és l’únic perjudicat la quota es multiplicarà per 3 segons l’Article 87.4.

Un cop haguem aplicat aquests factors obtindrem el total de la indemnització que li correspon a cada progenitor per lucre cessant.

EXEMPLE:

Calcular indemnització d’un pare pensionista, vidu de 60 anys, que vivia amb el seu únic fill de 40 anys (divorciat i víctima de l’accident) i el seu nét de 16 anys. La víctima rebia un sou net anual de 30.600 € i contribuïa de manera directa al sosteniment econòmic de la família.

PERJUDICI PERSONAL BÀSIC:

– Segons la Taula 1A li correspon:

 • 40.000 €: (a cada progenitor, si el fill tenia més de 30 anys).
 • Total Perjudici Personal Bàsic = 40.000 €

PERJUDICI PERSONAL PARTICULAR:

– Segons la Taula 1B li correspon:

 • 30.000 €: per convivència amb la víctima (a cada progenitor si el fill mort tenia més de 30 anys).
 • 10.000 €: per increment del 25% sobre el perjudici personal bàsic per ser el perjudicat únic en la seva categoria.
 • 10.000 €: per increment del 25% sobre el perjudici personal bàsic per tractar-se de la mort de l’únic fill.
 • Total Perjudici personal Particular = 30.000 € + 10.000 € + 10.000 € = 50.000 €

PERJUDICI PATRIMONIAL:

DANY EMERGENT:

Perjudici patrimonial bàsic:

– 400 €: sense necessitat d’acreditació.

Despeses específiques:

– 4.800 €: cost de la incineració i funeral del mort del qual s’ha fet càrrec.

LUCRE CESSANT:

– Amb l’import de 30.600 € com a ingrés anual net de la víctima apliquem la Taula 1C3 i tenint en compte que si com en aquest cas l’ingrés net es troba entre dues caselles haurem d’escollir la del nivell superior ens surt una indemnització de 18.491 €.

-Posteriorment haurem aplicar l’Art. 87:

Article 87: indemnització per mort en accident de trànsit

Article 87: indemnització per mort en accident de trànsit

Com veiem al pare del mort li correspon el 20%, al fill del mort el 30% i la seva exdona la qual rebia una pensió compensatòria el 20%.

Aquests percentatges se sumen:

20% (pare) + 30% (fill) + 20% (exdona) = 70%

Com la suma no supera el 90% no s’aplicarà cap factor corrector.

– Total Perjudici patrimonial menys de 400 € + 4.800 € + 18.491 € = 23.691 €

– Finalment per saber la indemnització total per mort que li correspon al pare de la víctima haurem de sumar el perjudici personal bàsic, el perjudici personal particular i el perjudici patrimonial:

40.000 € (perjudici personal bàsic) + 50.000 € (perjudici personal particular) + 23.691 € (perjudici patrimonial) = 113.691 €

En la següent entrada del nostre bloc explicarem com es calcula una indemnització per mort des del punt de vista dels descendents.

Els lletrats especialitzats en accidents de circulació de Accigest compten amb una dilatada experiència en reclamacions per mort en accidents de trànsit. Contacta amb nosaltres al 630202144 si precises assessorament.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Opinions dels nostres clients

Javi C Avatar
Javi C
16/04/2024
Muy satisfecho con el proceso de la reclamación de indemnización por un accidente de coche. Responden tus dudas desde el primer momento y han estado pendientes. En mi caso, el poder comunicarme con ellos principalmente a través de WhatsApp ha sido una tranquilidad ya que se me hace muy complicado la comunicación por llamada telefónica. Muy contento con el resultado y con la atención recibida. Si vuelvo a tener algún problema de este tipo sin duda volveré a contactar con ellos.
Kevin Rodriguez Avatar
Kevin Rodriguez
05/04/2024
Nahuel Ibañez Avatar
Nahuel Ibañez
04/04/2024
Muy agradecido. Rápidos y fiables en cuanto a la tramitación y comunicación de novedades. Lo recomendaría sin lugar a dudas.
Inma Avatar
Inma
03/04/2024
Muy profesionales y atentos
Marta Gil Avatar
Marta Gil
03/04/2024
alejandro del rey Avatar
alejandro del rey
03/04/2024
Muy profesionales y todo muy bien lo recomiendo