Indemnització per mort en accident de trànsit (Els ascendents)

Els ascendents (pare o mare del mort/a)

Perjudici personal bàsic dels ascendents (TAULA 1A)

– Segons l’Article 64 cada progenitor tindrà dret a rebre la quantitat de:

 • 70.000 € si el fill mort tenia fins a 30 anys.
 • 40.000 € si tenia més de 30 anys.
 • En el supòsit de premoriència del progenitor l’avi de la seva branca rebrà 20.000 €, tot això d’acord amb la Taula 1A.

Tabla 1A Ascendents indemnització mort en accident de trànsit

Tabla 1A Ascendents indemnització mort en accident de trànsit

Perjudicis particulars dels ascendents (TAULA 1B)

Com succeeix amb tots els perjudicats els perjudicis particulars dels ascendents no són excloents entre si i són acumulables.

– Per discapacitat física, intel·lectual o sensorial: sempre que el progenitor tingui com a mínim una discapacitat del 33% aquest veurà incrementada la seva indemnització bàsica entre un 25% i un 75% (segons el grau de discapacitat).

– Per convivència amb la víctima (segons l’Article 70):

 • Quan el perjudicat sigui l’avi del mort (en cas de premoriència del progenitor) i convisqués amb la víctima la indemnització per perjudici personal bàsic s’incrementarà en un 50%.
 • Si la víctima té més de 30 anys i convivia amb el seu progenitor, a aquest se li indemnitzarà la diferència entre la indemnització per perjudici personal bàsic que li correspon quan el fill té menys més de 30 anys i la que li correspon quan el fill té més de 30 anys.
 • Als progenitors menors de 30 anys no els afectarà aquest perjudici particular doncs aquesta circumstància ja es té en compte en la indemnització per perjudici bàsic.

– Per ser perjudicat únic en la seva categoria: si el pare o la mare del mort és vidu/a tindrà dret a un increment del 25% sobre la indemnització per perjudici personal bàsic que li correspongui.

– Per ser l’únic familiar perjudicat: si el progenitor és l’únic familiar perjudicat per la mort del seu fill la indemnització per perjudici personal bàsic s’incrementarà en un 25%.

– Per mort del fill únic: es rescabalarà mitjançant un increment del 25% sobre la indemnització per perjudici personal bàsic.

– Perjudici excepcional: si els ascendents pateixen algun perjudici particular que no es pugui englobar entre els anteriors es rescabalarà de forma proporcional amb un màxim del 25% de la indemnització per perjudici personal bàsic.

Tristesa mort fills accidents de trànsit

Perjudici patrimonial dels ascendents (TAULA 1 C)

El perjudici patrimonial dels ascendents es divideix en el dany emergent i el lucre cessant.

Dany emergent dels ascendents

Perjudici patrimonial bàsic de l’ascendent

Són aquelles despeses que causi la mort (allotjament, desplaçaments, etc …. S’indemnitzaran:

– 400 € sense necessitat d’acreditació.

– Les despeses que excedeixin d’aquest import precisaran ser acreditades.

Despeses específiques:

Segons l’Article 79 s’abonaran les despeses de trasllat del mort, enterrament i funeral en base als usos i costums del lloc on es prestin els serveis així com les despeses de repatriació del mort al país d’origen.

Lucre cessant dels ascendents

El lucre cessant dels ascendents són les pèrdues netes que aquests pateixen a conseqüència de la mort del seu fill.

A diferència del que succeeix per exemple amb el lucre cessant dels cònjuges per poder reclamar el lucre cessant dels pares de la víctima mortal haurem d’acreditar que aquests depenien econòmicament del seu fill.

Per calcular el lucre cessant dels pares del mort:

1r- Haurem calcular els ingressos del treball de la víctima segons els Articles 83, 84 i 85:

– Els rebuts durant l’any natural anterior a la seva mort o si el resultat fos superior la mitjana del percebuts durant els 3 anys anteriors a l’accident, fins a l’edat de jubilació i posteriorment en la pensió estimada de jubilació.

– Si en els 3 anys anteriors a la seva mort la víctima hagués estat aturada es tindran en compte les prestacions per desocupació, i si no les hagués rebut es comptarà com un salari mínim interprofessional anual.

– Si la víctima es dedicava de forma exclusiva a les tasques de la llar de la unitat familiar:

 • Es valorarà de forma equivalent a un salari mínim interprofessional anual.
 • Si la unitat familiar fos de més de 2 persones aquesta xifra augmentarà en un 10% per cada perjudicat addicional menor d’edat, persona amb discapacitat o major de 67 anys sense que aquest augment pugui superar l’import d’un altre mig salari mínim interprofessional anual.

– Si el fill mort es dedicava parcialment a les tasques de la llar:

 • Tindran dret a una tercera part de la quantitat resultant d’aplicar les normes del paràgraf anterior.
 • A més podran cobrar el lucre cessant que resulti de calcular els ingressos nets del seu treball a temps parcial.
Pare trist per la mort del seu fill en accident de trànsit

2n- Quan tinguem calculats els ingressos nets anuals del fill mort buscarem en les Taules 1C3 el coeficient que corresponconsiderant a part dels ingressos nets anuals l’edat del progenitor. Si el perjudicat és l’avi de la víctima mortal buscarem el coeficient a la Taula 1C5.

– Segons l’Article 81.2 quan l’ingrés net de la víctima es trobi entre dos nivells de la taula 1C s’assignarà el lucre cessant corresponent al límit superior.

3º- Un cop tinguem el coeficient de les Taules 1C3, aplicarem uns factors de multiplicadors i / o correctors per poder obtenir la indemnització per lucre cessant definitiva.

En el cas dels ascendents aquests factors poden ser:

– Depenent del nombre total de perjudicats possible reducció de la quota segons l’Article 87.3.

– Si el pare o la mare és l’únic perjudicat la quota es multiplicarà per 3 segons l’Article 87.4.

Un cop haguem aplicat aquests factors obtindrem el total de la indemnització que li correspon a cada progenitor per lucre cessant.

EXEMPLE:

Calcular indemnització d’un pare pensionista, vidu de 60 anys, que vivia amb el seu únic fill de 40 anys (divorciat i víctima de l’accident) i el seu nét de 16 anys. La víctima rebia un sou net anual de 30.600 € i contribuïa de manera directa al sosteniment econòmic de la família.

PERJUDICI PERSONAL BÀSIC:

– Segons la Taula 1A li correspon:

 • 40.000 €: (a cada progenitor, si el fill tenia més de 30 anys).
 • Total Perjudici Personal Bàsic = 40.000 €

PERJUDICI PERSONAL PARTICULAR:

– Segons la Taula 1B li correspon:

 • 30.000 €: per convivència amb la víctima (a cada progenitor si el fill mort tenia més de 30 anys).
 • 10.000 €: per increment del 25% sobre el perjudici personal bàsic per ser el perjudicat únic en la seva categoria.
 • 10.000 €: per increment del 25% sobre el perjudici personal bàsic per tractar-se de la mort de l’únic fill.
 • Total Perjudici personal Particular = 30.000 € + 10.000 € + 10.000 € = 50.000 €

PERJUDICI PATRIMONIAL:

DANY EMERGENT:

Perjudici patrimonial bàsic:

– 400 €: sense necessitat d’acreditació.

Despeses específiques:

– 4.800 €: cost de la incineració i funeral del mort del qual s’ha fet càrrec.

LUCRE CESSANT:

– Amb l’import de 30.600 € com a ingrés anual net de la víctima apliquem la Taula 1C3 i tenint en compte que si com en aquest cas l’ingrés net es troba entre dues caselles haurem d’escollir la del nivell superior ens surt una indemnització de 18.491 €.

-Posteriorment haurem aplicar l’Art. 87:

Article 87: indemnització per mort en accident de trànsit

Article 87: indemnització per mort en accident de trànsit

Com veiem al pare del mort li correspon el 20%, al fill del mort el 30% i la seva exdona la qual rebia una pensió compensatòria el 20%.

Aquests percentatges se sumen:

20% (pare) + 30% (fill) + 20% (exdona) = 70%

Com la suma no supera el 90% no s’aplicarà cap factor corrector.

– Total Perjudici patrimonial menys de 400 € + 4.800 € + 18.491 € = 23.691 €

– Finalment per saber la indemnització total per mort que li correspon al pare de la víctima haurem de sumar el perjudici personal bàsic, el perjudici personal particular i el perjudici patrimonial:

40.000 € (perjudici personal bàsic) + 50.000 € (perjudici personal particular) + 23.691 € (perjudici patrimonial) = 113.691 €

En la següent entrada del nostre bloc explicarem com es calcula una indemnització per mort des del punt de vista dels descendents.

Els lletrats especialitzats en accidents de circulació de Accigest compten amb una dilatada experiència en reclamacions per mort en accidents de trànsit. Contacta amb nosaltres al 630202144 si precises assessorament.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Opinions dels nostres clients

Mohamed maaruf Abidin mulay ahmed Avatar
Mohamed maaruf Abidin mulay ahmed
03/01/2023 - Google
El trato fue excelente en todo momento. Una abogada muy atenta y precisa, la verdad es que ha sido un placer.
Feliz año nuevo.
S Castaño Avatar
S Castaño
03/01/2023 - Google
Excelente atención en Accigest, desde el principio nos sentimos bien asesorados por Claudia. Comunicación fluida y siempre resolviendo nuestras dudas. Al final hemos conseguido resolver nuestras reclamaciones y obtener la cantidad correspondiente que era muy lejana a la primera oferta ofrecida por la aseguradora. Los recomiendo 100%. Muchas gracias por todo!
Maria Cetina Avatar
Maria Cetina
21/12/2022 - Google
Profesionales 100%, totalmente recomendable. El trato en todo momento ha sido exquisito.
No dudaría en volver a contactar si lo necesitara, aunque espero que nunca se repita, pues un accidente nunca lo queremos.
Mil gracias Julià.
Omar Bn Avatar
Omar Bn
02/12/2022 - Google
Profesionalidad y empatía con el cliente, 100% recomendables, me han llevado más de un caso y siempre satisfecho con su trabajo en especial Kelly que fue quien me atendió siempre.
Raul Martinez Avatar
Raul Martinez
27/10/2022 - Google
Bona comunicació amb l'equip de treball, bons professionals que faciliten i asesoren els passos a pendre. S'encarreguen de tots els tràmits sempre informant dels resultats que es poden obtenir. Si tens algun tipus d'accident és molt bona opció per obtenir una contraprestació.
Nacho Gf Avatar
Nacho Gf
24/10/2022 - Google
Mi experiencia ha sido súper positiva.han obtenido más indemninacion de la inicialmente calculada.y la atención y el seguimiento de mi caso me he sentido especialmente protegido.en especial por la letrada kelly.un verdadero placer Recomendado no al 100 por100
Al.1000 por 1000
Gracias