Indemnització per mort en accident de trànsit (Els descendents)

Els descendents (Fills del mort/a)

Perjudici personal bàsic dels descendents (TAULA 1A)

Taula 1A descendents indemnització per mort en accident de trànsit

Taula 1A descendents indemnització per mort en accident de trànsit

Perjudicis particulars dels descendents (TAULA 1B)

Segons l’Article 68 i com succeeix amb la resta dels perjudicats els perjudicis particulars dels descendents són acumulables i no són excloents entre si.

– Per discapacitat física, intel·lectual o sensorial: en el supòsit en què el fill de la víctima tingui un grau de discapacitat mínim del 33% aquest veurà augmentada la seva indemnització bàsica entre un 25% i un 75% en base al seu grau de discapacitat .

– Per convivència amb la víctima:

  • Si el fill de la víctima té més de 30 anys i convivia amb ella tindrà dret a percebre 30.000 € addicionals.
  • En el cas que el perjudicat fos el nét de la víctima i convisqués amb ella la indemnització per perjudici personal bàsic s’incrementarà en un 50%.
  • Als progenitors menors de 30 anys no els afectarà aquest perjudici particular doncs aquesta circumstància ja es té en compte en la indemnització per perjudici bàsic.

– Perjudici per ser perjudicat únic en la seva categoria: si el perjudicat és l’únic fill de la víctima la seva indemnització per perjudici personal bàsic es veurà incrementada en un 25%.

– Per ser l’únic familiar: si el fill és l’únic familiar perjudicat per la mort del seu pare / mare tindrà dret a un 25% d’increment sobre la indemnització bàsica.

– Per mort del progenitor únic: si el mort era l’únic progenitor viu del perjudicat aquest tindrà dret a un increment de 50% de la indemnització per perjudici personal bàsic si té fins a 20 anys i d’un increment del 25% si té més de 20 anys.

– Per mort dels dos progenitors en el mateix accident: es rescabala amb un increment del 70% de la indemnització bàsica si el fill té fins a 20 anys i d’un increment del 35% si té més de 20 anys.

– Perjudici excepcional: com succeeix amb la resta dels perjudicats si els descendents pateixen algun tipus de perjudici que no es pugui emmarcar en cap dels anteriors s’ha d’indemnitzar de forma proporcional amb un màxim del 25% sobre la indemnització bàsica.

Tristesa mort descendent en accident de trànsit

Perjudici patrimonial dels descendents (TAULA 1 C)

El perjudici patrimonial dels descendents es divideix en el dany emergent i el lucre cessant.

Dany emergent dels descendents

Perjudici patrimonial bàsic del descendent:

Es tracta de les despeses raonables que causi la mort (manutenció, allotjament, desplaçaments, etc.)

– 400 € sense haver de justificar-los.

– Les despeses que excedeixin d’aquest import caldrà acreditar mitjançant factures, tiquets, etc.

Despeses específiques:

També s’abonaran aquelles despeses com el trasllat del mort, enterrament i funeral.

Lucre cessant dels descendents

El lucre cessant dels fills del mort són les pèrdues netes que aquests pateixen com a conseqüència de la mort del seu progenitor.

Com succeeix en el cas dels cònjuges, es considera perjudicats als fills menors d’edat i els fills de fins a 30 anys es presumeix que ho són. Per poder reclamar el lucre cessant per a fills a partir de 30 anys haurem d’acreditar que aquests depenien econòmicament del progenitor difunt.

Per fer el càlcul del lucre cessant dels fills del mort:

1º- Abans de res cal calcular els ingressos del treball de la víctima, segons els Articles 83, 84 i 85.

2n- Un cop sapiguem els ingressos nets anuals del progenitor difunt buscarem en les Taules 1C2 (1C2d En cas de discapacitat) el coeficient que ens correspon tenint en compte l’edat del fill i els ingressos del progenitor mort en l’accident.

– En el cas que l’ingrés net es trobés entre dos nivells s’assignarà el lucre cessant del nivell superior.

– La xifra resultant, igual que amb la resta de Taules, haurà estat calculada en base al que disposa l’Article 86.

3r- Quan tinguem el coeficient de les Taules 1C2 haurem d’aplicar uns factors multiplicadors i correctors per obtenir la indemnització per lucre cessant definitiva.

Per als descendents aquests factors poden ser:

– En funció del nombre total de perjudicats possible reducció de la quota segons l’Article 87.3.

– En el cas que el fill sigui el perjudicat únic l’import resultant de la Taula 1C2 es multiplicarà per 2 segons l’Article 87.4.

Un cop aplicats aquests factors haurem obtingut el total de la indemnització que li correspon al fill del progenitor mort en l’accident.

EXEMPLE:

Calcular indemnització d’un fill únic de 16 anys amb discapacitat psíquica superior al 33%, el qual convivia amb els seus pares. El mort en l’accident és el pare de 40 anys, el qual rebia un sou net de 24.300 €.

PERJUDICI PERSONAL BÀSIC:

– Segons la Taula 1A li correspon:

  • 80.000 €: (a cada fill que tingui entre 14 i 20 anys).
  • Total Perjudici Personal Bàsic = 80.000 €

PERJUDICI PERSONAL PARTICULAR:

– Segons la Taula 1B li correspon:

  • 40.000 €: per increment del 50% sobre el perjudici personal bàsic per discapacitat psíquica del perjudicat.
  • 20.000 €: per increment del 25% sobre el perjudici personal bàsic per ser el perjudicat únic en la seva categoria.
  • Total Perjudici personal Particular = 40.000 € + 20.000 € = 60.000 €

PERJUDICI PATRIMONIAL:

– DANY EMERGENT:

Perjudici patrimonial bàsic:

– 400 €: no cal acreditar-los.

Despeses específiques:

– 0 €: del cost de l’enterrament i funeral s’ha fet càrrec la seva mare (esposa del mort).

– LUCRE CESSANT:

– Agafem l’import de 24.300 € d’ingrés anual net de la víctima de l’accident i l’apliquem a la Taula 1C2 d. (Lucre cessant de fill amb discapacitat). Hem d’escollir la casella del nivell superior si com en aquest cas l’import de l’ingrés es troba entre dues caselles. Ens apareix una indemnització de 95.232 €.

– Després haurem d’aplicar l’Art. 87:

Artícle 87, indemnització per mort en accident de trànsit

Artícle 87, indemnització per mort en accident de trànsit

A la dona del mort li correspon una quota del 60%, al fill li correspon una quota del 30%.

Aquests percentatges se sumen:

60% (dona) + 30% (fill) = 90%

Com la suma no supera el 90% no s’haurà d’aplicar l’Article 87.3 i per tant no és aplicable cap factor corrector.

L’Article 87.4 tampoc es podrà aplicar a l’existir un perjudicat a part del fill, en aquest cas la seva pròpia mare i vídua del mort.

– Total Perjudici patrimonial menys de 400 € + 95.232 € = 95.632 €

– Per conèixer la indemnització per mort total que li correspon al fill de la víctima haurem de sumar el perjudici personal bàsic, el perjudici personal particular i el perjudici patrimonial:

80.000 € (perjudici personal bàsic) + 60.000 € (perjudici personal particular) + 95.632 € (perjudici patrimonial) = 235.632 €

A la propera entrada del nostre bloc tractarem la forma de calcular una indemnització per mort des del punt de vista dels germans.

Si precises assessorament no dubtis en contactar amb els advocats especialistes en accidents de trànsit de Accigest.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Opinions dels nostres clients

Mohamed maaruf Abidin mulay ahmed Avatar
Mohamed maaruf Abidin mulay ahmed
03/01/2023 - Google
El trato fue excelente en todo momento. Una abogada muy atenta y precisa, la verdad es que ha sido un placer.
Feliz año nuevo.
S Castaño Avatar
S Castaño
03/01/2023 - Google
Excelente atención en Accigest, desde el principio nos sentimos bien asesorados por Claudia. Comunicación fluida y siempre resolviendo nuestras dudas. Al final hemos conseguido resolver nuestras reclamaciones y obtener la cantidad correspondiente que era muy lejana a la primera oferta ofrecida por la aseguradora. Los recomiendo 100%. Muchas gracias por todo!
Maria Cetina Avatar
Maria Cetina
21/12/2022 - Google
Profesionales 100%, totalmente recomendable. El trato en todo momento ha sido exquisito.
No dudaría en volver a contactar si lo necesitara, aunque espero que nunca se repita, pues un accidente nunca lo queremos.
Mil gracias Julià.
Omar Bn Avatar
Omar Bn
02/12/2022 - Google
Profesionalidad y empatía con el cliente, 100% recomendables, me han llevado más de un caso y siempre satisfecho con su trabajo en especial Kelly que fue quien me atendió siempre.
Raul Martinez Avatar
Raul Martinez
27/10/2022 - Google
Bona comunicació amb l'equip de treball, bons professionals que faciliten i asesoren els passos a pendre. S'encarreguen de tots els tràmits sempre informant dels resultats que es poden obtenir. Si tens algun tipus d'accident és molt bona opció per obtenir una contraprestació.
Nacho Gf Avatar
Nacho Gf
24/10/2022 - Google
Mi experiencia ha sido súper positiva.han obtenido más indemninacion de la inicialmente calculada.y la atención y el seguimiento de mi caso me he sentido especialmente protegido.en especial por la letrada kelly.un verdadero placer Recomendado no al 100 por100
Al.1000 por 1000
Gracias