Indemnització per mort en accident de trànsit (Els descendents)

Els descendents (Fills del mort/a)

Perjudici personal bàsic dels descendents (TAULA 1A)

Taula 1A descendents indemnització per mort en accident de trànsit

Taula 1A descendents indemnització per mort en accident de trànsit

Perjudicis particulars dels descendents (TAULA 1B)

Segons l’Article 68 i com succeeix amb la resta dels perjudicats els perjudicis particulars dels descendents són acumulables i no són excloents entre si.

– Per discapacitat física, intel·lectual o sensorial: en el supòsit en què el fill de la víctima tingui un grau de discapacitat mínim del 33% aquest veurà augmentada la seva indemnització bàsica entre un 25% i un 75% en base al seu grau de discapacitat .

– Per convivència amb la víctima:

  • Si el fill de la víctima té més de 30 anys i convivia amb ella tindrà dret a percebre 30.000 € addicionals.
  • En el cas que el perjudicat fos el nét de la víctima i convisqués amb ella la indemnització per perjudici personal bàsic s’incrementarà en un 50%.
  • Als progenitors menors de 30 anys no els afectarà aquest perjudici particular doncs aquesta circumstància ja es té en compte en la indemnització per perjudici bàsic.

– Perjudici per ser perjudicat únic en la seva categoria: si el perjudicat és l’únic fill de la víctima la seva indemnització per perjudici personal bàsic es veurà incrementada en un 25%.

– Per ser l’únic familiar: si el fill és l’únic familiar perjudicat per la mort del seu pare / mare tindrà dret a un 25% d’increment sobre la indemnització bàsica.

– Per mort del progenitor únic: si el mort era l’únic progenitor viu del perjudicat aquest tindrà dret a un increment de 50% de la indemnització per perjudici personal bàsic si té fins a 20 anys i d’un increment del 25% si té més de 20 anys.

– Per mort dels dos progenitors en el mateix accident: es rescabala amb un increment del 70% de la indemnització bàsica si el fill té fins a 20 anys i d’un increment del 35% si té més de 20 anys.

– Perjudici excepcional: com succeeix amb la resta dels perjudicats si els descendents pateixen algun tipus de perjudici que no es pugui emmarcar en cap dels anteriors s’ha d’indemnitzar de forma proporcional amb un màxim del 25% sobre la indemnització bàsica.

Tristesa mort descendent en accident de trànsit

Perjudici patrimonial dels descendents (TAULA 1 C)

El perjudici patrimonial dels descendents es divideix en el dany emergent i el lucre cessant.

Dany emergent dels descendents

Perjudici patrimonial bàsic del descendent:

Es tracta de les despeses raonables que causi la mort (manutenció, allotjament, desplaçaments, etc.)

– 400 € sense haver de justificar-los.

– Les despeses que excedeixin d’aquest import caldrà acreditar mitjançant factures, tiquets, etc.

Despeses específiques:

També s’abonaran aquelles despeses com el trasllat del mort, enterrament i funeral.

Lucre cessant dels descendents

El lucre cessant dels fills del mort són les pèrdues netes que aquests pateixen com a conseqüència de la mort del seu progenitor.

Com succeeix en el cas dels cònjuges, es considera perjudicats als fills menors d’edat i els fills de fins a 30 anys es presumeix que ho són. Per poder reclamar el lucre cessant per a fills a partir de 30 anys haurem d’acreditar que aquests depenien econòmicament del progenitor difunt.

Per fer el càlcul del lucre cessant dels fills del mort:

1º- Abans de res cal calcular els ingressos del treball de la víctima, segons els Articles 83, 84 i 85.

2n- Un cop sapiguem els ingressos nets anuals del progenitor difunt buscarem en les Taules 1C2 (1C2d En cas de discapacitat) el coeficient que ens correspon tenint en compte l’edat del fill i els ingressos del progenitor mort en l’accident.

– En el cas que l’ingrés net es trobés entre dos nivells s’assignarà el lucre cessant del nivell superior.

– La xifra resultant, igual que amb la resta de Taules, haurà estat calculada en base al que disposa l’Article 86.

3r- Quan tinguem el coeficient de les Taules 1C2 haurem d’aplicar uns factors multiplicadors i correctors per obtenir la indemnització per lucre cessant definitiva.

Per als descendents aquests factors poden ser:

– En funció del nombre total de perjudicats possible reducció de la quota segons l’Article 87.3.

– En el cas que el fill sigui el perjudicat únic l’import resultant de la Taula 1C2 es multiplicarà per 2 segons l’Article 87.4.

Un cop aplicats aquests factors haurem obtingut el total de la indemnització que li correspon al fill del progenitor mort en l’accident.

EXEMPLE:

Calcular indemnització d’un fill únic de 16 anys amb discapacitat psíquica superior al 33%, el qual convivia amb els seus pares. El mort en l’accident és el pare de 40 anys, el qual rebia un sou net de 24.300 €.

PERJUDICI PERSONAL BÀSIC:

– Segons la Taula 1A li correspon:

  • 80.000 €: (a cada fill que tingui entre 14 i 20 anys).
  • Total Perjudici Personal Bàsic = 80.000 €

PERJUDICI PERSONAL PARTICULAR:

– Segons la Taula 1B li correspon:

  • 40.000 €: per increment del 50% sobre el perjudici personal bàsic per discapacitat psíquica del perjudicat.
  • 20.000 €: per increment del 25% sobre el perjudici personal bàsic per ser el perjudicat únic en la seva categoria.
  • Total Perjudici personal Particular = 40.000 € + 20.000 € = 60.000 €

PERJUDICI PATRIMONIAL:

– DANY EMERGENT:

Perjudici patrimonial bàsic:

– 400 €: no cal acreditar-los.

Despeses específiques:

– 0 €: del cost de l’enterrament i funeral s’ha fet càrrec la seva mare (esposa del mort).

– LUCRE CESSANT:

– Agafem l’import de 24.300 € d’ingrés anual net de la víctima de l’accident i l’apliquem a la Taula 1C2 d. (Lucre cessant de fill amb discapacitat). Hem d’escollir la casella del nivell superior si com en aquest cas l’import de l’ingrés es troba entre dues caselles. Ens apareix una indemnització de 95.232 €.

– Després haurem d’aplicar l’Art. 87:

Artícle 87, indemnització per mort en accident de trànsit

Artícle 87, indemnització per mort en accident de trànsit

A la dona del mort li correspon una quota del 60%, al fill li correspon una quota del 30%.

Aquests percentatges se sumen:

60% (dona) + 30% (fill) = 90%

Com la suma no supera el 90% no s’haurà d’aplicar l’Article 87.3 i per tant no és aplicable cap factor corrector.

L’Article 87.4 tampoc es podrà aplicar a l’existir un perjudicat a part del fill, en aquest cas la seva pròpia mare i vídua del mort.

– Total Perjudici patrimonial menys de 400 € + 95.232 € = 95.632 €

– Per conèixer la indemnització per mort total que li correspon al fill de la víctima haurem de sumar el perjudici personal bàsic, el perjudici personal particular i el perjudici patrimonial:

80.000 € (perjudici personal bàsic) + 60.000 € (perjudici personal particular) + 95.632 € (perjudici patrimonial) = 235.632 €

A la propera entrada del nostre bloc tractarem la forma de calcular una indemnització per mort des del punt de vista dels germans.

Si precises assessorament no dubtis en contactar amb els advocats especialistes en accidents de trànsit de Accigest.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Opinions dels nostres clients

Javi C Avatar
Javi C
16/04/2024
Muy satisfecho con el proceso de la reclamación de indemnización por un accidente de coche. Responden tus dudas desde el primer momento y han estado pendientes. En mi caso, el poder comunicarme con ellos principalmente a través de WhatsApp ha sido una tranquilidad ya que se me hace muy complicado la comunicación por llamada telefónica. Muy contento con el resultado y con la atención recibida. Si vuelvo a tener algún problema de este tipo sin duda volveré a contactar con ellos.
Kevin Rodriguez Avatar
Kevin Rodriguez
05/04/2024
Nahuel Ibañez Avatar
Nahuel Ibañez
04/04/2024
Muy agradecido. Rápidos y fiables en cuanto a la tramitación y comunicación de novedades. Lo recomendaría sin lugar a dudas.
Inma Avatar
Inma
03/04/2024
Muy profesionales y atentos
Marta Gil Avatar
Marta Gil
03/04/2024
alejandro del rey Avatar
alejandro del rey
03/04/2024
Muy profesionales y todo muy bien lo recomiendo