Indemnització per mort en accident de trànsit (marit o dona del mort/a)

Perjudici personal bàsic del cònjuge vidu (TAULA 1A)

– El cònjuge vidu no separat legalment (la separació de fet i la presentació de la demanda de nul·litat, divorci o separació equival a la separació legal) tindrà dret a rebre un import fix fins als 15 anys de convivència que variarà en funció de l’edat del mort.

– A partir dels 15 anys de convivència tindrà dret a percebre 1.000 € addicionals per cada any transcorregut.

– Si una parella de fet es casa els anys de convivència se sumaran als de matrimoni a efectes d’aquest càlcul.

– En el cas que la llei aplicable ho permeti si hi ha diversos cònjuges o parelles de fet estables el l’import fix es distribuirà a parts iguals i si hi ha increments addicionals es prendrà l’increment més gran i es distribuirà en proporció als anys de convivència addicionals.

– Les quanties segons la Taula 1a seran les següents:

Taula 1A cònjuge indemnització mort en accident de trànsit

Taula 1A cònjuge indemnització mort en accident de trànsit

Perjudicis particulars del cònjuge vidu (TAULA 1B)

Com a la resta dels perjudicats els perjudicis particulars del cònjuge vidu no són excloents entre si i són acumulables.

Vegem a continuació quins són i com es calculen:

– Per discapacitat física, intel·lectual o sensorial: es requereix que el perjudicat tingui com a mínim un grau de discapacitat del 33%. Aquest perjudici particular s’indemnitzarà aplicant un increment sobre la indemnització bàsica entre el 25% i el 75% segons el grau de discapacitat, la intensitat de l’alteració i l’edat del propi cònjuge vidu.

– Per ser l’únic familiar perjudicat: si el cònjuge vidu és l’únic familiar perjudicat per la mort de la seva parella la indemnització s’incrementarà en un 25% de la indemnització per perjudici personal bàsic que li correspongui.

– Per mort de víctima embarassada amb pèrdua de fetus: si la dona morta en l’accident es trobava embarassada i com a conseqüència del mateix hagi existit la pèrdua del fetus el cònjuge tindrà dret a percebre:

  • Si la pèrdua del fetus va tenir lloc a les primeres 12 setmanes de gestació: 15.000 €
  • Si la pèrdua del fetus va tenir lloc a partir de les 12 setmanes de gestació: 30.000

– Per perjudicis excepcionals no previstos entre els anteriors: si el cònjuge pateix algun tipus de perjudici particular que no es pugui englobar dins dels tres esmentat anteriorment, aquest s’ha d’indemnitzar, amb criteris de proporcionalitat, amb un límit màxim del 25% de la indemnització per perjudici personal bàsic.

Perjudici patrimonial del cònjuge vidu (TAULA 1 C)

El perjudici patrimonial del cònjuge vidu es divideix en el dany emergent i el lucre cessant.

Dany emergent del cònjuge vidu

Perjudici patrimonial bàsic del cònjuge

Es tracta d’aquelles despeses raonables que causi la mort (desplaçaments, allotjament, manutenció, etc …). Aquestes despeses es rescabalaran de la següent manera:

– 400 € sense necessitat de justificació.

– Si l’import d’aquestes despeses excedeix dels 400 € es precisarà acreditació perquè siguin indemnitzades.

Despeses específiques

Si el cònjuge vidu és qui es fa càrrec de les despeses d’enterrament, trasllat del mort, funeral, i possible repatriació del mort tindrà dret a ser indemnitzat per l’import total de les mateixes.

Lucre cessant del cònjuge vidu

El lucre cessant del cònjuge vidu són les pèrdues netes que aquest pateix a conseqüència de la mort de la víctima.

Per calcular el lucre cessant del cònjuge vidu:

1r – Ens caldrà calcular els ingressos del treball segons els Articles 83, 84 i 85:

– Consisteixen en els ingressos nets acreditats de la víctima percebuts durant l’any natural anterior a la seva mort o la mitjana dels obtinguts durant els 3 anys naturals anteriors a l’accident, si fos superior, fins a l’edat de jubilació i, a partir d’aquesta, a la pensió de jubilació estimada.

– Si la víctima hagués estat desocupada en qualsevol dels 3 anys anteriors a la seva mort, per al càlcul dels ingressos es tindran en consideració les prestacions per desocupació que hagués rebut, i en cas de no haver-les percebut es computarà com a ingrés un salari mínim interprofessional anual.

– En el cas de víctimes amb dedicació exclusiva a les tasques de la llar de la unitat familiar:Tristesa per la mort d'una persona estimada en accidnet de trànsit

  • El treball es valora de forma equivalent a un salari mínim interprofessional anual.
  • Si la unitat familiar és de més de dues persones aquesta xifra s’incrementarà en un 10% del salari mínim interprofessional anual per cada perjudicat addicional menor d’edat, persona amb discapacitat o major de 67 anys que convisqui a la unitat familiar sense que aquest increment pugui superar l’import d’una altre meitat de salari mínim interprofessional anual.

– En el cas de víctimes amb dedicació parcial a les tasques de la llar:

  • Tindrà dret a 1/3 part de la quantitat resultant de l’aplicació del paràgraf anterior.
  • A part podrà cobrar el lucre cessant resultant de calcular els ingressos nets de la seva feina (a temps parcial) i aplicar les corresponents normes de càlcul ja explicades anteriorment.

2n – Un cop tinguem els ingressos nets anuals calculats buscarem el coeficient que ens correspon a les Taules 1C1 tenint en compte a part dels ingressos nets anuals els anys de matrimoni i l’edat del cònjuge (en el cas de que aquest tingués una discapacitat buscarem el coeficient a les Taules 1C1d).

Si l’ingrés net de la víctima es troba entre 2 nivells d’ingrés de la Taula 1C1 s’assigna el lucre cessant que correspon al límit superior.

Els imports que apareixen a la Taula 1C1 segons l’Article 86 han estat calculats en base a:

– Quota del perjudicat segons l’Article 87 que en el cas del cònjuge vidu és del 60%.

– Pensions públiques a què tingui dret el cònjuge per la mort de la víctima. En el cas de que el cònjuge vidu no tingui dret a cap pensió pública o tingui dret a una inferior a la prevista en les taules haurà d’acreditar-ho per poder reclamar la diferència.

– La durada de la seva dependència econòmica: s’ha tingut en compte que, en el cas de no haver-se produït el fatal accident, el matrimoni hagués tingut com a mínim una durada de 15 anys. Si en el moment de la defunció el matrimoni hagués tingut una durada superior a aquests 15 anys es considera que el matrimoni hagués durat el mateix nombre d’anys que portava fins a la data.

– El risc de mort del cònjuge.

– La taxa d’interès de descompte, que té en compte la inflació.

3r – Un cop tinguem el coeficient de les Taules 1C1, haurem d’aplicar una sèrie de factors correctors i / o multiplicadors per obtenir la indemnització per lucre cessant definitiva.

En el cas dels cònjuges vidus aquests factors poden ser:

– Possible reducció de la quota segons el nombre de perjudicats segons l’Article 87.3.

– Segons l’Article 88.4 si la víctima no obtenia ingressos per dedicar-se en exclusiva a les tasques de la llar de la seva unitat familiar el cònjuge encara que no percep pensions públiques, se li aplicarà un increment del 25% sobre la indemnització prevista en les Taules 1C1.

Així doncs, un cop haguem aplicat aquests factors correctors haurem obtingut ja el total de la indemnització per lucre cessant que li pertany al cònjuge.

Un cop explicada la teoria vegem com es calcula la indemnització per mort en accident de trànsit que li pertany al cònjuge vidu.

EXEMPLE:

Calcular indemnització d’un cònjuge vidu de 45 anys després de 20 anys de matrimoni, la víctima de 48 anys rebia un sou net anual de 46.200 € i tenia 3 fills de 6, 8 i 13 anys.

PERJUDICI PERSONAL BÀSIC:

– Segons la Taula 1A li correspon:

  • 90.000 € (Fins a 15 anys de convivència, si la víctima tenia fins a 67 anys.)
  • 5.000 €: (1.000 € per cada any addicional de convivència, en aquest cas 5.)
  • Total Perjudici personal bàsic = 90.000 € + 5.000 € = 95.000 €

PERJUDICI PERSONAL PARTICULAR:

– Segons la Taula 1B no li correspon cap increment sobre el perjudici personal bàsic al no existir cap perjudici personal particular:

Taula 1B indemnització mort en accident de trànsit

Taula 1B indemnització mort en accident de trànsit

PERJUDICI PATRIMONIAL:

DANY EMERGENT:

Perjudici Patrimonial bàsic:

– 400 €: no és necessària acreditació.

Despeses específiques:

– 3.600 €: cost de l’enterrament i funeral de la víctima del qual s’ha fet càrrec el cònjuge.

LUCRE CESSANT:

– En aquest cas com el mateix exemple ens dóna l’import de 46.200 € com a ingrés net anual de la víctima ens estalviarem el seu càlcul.

– Amb aquest import de 46.200 € aplicarem la Taula 1C1 segons l’Art. 81.2:

Cuando el ingreso neto de la víctima se encuentre entre dos niveles de ingreso neto de la tabla 1.C se asigna el lucro cesante correspondiente del nivel superior.

Llavors, en aquest cas agafem el nivell de 48.000 € d’ingressos nets i ens surt una indemnització de 163.977 €.

– Posteriorment haurem aplicar l’Art. 87, el qual us mostrem a continuació:

Article 87: indemnització per mort en accident de trànsit

Article 87: indemnització per mort en accident de trànsit

Com veiem al cònjuge li correspon el 60% i a cada fill el 30% (percentatges ja previstos i tinguts en compte en els imports que apareixen a la Taula 1C1).

Aquests percentatges se sumen:

60% (cònjuge) + 30% (fill 1) + 30% (fill 2) + 30% (fill 3) = 150%

Com la suma supera el 90% s’aplicarà un factor de correcció, és a dir dividirem:

90/150 = 0,60

– Tot seguit multiplicarem aquesta quantitat pel resultat que hem obtingut de les taules:

0,60 X 163.977 € = 98.386,20 €

I obtindrem la quantitat de 98.386,20 € que serà la indemnització total per lucre cessant que li correspon al cònjuge.

– Total Perjudici patrimonial = 400 € + 3.600 € + 98.386,20 € = 102.386,20 €

– Finalment per saber la indemnització total per mort que li correspon al cònjuge haurem de sumar l’import del perjudici personal bàsic, l’import del perjudici personal particular i l’import del perjudici patrimonial:

95.000 € (perjudici personal particular) + 0 € (perjudici personal particular) + 102.386,20 € (perjudici patrimonial) = 197.386,20 €

A la propera entrada del bloc tractarem sobre com es calcula una indemnització per mort des del punt de vista dels ascendents.

Els advocats especialistes en accidents de trànsit d’Accigest comptem amb una gran experiència en reclamacions per mort en accidents de trànsit. Si tens qualsevol dubte posa’t en contacte amb nosaltres al telèfon 630202144 i intentarem ajudar-te.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Opinions dels nostres clients

Javi C Avatar
Javi C
16/04/2024
Muy satisfecho con el proceso de la reclamación de indemnización por un accidente de coche. Responden tus dudas desde el primer momento y han estado pendientes. En mi caso, el poder comunicarme con ellos principalmente a través de WhatsApp ha sido una tranquilidad ya que se me hace muy complicado la comunicación por llamada telefónica. Muy contento con el resultado y con la atención recibida. Si vuelvo a tener algún problema de este tipo sin duda volveré a contactar con ellos.
Kevin Rodriguez Avatar
Kevin Rodriguez
05/04/2024
Nahuel Ibañez Avatar
Nahuel Ibañez
04/04/2024
Muy agradecido. Rápidos y fiables en cuanto a la tramitación y comunicación de novedades. Lo recomendaría sin lugar a dudas.
Inma Avatar
Inma
03/04/2024
Muy profesionales y atentos
Marta Gil Avatar
Marta Gil
03/04/2024
alejandro del rey Avatar
alejandro del rey
03/04/2024
Muy profesionales y todo muy bien lo recomiendo