Indemnització per mort en accident de trànsit (Els germans)

Perjudici personal bàsic dels germans (TAULA 1A)

Taula 1A germans indemnització mort en accident de trànsit

Taula 1A germans indemnització mort en accident de trànsit

Perjudicis particulars dels germans (TAULA 1B)

Segons l’Article 68 i com succeeix amb la resta dels perjudicats els perjudicis particulars dels germans no són excloents entre si i són acumulables.

– Per discapacitat física, intel·lectual o sensorial: en el supòsit en què el germà de la víctima tingui un grau de discapacitat mínim del 33% aquest veurà augmentada la indemnització bàsica que li correspongui entre un 25% i un 75% en atenció al seu grau de discapacitat.

– Per convivència amb la víctima:

  • Si el germà de la víctima té més de 30 anys i convivia amb ella tindrà dret a percebre 5.000 € addicionals sobre el perjudici personal bàsic.
  • Aquest perjudici particular no els afectarà els germans menors de 30 anys, ja que aquesta circumstància ja es té en compte en la indemnització per perjudici bàsic.

– Perjudici per ser perjudicat únic en la seva categoria: si el perjudicat és l’únic germà de la víctima la seva indemnització bàsica es veurà incrementada en un 25%.

– Per ser l’únic familiar: en el cas que el germà sigui l’únic familiar perjudicat tindrà dret a un 25% d’increment sobre la indemnització per perjudici personal bàsic.

– Perjudici excepcional: com succeeix amb la resta dels perjudicats si els germans pateixen algun tipus de perjudici que no es pugui emmarcar en cap dels anteriors s’ha d’indemnitzar de forma proporcional amb un màxim del 25% sobre la indemnització bàsica.

Tristesa mort germà en accident de trànsit

Perjudici patrimonial dels germans (TAULA 1 C)

El perjudici patrimonial dels germans es divideix en dany emergent i lucre cessant.

Dany emergent dels germans

Perjudici patrimonial bàsic del germà

Es tracta de les despeses raonables que causi la mort (desplaçament, manutenció, allotjament i altres anàlegs).

– Cada germà percebrà 400 € sense necessitat de justificar-los.

– El rescabalament de les despeses que excedeixin l’import anterior requereix justificació (import que s’acrediti mitjançant factures, tiquets, etc.).

Despeses específiques

També s’abonaran aquelles despeses com el trasllat del mort, enterrament i funeral, així com les despeses de repatriació del mort al país d’origen.

Lucre cessant dels germans

El lucre cessant dels germans del mort consisteix en les pèrdues netes que aquests pateixen si depenien econòmicament dels ingressos del mort.

No obstant això, per poder reclamar el lucre cessant, els germans hauran d’acreditar que aquests depenien econòmicament del germà mort.

Per fer el càlcul del lucre cessant dels germans del mort:

1º- El primer de tot és calcular els ingressos del treball de la víctima, segons els Articles 83, 84 i 85

2º- Quan sapiguem els ingressos nets anuals del germà mort buscarem en les Taules 1C4 (1C4d en cas de discapacitat) el coeficient que ens correspon tenint en compte l’edat del germà i els ingressos de la víctima.

– En el cas que l’ingrés net es trobés entre dos nivells s’assignarà el lucre cessant del nivell superior.

– La xifra resultant, igual que amb la resta de Taules, haurà estat calculada en base al que disposa l’Article 86.

3º- Un cop tinguem el coeficient de les Taules 1C4 haurem d’aplicar uns factors multiplicadors i correctors per obtenir la indemnització per lucre cessant definitiva.

Per als germans aquests factors poden ser:

– En funció del nombre total de perjudicats es preveu una possible reducció de la quota segons l’Article 87.3.

– En el cas que el germà sigui el perjudicat únic l’import resultant de la Taula 1C4 es multiplicarà per 3 segons l’Article 87.4.

Un cop aplicats aquests factors haurem obtingut el total de la indemnització que li correspon al germà del mort en l’accident.

EXEMPLE:

Calcular indemnització d’un germà de 60 anys amb discapacitat psíquica superior al 33%, el qual convivia amb el seu germà i la seva cunyada. El germà mort en l’accident tenia 55 anys, un fill independitzat i rebia un sou net de 25.700 €.

PERJUDICI PERSONAL BÀSIC:

– Segons la Taula 1A li correspon:

  • 15.000 € (a cada germà que tingui més de 30 anys).
  • Total Perjudici Personal Bàsic = 15.000 €

PERJUDICI PERSONAL PARTICULAR:

– Segons la Taula 1B li correspon:

  • 7.500 €: per increment del 50% sobre el perjudici personal bàsic per discapacitat psíquica del perjudicat.
  • 5.000 €: increment sobre el perjudici personal bàsic per convivència del perjudicat amb la víctima.
  • 3.750 €: per increment del 25% sobre el perjudici personal bàsic per ser el perjudicat únic en la seva categoria.
  • Total Perjudici personal Particular = 7.500 € + 5.000 € + 3.750 € = 16.250 €

PERJUDICI PATRIMONIAL:

DANY EMERGENT:

Perjudici patrimonial bàsic:

– 400 €: no cal acreditar-los.

Despeses específiques:

– 0 €: del cost de l’enterrament i funeral se n’ha fet càrrec la seva cunyada (esposa del mort).

LUCRE CESSANT:

– En aquest cas, un cop s’hagi acreditat que el perjudicat depenia econòmicament del seu germà mort, agafem l’import de 25.700 € d’ingrés anual net de la víctima de l’accident i l’apliquem a la Taula 1C4d (lucre cessant de germà amb discapacitat) . Hem d’escollir la casella del nivell superior si l’import de l’ingrés anual es troba entre dues caselles, és a dir, en el present supòsit escollirem el nivell de 27.000 €. Atenent que el germà perjudicat té més de 55 anys, ens surt una indemnització de 7.133 €.

– Posteriorment haurem d’aplicar l’Art. 87:

Article 87, indemnització per mort en accident de trànsit

Article 87, indemnització per mort en accident de trànsit

Com veiem al cònjuge li correspon el 60%, al fill el 30% i al germà del mort li correspon una quota del 20%.

Aquests percentatges se sumen:

60% (cònjuge) + 30% (fill) + 20% (germà) = 110%

Com la suma supera el 90% s’haurà d’aplicar el factor de correcció de l’article 87.3, és a dir, dividirem:

90/110 = 0,82

– Acte seguit multiplicarem aquesta quantitat pel resultat que hem obtingut de les taules:

0,82 X 7.133 € = 5.849,06 €

I obtindrem la quantitat de 5.849,06 € que serà la indemnització total per lucre cessant que li correspon al germà.

Per tant, l’Article 87.4 no es podrà aplicar a l’existir més perjudicats a part del germà del mort.

– Total Perjudici patrimonial menys de 400 € + 5.849,06 € = 6.249,06 €

– Finalment, per saber la indemnització total per mort que li correspon al germà de la víctima haurem de sumar l’import del perjudici personal bàsic, l’import del perjudici personal particular i l’import del perjudici patrimonial:

15.000 € (perjudici personal bàsic) + 16.250 € (perjudici personal particular) + 6.249,06 € (perjudici patrimonial) = 37.499,06 €

A la propera entrada del nostre bloc tractarem la forma de calcular una indemnització per mort des del punt de vista dels afins.

Si precises assessorament no dubtis en contactar amb els advocats especialistes en accidents de trànsit de Accigest.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Opinions dels nostres clients

Mohamed maaruf Abidin mulay ahmed Avatar
Mohamed maaruf Abidin mulay ahmed
03/01/2023 - Google
El trato fue excelente en todo momento. Una abogada muy atenta y precisa, la verdad es que ha sido un placer.
Feliz año nuevo.
S Castaño Avatar
S Castaño
03/01/2023 - Google
Excelente atención en Accigest, desde el principio nos sentimos bien asesorados por Claudia. Comunicación fluida y siempre resolviendo nuestras dudas. Al final hemos conseguido resolver nuestras reclamaciones y obtener la cantidad correspondiente que era muy lejana a la primera oferta ofrecida por la aseguradora. Los recomiendo 100%. Muchas gracias por todo!
Maria Cetina Avatar
Maria Cetina
21/12/2022 - Google
Profesionales 100%, totalmente recomendable. El trato en todo momento ha sido exquisito.
No dudaría en volver a contactar si lo necesitara, aunque espero que nunca se repita, pues un accidente nunca lo queremos.
Mil gracias Julià.
Omar Bn Avatar
Omar Bn
02/12/2022 - Google
Profesionalidad y empatía con el cliente, 100% recomendables, me han llevado más de un caso y siempre satisfecho con su trabajo en especial Kelly que fue quien me atendió siempre.
Raul Martinez Avatar
Raul Martinez
27/10/2022 - Google
Bona comunicació amb l'equip de treball, bons professionals que faciliten i asesoren els passos a pendre. S'encarreguen de tots els tràmits sempre informant dels resultats que es poden obtenir. Si tens algun tipus d'accident és molt bona opció per obtenir una contraprestació.
Nacho Gf Avatar
Nacho Gf
24/10/2022 - Google
Mi experiencia ha sido súper positiva.han obtenido más indemninacion de la inicialmente calculada.y la atención y el seguimiento de mi caso me he sentido especialmente protegido.en especial por la letrada kelly.un verdadero placer Recomendado no al 100 por100
Al.1000 por 1000
Gracias