Indemnització per atropellament

La vulnerabilitat dels vianants en els atropellaments i la seva posterior indemnització

Resulta evident que els vianants son sempre la part més vulnerable en qualsevol accident de trànsit.

En moltes ocasions les persones que han patit un atropellament no arriben a reclamar cap indemnització perquè consideren que son culpables de l’esmentat atropellament. Ara bé, en l’actual sistema legal es tendeix a protegir a la part més dèbil (en aquest cas, el vianant) i així resulta que en la majoria dels atropellaments es pot reclamar una indemnització per la víctima, excepte en aquells casos en que es demostri que l’atropellament ha ocorregut “per culpa exclusiva del vianant”.

Si com a vianant ha patit lesions derivades d’un atropellament té dret a percebre una indemnització. La reclamació de l’esmentada indemnització pot estar coberta per la seva Assegurança de la Llar, la qual li proporcionarà la defensa jurídica precisa per aquest supòsit, podent designar lliurement a un advocat que li representi i dugui a terme la reclamació de la corresponent indemnització. Aquesta indemnització es calcularà segons lo establert en el sistema per la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació (Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació).

 

 

Faci un càlcul aproximat de la seva indemnització amb la nostra calculadora d’indemnitzacions.

  Ha patit un accident de trànsit?
  Consulti'ns gratis


  Veiem diversos supòsits d’indemnització per atropellament:

  icono-coche-accidente

  La responsabilitat de l’atropellament recau exclusivament en el conductor del vehícle

  Per exemple, si el vianant creuava pel lloc degut (pas de vianants) o bé va ser atropellat en un lloc no habilitat per a la circulació de vehicles, l’esmentat vianant tindrà dret a ser indemnitzat pel total de la indemnització que li correspongui per part de la companyia asseguradora del vehicle.


  La responsabilitat de l’atropellament és compartida entre el conductor i el vianant

  Per exemple, si el vianant estigués creuant una via incorrectament per lloc no habilitat i el conductor del vehicle circulés sobrepassant el límit de velocitat de la zona. En aquest supòsit s’haurà d’establir un percentatge de concurrència de culpes entre les parts implicades (vianant i conductor del vehicle). Així per exemple, si s’arriba a establir que en l’ocurrència de l’atropellament el percentatge de responsabilitat del vehicle és del 70% i la del vianant del 30%, la indemnització del vianant s’haurà de veure reduïda en l’esmentat 30%.

  icono-persona-accidente


  icono-carretera-accidente

  El vehicle que li atropella es fuga o no té assegurança en vigor

  Podrà reclamar la corresponent indemnització al Consorci de Compensació d’Assegurances.


  Atropellament causat per un ciclista

  En els últims temps s’ha observat un augment dels atropellaments a vianants causats per ciclistes degut a l’increment de l’ús de la bicicleta en vies urbanes. En aquest cas el vianant té igualment dret a ser indemnitzat pel ciclista. Tot i que els ciclistes no tenen l’obligació de tenir contractat una assegurança de responsabilitat civil pot ser que aquesta sigui coberta per la pòlissa de l’Assegurança de la Llar que podria tenir contractada.

  icono-bici-accidente

  Sense comentaris

  Escriu un comentari

  ¡Llámanos!