Indemnització per accident de patinet elèctric

 

¿Has sofert un atropellament sent conductor d’un patinet elèctric?

Si conduïes un patinet elèctric, o qualsevol altre Vehicle de Mobilitat Personal (VMP), i has estat atropellat, tens dret a reclamar una indemnització pels danys que se t’hagin ocasionat.

La utilització cada vegada més freqüent d’aquests vehicles, comporta un igual increment dels accidents en els quals estan involucrats, fet que posa en relleu la necessitat de regulació sobre aquest tema. No obstant això, la falta d’una normativa unificada fa que exclusivament puguem recórrer a ordenances municipals i reglaments.

L’objecte del present article serà proporcionar unes indicacions bàsiques, per al desafortunat supòsit en què t’hagis vist implicat en un accident de patinet elèctric.

 

¿En quins casos podràs reclamar una indemnització per un accident de patinet?

Si has sofert un accident o atropellament sent conductor d’un patinet elèctric i es determina que no ets el responsable, tindràs dret a percebre una indemnització per tots aquells danys que se t’ocasionin, ja siguin personals o materials.

La falta de regulació sobre la manera en la qual han de circular aquests dispositius fa més complicat determinar si el conductor del patinet té o no algun tipus de responsabilitat en l’accident.

En el cas de ser responsables del sinistre, no podria reclamar-se indemnització. No obstant això, a vegades la culpa no és clara i pot arribar a determinar-se que existeix una concurrència de culpes. És a dir, que tant el conductor del patinet com el de l’altre vehicle comparteixen la responsabilitat, per la qual cosa el lesionat podrà reclamar, depenent del grau de responsabilitat, un percentatge sobre la quantia que efectivament li pogués correspondre com a indemnització.

El cas més freqüent en el qual podríem trobar una concurrència de culpes, és l’atropellament de conductors de patinets elèctrics quan es disposen a creuar per un pas de vianants, per part d’altres vehicles com turismes o motocicletes.

Pren gran rellevància en aquests casos si el conductor del patinet circulava sobre ell o no, ja que d’això dependrà que no hi hagi culpa per part de l’atropellat o per contra la responsabilitat sigui compartida. Això és així, ja que malgrat no haver-hi una normativa que ho prohibeixi, per analogia amb el que ocorreria de ser un ciclista, s’entén que se circula a una velocitat superior a la que ho faria un vianant i per tant redueix la capacitat de reacció de l’altre vehicle. No obstant això, no pot atribuir-se la culpa en exclusiva al conductor del patinet perquè, per tractar-se d’un pas de vianants, els vehicles que a aquest s’aproximin han de disminuir la seva velocitat i prestar especial atenció a les circumstàncies de la via per si algú es disposa a creuar.

indemnització accident de patinet

 

Indemnització per accident de patinet elèctric

En un accident de patinet elèctric el mètode per a determinar la indemnització serà el mateix que en qualsevol accident de trànsit, havent de recórrer al Reial decret legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor, modificat per la Llei 35/15 de reforma del sistema per a la valoració de danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació.

Per a poder reclamar la integra reparació del dany, en primer lloc, haurem de diferenciar entre aquells perjudicis patrimonials i no patrimonials, i dins d’aquests els diferents conceptes indemnitzables. Han de tenir-se en compte les lesions patides, la durada del període per a la seva curació, les possibles seqüeles i com aquestes incideixen en el normal desenvolupament de la vida del lesionat.

Les partides indemnitzatòries més freqüents seran:

Indemnització per lesions temporals en accidents de patinet:

Es pretén rescabalar pel període de temps necessari per a la curació o estabilització de les lesions. Es diferencia en quatre tipus de dies:

  1. Dies de perjudici particular molt greu:

Aquells en els quals el lesionat ha perdut la seva autonomia personal per a realitzar gairebé la totalitat de les activitats essencials de la vida. Així passa, per exemple, si ha estat necessari l’ingrés en UCI.

L’import per dia molt greu, actualitzat a data de 2020, serà de: 104.42.

 

  1. Dies de perjudici particular greu:

Portaran aquesta consideració els dies en què la pèrdua de la seva autonomia personal afecti una part “rellevant” de les activitats essencials de la vida ordinària o a la major part de les activitats específiques de desenvolupament personal. Correspondria a aquells dies en què s’ha precisat d’ingrés hospitalari, entre altres supòsits.

L’import per dia greu, actualitzat a data de 2020, serà de: 78,31€.

 

  1. Dies de perjudici particular moderat:

La pèrdua de l’autonomia en aquest cas concerneix a una part rellevant, tant de les activitats ordinàries com específiques. S’entendrà que tenen aquesta categoria, per exemple, aquells dies en què s’hagi vist obligat a cursar baixa laboral.

L’import per dia moderat, actualitzat a data de 2020, serà de: 54,30€.

 

  1. Dies de perjudici personal bàsic:

Tindran aquesta consideració la resta de dies que comprenguin el període de tractament curatiu, fins a l’alta mèdica per curació o estabilització de les lesions, i que no encaixin en cap dels supòsits anteriors.

L’import per dia bàsic, actualitzat a data de 2020, serà de: 31,32€.

 

També, serien indemnitzables aquelles intervencions quirúrgiques a les quals hagi de sotmetre’s a conseqüència de les lesions patides.

 

Si vols saber més sobre la indemnització pels dies de curació t’aconsellem llegir aquesta entrada del nostre blog sobre les lesions temporals.

 

Consulta amb un advocat especialista en accidents

 

Indemnització per seqüeles en accidents de patinet:

La llei defineix les seqüeles com: “las deficiencias físicas, intelectuales, orgánicas y sensoriales y los perjuicios estéticos consecuencia de una lesión que persisten una vez finalizado el periodo de curación”. Així doncs elementalment, diferenciarem entre les seqüeles funcionals, per als quatre primers tipus, i les estètiques.

Per a poder quantificar què pot reclamar-se per aquest concepte, cal estar al que es disposa a la Taula 2 de la Llei.  En primer lloc, a la Taula 2.A.1 apareix especificat cada tipus de seqüela, per a cadascuna d’elles se’ns indica una forquilla de puntuació.

L’existència o no de tals seqüeles, així com el nombre de punts que per elles corresponen, ha de ser avaluat i determinat per un metge expert en la valoració del dany corporal. Una vegada obtenim la puntuació exacta i juntament amb l’edat del lesionat en el moment de l’accident, ens permet acudir a la Taula 2.A.2 d’on podrem extreure l’import a reclamar per aquest concepte.

A més, si aquestes seqüeles causen una limitació o impediment per al desenvolupament de l’autonomia personal del perjudicat podrà reclamar-se un import addicional per aquesta pèrdua de qualitat de vida, segons sigui: molt greu, greu, moderada o lleu. Per a cada classificació s’estableixen unes quanties mínimes i màximes, que es concretaran depenent de la importància i la quantitat d’activitats afectades, així com l’edat del lesionat.

 

Si vols saber més sobre com quantificar de manera correcta les lesions permanents t’aconsellem visitar la següent entrada del nostre blog que tracta sobre la indemnització per seqüeles en accidents de trànsit.

 

Indemnizació per perjudici patrimonial en accidents de patinet:

Es refereix al cost econòmic del procés de recuperació de les lesions, així com el que derivi per les seqüeles.

Distingim entre dany emergent y lucre cessant.

El dany emergent es refereix a aquelles despeses que han d’assumir-se a conseqüència de l’accident, com les derivades d’assistència sanitària o el cost dels desplaçaments per rebre el tractament rehabilitador.

D’altra banda, el lucre cessant consisteix en aquelles rendes o guanys que la persona perjudicada deixa de percebre que deriva directament dels danys que se li han causat en l’accident.

En tots dos casos, es diferencia entre el dany emergent i el lucre cessant derivat de lesions temporals o, per contra, de les seqüeles. Per a més informació poden visitar: Indemnització per seqüeles en accidents de trànsit (2a part) i Indemnització per lesions temporals en accidents de trànsit.

A més, es podrà reclamar l’import corresponent al valor de tots aquells objectes que s’han danyat a l’accident, com: telèfon mòbil, roba o el propi patinet.

patinet elèctric circulant

 

Exemple d’indemnització per accident de patinet elèctric:

En l’exemple que proposem:

Ivet García, de 35 anys d’edat, condueix un patinet elèctric i és atropellada per un cotxe. A conseqüència del sinistre a l’Ivet se li ocasionen lesions de diferent tipus: contusió d’espatlla i una cremada ocasionada per la fricció amb l’asfalt en aquest mateix braç i a la seva cama dreta. La caiguda fa que el patinet pateixi danys i la roba, el calçat i el casc que en aquest moment portava també resultin danyats.

Aquestes lesions fan que l’Ivet hagi de cursar baixa laboral per un període de dos mesos i seguir un tractament de rehabilitació durant 4 mesos, fins que va cursar alta definitiva. Després de l’alta per estabilització li ha quedat l’espatlla adolorida de manera permanent. A més, les cremades li han deixat marques i cicatrius en les zones afectades. Durant el període de baixa laboral, l’Ivet a través de les seves nòmines ha deixat de percebre un total de 500€. Així mateix, ha tingut despeses per la compra de medicaments per import de 40€.

 

DESGLOSSAMENT DE L’INDEMNITZACIÓ:

61 dies moderats x 54,30€ = 3.312,30€

61 dies bàsics x 31,32€ = 1.910,52€

3 punts de seqüela (espatlla dolorosa) = 2.652,94€

4 punts de seqüela (perjudici estètic lleuger) = 3.614,52€

Despeses de farmàcia = 40€

Objectes (reparació del patinet, samarreta, pantalons, calçat, casc) = 450€

Lucre cessant = 500€

TOTAL INDEMNITZACIÓ = 12.480,28

 

Principal problemàtica en accidents de patinets elèctrics:

Un dels principals problemes que ens trobem quan succeix un accident de patinet elèctric, com ja avançàvem, és que no existeix regulació sobre com han de circular.

Fins que finalitzi la tramitació de la reforma de la normativa actual que inclogui als VMP, la Dirección General del Tràfico ha publicat el 2019 una nova instrucció (2019/S-149 TV-108) amb la finalitat d’establir una definició i classificació d’aquests dispositius i aportar unes normes bàsiques a les autoritats municipals.

De moment, únicament podem recórrer a aquesta instrucció i a les diferents ordenances i reglaments municipals per poder adquirir nocions bàsiques sobre com i per on han de circular aquests vehicles de propulsió elèctrica.

Un altre dels principals problemes és que, per norma general, i a excepció de les ordenances d’alguns Ajuntaments, no és obligatori que els conductors de patinets elèctrics contractin una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, ja que l’assegurament només és obligatori si els vehicles tenen consideració de vehicle a motor, segons el que es disposa en l’article primer del RD 1507/2008, de 12 de setembre.

 

Consells per després de patir un accident de patinet:

En el desafortunat supòsit d’estar implicat en un accident de patinet elèctric, és important que tingui en consideració els següents punts:

  • Recollir les dades dels altres involucrats en l’accident, com matricula dels vehicles implicats, dades dels conductors i companyies asseguradores.
  • Fer fotografies del lloc de l’accident, així com dels danys soferts.
  • En el cas de realitzar una declaració amistosa d’accident, fes constar la teva versió dels fets i la signatura dels implicats.
  • És recomanable en aquesta mena de supòsits avisar a la policia. És molt important que proporcionis als agents la teva versió dels fets, ja que l’atestat policial serà molt important per determinar la culpabilitat.
  • Si hi ha testimonis que donin suport a la teva versió, recull les dades d’aquests.
  • A més, si a conseqüència de l’accident has sofert lesions, és important acudir al servei d’urgències el més aviat possible.

 

Els accidents de patinet revesteixen una especial complexitat, per la qual cosa cobra importància comptar amb un assessorament integral, com el que proporcionen els advocats especialistes en accidents de trànsit de ACCIGEST.  Si necessites ajuda no dubtis a contactar-nos.

Sense comentaris

Escriu un comentari

¡Llámanos!