Prescripció de la Responsabilitat Civil en accidents de trànsit

Prescripción de la Responsabilidad Civil en accidentes de tráfico. Abogados accidentes tráfico. Accigest

Si has patit un accident de trànsit i vols saber si l’acció de reclamació està prescrita o no, a continuació tractarem de resoldre els teus dubtes:

Que significa prescripció?

La prescripció és un institut jurídic pel qual el transcurs del temps produeix l’efecte de consolidar les situacions de fet, permetent l’extinció dels drets o l’adquisició de coses alienes.

Si ens movem en l’àmbit del Dret Civil distingirem entre:

  • La prescripció extintiva o alliberadora: Es produeix per la inacció del creditor pel termini establert per cada legislació conforme la naturalesa de l’obligació de què es tracti i té com a efecte privar al creditor del dret d’exigir judicialment al deutor el compliment de l’obligació .
  • La prescripció adquisitiva o usucapió: És una manera d’adquirir la propietat d’una cosa i altres drets reals possibles mitjançant la possessió continuada d’aquests drets en concepte de titular durant el temps que assenyala la llei.

Quan prescriuen els accidents de trànsit?

Aquí tractarem sobre la primera de les accepcions anteriorment ressenyades, és a dir de la prescripció extintiva o alliberadora ja que és la aplicable en accidents de trànsit.

Hem de distingir entre 2 modalitats de responsabilitat civil (responsabilitat definida com aquella obligació generada amb la finalitat de rescabalar les conseqüències lesives per als drets o interessos d’una altra persona derivades de l’incompliment d’un contracte o bé d’aquells produïts per simple culpa o negligència):

  • Contractual (en virtut de lo contractat a la pòlissa d’assegurança): Es refereix a l’incompliment de les obligacions derivades d’un contracte. En aquest supòsit la prescripció es regula en l’article 23 de la Llei de contracte d’assegurança: “Les accions que es derivin del contracte d’assegurança prescriuen en el termini de dos anys si es tracta d’assegurança de danys i de cinc si l’assegurança és de persones “.
  • Extracontractual: Pressuposa la generació d’un dany independentment de qualsevol relació jurídica preexistent entre les parts. Així l’article 1902 del Codi Civil estableix que “El qui per acció o omissió causa dany a un altre, intervenint culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat”. En aquest supòsit, la prescripció es regula a l’article 1968-2 de l’esmentat Codi Civil: “Prescriuen pel transcurs d’un any: L’acció per exigir la responsabilitat civil per les obligacions derivades de la culpa o negligència de què es tracta en l’article 1902, des que ho va saber l’agreujat”.

Empresa dedicada a gestión de indemnizaciones por accidente de tráfico.

Atès que la Llei de contracte d’assegurança no estableix la manera de computar el termini de prescripció de l’acció de responsabilitat civil, cal estar al que disposa l’article 1969 del Codi Civil que estableix que “El temps per a la prescripció de tota mena d’accions, quan no hi hagi disposició especial que una altra cosa determini, es comptarà des del dia en què es van poder exercir “.

També cal referir-se al diferent tractament de la responsabilitat extracontractual que s’estableix al Codi Civil de Catalunya i en concret en el seu article 121-21-d: “Prescriuen als tres anys les pretensions derivades de responsabilitat extracontractual”. Aquest concepte de prescripció triennal ha estat interpretat de forma diversa i contradictòria pels tribunals, de manera que, en virtut del principi de prudència, haurem de seguir considerant el termini de prescripció anual, també per a les accions exercides a Catalunya.

Així doncs, a manera de resum les accions derivades de la responsabilitat civil contractual prescriuen als dos anys si ens referim a danys materials o als cinc anys pel que fa als danys personals. Si ens trobem davant d’un supòsit de responsabilitat civil extracontractual la prescripció serà d’un any.

Com interrompre la prescripció en un accident de trànsit?

L’article 1973 del Codi Civil estableix que “La prescripció de les accions s’interromp pel seu exercici davant els tribunals, per reclamació extrajudicial del creditor i per qualsevol acte de reconeixement del deute pel deutor”. És el que s’anomena interrupció de la prescripció, significant que els terminis començaran a comptar de nou. La reclamació extrajudicial del creditor ha de ser notificada fefaentment (telegrama, burofax, carta per conducte notarial, …) al particular responsable dels danys i perjudicis causats i / o la seva asseguradora, evidenciant la nostra intenció de reclamar aquests danys soferts a conseqüència del sinistre.

Convé també assenyalar en aquest punt que l’exercici d’una acció penal porta implícit l’exercici de la corresponent acció civil.

A continuació podràs descarregar-te un model d’escrit que podràs utilitzar per a la interrupció de prescripció en accidents de trànsit.

Si et queden dubtes pots escriure’ns un comentari a continuació i un advocat especialista en accidents de trànsit d’Accigest tractarà de resoldre-te’ls.

2 comentaris a “Prescripció de la Responsabilitat Civil en accidents de trànsit

  1. Josep Armenteras ha dit:

    Bona nit, el passat 30 de juny, una conductora va embestir-me intencionadament amb el seu vehicle dins una benzinera Esclat a Vic quan estava posant benzina a la meva moto. Al tenir una testimoni i la gravació de les càmeres de seguretat, vaig interposar denuncia davant els Mossos d’Esquadra després de ser assistit al CAP d’urgencia a l’endemà, on se’m va diagnosticar una fuetada cervical. El 15 de desembre es va celebrar el judici i al no assistir la testimoni, ni disposar de les imatges de vídeo, es va absoldre a la conductora. La meva pregunta és si estic en el dret d’obrir un sinistre amb la meva companyia asseguradora per tal de reclamar els danys personals soferts. Gràcies.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Explica'ns més sobre el teu accident!

Últimes publicacions

Indemnització per accident in itinere

En aquest article tractarem sobre la indemnització en accidents in itinere. Abans de començar haurem de determinar què és un accident in itinere. Els accidents in itinere són aquells que succeeixen durant el trajecte que realitza el treballador des del domicili fins al lloc de treball o viceversa. Pot ser… Llegir més