Informes forenses en accidents de trànsit

Informes forenses en accidents de trànsit

Si has tingut un accident de trànsit amb resultat de lesions, has de saber que en determinats casos tens la possibilitat de ser visitat per un metge forense, a fi que aquest especialista en valoració del dany corporal determini l’abast de les teves lesions.

A grans trets, és possible sol·licitar la revisió del cas per part del metge forense en dues circumstàncies:

La primera d’elles, opera quan els fets estan sent investigats per via judicial (penal), per la possible comissió d’un delicte en la circulació (alcoholèmia, conducció temerària, etc.). En aquest supòsit, el perjudicat per l’accident podrà ser visitat pel metge forense per la seva pròpia sol·licitud o, fins i tot, per decisió del Jutjat.

Fins a l’1 de gener de 2016, aquesta era l’única manera d’aconseguir que l’abast de les lesions d’un perjudicat en un accident fossin determinades per un metge forense.

No obstant això, amb l’entrada en vigor, l’1 de gener de 2016, del Reial decret 1148/2015 de 18 de desembre, que regula la realització dels informes forenses per part dels Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses (IML) en les reclamacions per accidents de trànsit, és possible sol·licitar aquesta revisió per via extrajudicial.

Així doncs, per a obtenir un informe forense abans de la despenalització de les faltes del passat 1 de juliol de 2015, s’havia d’interposar una denúncia en els Jutjats, els quals obrien unes diligències penals, citaven al lesionat per al reconeixement del mèdic forense i aquest emetia posteriorment un informe de valoració de les lesions.

Quan es va produir la despenalització dels accidents de trànsit, el lesionat en un accident no podia aconseguir de manera gratuïta un informe forense de valoració del dany corporal sofert, tret que en el propi accident s’hagués comès algun tipus de delicte.

És per això que, a partir de l’1 gener de 2016, amb l’entrada en vigor del Reial Decret abans indicat, es va permetre que totes les víctimes d’accidents de trànsit poguessin aconseguir de manera gratuïta un informe forense que acredités la magnitud de les seves lesions.

Clicant en el següent enllaç podràs veure un exemple d’Informe Forense.

En aquesta entrada ens centrarem en la tramitació de sol·licitud de l’informe forense en via extrajudicial:

Com aconseguir un informe forense en via extrajudicial?

L’emissió d’un informe de sanitat metge-forense, en via extrajudicial, s’haurà de sol·licitar a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses (IML) del lloc de l’accident o bé del lloc de domicili del lesionat (indistintament).

La sol·licitud de l’informe forense podrà formular-se per petició únicament del perjudicat o bé de comú acord amb la companyia asseguradora responsable de l’accident, podent-se presentar aquesta sol·licitud per qualsevol de les dues parts.

Així doncs, qualsevol de les parts podrà demanar que a l’informe s’inclogui algun aspecte concret la valoració del qual es consideri rellevant.

En el supòsit que sigui la companyia qui realitzi la petició, l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses s’assegurarà de l’existència del consentiment del lesionat abans de realitzar la pericial.

Per a presentar la sol·licitud per part del perjudicat, en el mateix Reial Decret, com a Annex I, ve un model de sol·licitud de l’informe forense, encara que en aquest Reial Decret es deixa clar que cada Comunitat Autònoma pot realitzar el seu propi model d’instància i, en la pràctica, algunes comunitats han triat emetre els seus propis formularis (per exemple: Madrid, Galícia, etc.).

Perquè donin curs a la sol·licitud serà indispensable que s’acompanyi l’oferta motivada emesa per la companyia d’assegurances, fet que en alguns casos pot retardar tot el procés de reclamació de la indemnització.

Juntament amb la instància i l’oferta motivada s’haurà de presentar tota la documentació mèdica relativa a les lesions sofertes en l’accident. Tant la companyia d’assegurances com la pròpia víctima hauran de col·laborar activament amb l’Institut de Medicina Legal facilitant la documentació necessària per a la realització de l’informe forense.

També es pot acompanyar una altra documentació que pugui resultar d’utilitat per a la valoració de les lesions, com per exemple fotografies de cicatrius, fotografies i/o informe pericial dels danys en els vehicles implicats en l’accident, etc.

El lesionat que vulgui designar a un representant per a les notificacions, haurà de fer-ho constar en la mateixa instància.

En el cas que l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses (IML) advertís algun tipus de defecte o omissió d’algun document a la instància, requerirà a la part que l’hagi presentat perquè pugui esmenar-la en un termini de 10 dies.

Cal destacar que, segons el Reial decret 1148/2015 de 18 de desembre, ni la víctima ni l’entitat asseguradora podran triar un metge perit en concret i mai s’assignarà de manera preferent o sistemàtica al mateix metge els casos d’una mateixa companyia d’assegurances.

El metge forense ha de fer-me una exploració física?

Una vegada admesa la sol·licitud, l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses (IML) podria citar al lesionat per a ser reconegut pel mèdic forense, si ho considera oportú.

En aquest cas, es notificarà aquesta citació a totes dues parts indicant-los la data, hora i lloc de la visita.

Actualment, i des de l’inici de la pandèmia ocasionada pel Covid-19, al març de 2020, cada vegada es realitzen menys visites presencials per part del metge forense, i és habitual que els informes de valoració s’emetin únicament sobre la base de la documentació aportada en la sol·licitud.

Quant trigaré en rebre l’informe forense?

Des del moment de la presentació de la sol·licitud fins a la recepció de l’informe pericial del metge forense, en alguns casos i depenent de l’Institut de Medicina Legal (IML) al qual correspon l’estudi de l’assumpte, pot arribar a transcórrer prop d’un any.

És habitual que, tot i el termini estipulat en el Reial decret 1148/2015 de 18 de desembre, que és d’un mes des de la realització de l’exploració mèdica (en el cas d’haver-se visitat al perjudicat), els informes s’emetin en un termini superior, a causa del volum d’expedients que es tramiten.

L’informe forense es lliurarà a la víctima una vegada realitzat, però a més es lliurarà una còpia del mateix a l’entitat asseguradora.

Quin és el contingut de l’informe forense?

L’informe haurà de contenir:

  • La identificació del lesionat, de la companyia d’assegurances i del perit mèdic responsable.
  • Informació mèdica del lesionat en la qual es basa l’informe.
  • Informació rellevant de l’accident de circulació.
  • Determinació de les lesions temporals i mesurament de les seqüeles amb tots els seus perjudicis que poguessin ser indemnitzables.
  • Lloc, data i hora de la visita.

En l’Annex II del Reial decret podem veure un model d’informe forense.

Què passa si no estic d’acord amb el contingut de l’informe forense?

Una vegada rebut l’informe pericial, tant la companyia com el lesionat tindran 7 dies per a sol·licitar un aclariment sobre qualsevol aspecte d’aquest informe si així ho consideressin oportú.

El metge forense assignat podrà ampliar, modificar o rectificar la seva valoració, mitjançant l’oportú aclariment, o bé mantenir-se en la valoració inicial realitzada.

En aquest segon cas, procedirà valorar si val la pena demanar una segona opinió a un perit metge especialitzat en la matèria.

Com continuo amb la reclamació, un cop rebut l’informe forense?

Amb l’informe forense, de caràcter imparcial, s’haurà de mediar amb la companyia amb la finalitat que aquesta aboni la indemnització justa a la víctima per accident, d’acord amb el que es disposa a l’informe.

De no aconseguir-se aquesta, es podrà presentar una demanda judicial en contra de la companyia d’assegurances aportant aquest informe de sanitat, que es presumeix objectiu i que, en la majoria dels casos, sol considerar-se adequat per part dels Jutges.

Quant costa un informe forense?

En tots dos casos, tant si es demana de mutu acord amb l’asseguradora com si ho demana únicament el lesionat, la companyia d’assegurances haurà de fer-se càrrec del cost de la realització de l’informe forense.

El cost de la pericial per a la companyia segons l’ordre ministerial JUS/127/2016 de 8 de febrer s’estableix en funció de la gravetat de les lesions:

  • Lesions sense ingrés hospitalari: 80€
  • Lesions amb ingrés hospitalari igual o inferior a 72 hores: 150€
  • Lesions amb ingrés hospitalari superior a 72 hores: 350€

És millor optar per un informe de sanitat mèdic-forense o per un informe pericial de metge privat?

Des d’Accigest volem ressenyar que, encara que ara existeix la possibilitat d’aconseguir un informe forense de manera gratuïta i sense necessitat d’acudir a la via judicial, en molts casos és aconsellable optar per l’emissió d’un informe pericial realitzat per un metge particular expert en la valoració del mal corporal, amb la finalitat de dur a terme la reclamació de les lesions amb el màxim de garanties possible.

Clicant en el següent enllaç podràs veure un exemple d’Informe Pericial.

Per aquest motiu Accigest posa a la vostra disposició als millors metges especialistes en la valoració del dany corporal.

Si esteu interessats a aconseguir un informe pericial cliqueu a:

pericial mèdica informe forense

Com a conclusió, podem afirmar que avui dia comptem amb diferents eines per a aconseguir unes indemnitzacions més justes per a les persones que hagin sofert lesions a conseqüència d’un accident de trànsit.

És altament recomanable comptar amb l’assessorament d’advocats especialistes en accidents de trànsit, a fi d’establir la via de defensa més adequada al cas concret, i valorar així la necessitat i les possibilitats d’èxit, tenint en consideració les diferents possibilitats existents.

No dubti a contactar amb els advocats experts en accidents de trànsit Accigest en cas de dubte. Estarem encantats d’atendre’l i ajudar-lo a aconseguir la màxima indemnització possible.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Explica'ns més sobre el teu accident!

Últimes publicacions

Indemnització per accident in itinere

En aquest article tractarem sobre la indemnització en accidents in itinere. Abans de començar haurem de determinar què és un accident in itinere. Els accidents in itinere són aquells que succeeixen durant el trajecte que realitza el treballador des del domicili fins al lloc de treball o viceversa. Pot ser… Llegir més