Oferta motivada per accident de trànsit

Oferta motivada

En rebre una OFERTA MOTIVADA després de patir un accident de trànsit, són moltes les incògnites que se li desperten als afectats. Per això, en aquest article volem esclarir què és, quins són els seus requisits i quines possibilitats té després de rebre una oferta motivada.

Què és l’oferta motivada?

L’oferta motivada és el document formal a través del qual la companyia d’assegurances del vehicle responsable de l’accident de trànsit realitza una proposta indemnitzatòria al perjudicat.

Mitjançant aquesta oferta, es presenta la quantia econòmica amb la que l’asseguradora pretén indemnitzar els danys ocasionats un cop ha constatat l’existència del sinistre, sobre qui recau la responsabilitat i l’efectiva existència dels danys que deriven directament d’aquest.

L’oferta motivada es regula a la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (LRCSCMV), modificada per la Ley 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació; concretament en el seu article 7 sobre les obligacions de l’assegurador i del perjudicat.

Requisits de l’oferta motivada segons la LRCSCVM

A l’apartat tercer de l’article 7 LRCSCVM es desglossen els requisits que haurà de complir l’oferta motivada per a la seva validesa.

En primer lloc, ha de contenir una proposta d’indemnització pels danys derivats del sinistre, separant aquells perjudicis ocasionats a les persones dels ocasionats als béns.

També, tal com el seu propi nom indica, ha de ser MOTIVADA i per això s’han de desglossar i detallar els elements en els quals es basa per a realitzar aquest concret oferiment, com ara documents, informes mèdics, etc.

Així mateix, hi haurà de constar que el pagament de la quantitat oferta no es condiciona a renúncia pel perjudicat a l’exercici de futures accions, per al cas en el que la mateixa fos inferior a la totalitat de la indemnització que li pogués correspondre.

L’oferta motivada ha d’anar acompanyada d’un informe mèdic definitiu?

L’informe mèdic definitiu es regula a l’article 37 de la LRCSCVM i és aquell que l’asseguradora acompanya juntament amb l’oferta motivada per justificar la quantificació dels danys personals patits per la víctima de l’accident de trànsit, com són les lesions temporals o permanents (seqüeles).

La pràctica ens ensenya que les companyies asseguradores no sempre acompanyen aquest informe amb les seves ofertes motivades. Per això, creiem rellevant fer una breu puntualització sobre què diu la Guia de Bones Pràctiques sobre aquest tema.

La Guia de Bones Practiques diferencia entre diferents situacions per a discernir si s’ha d’aportar o no. En el cas que la reclamació prèvia coincideixi amb l’import ofert, entén que la informació mèdica aportada pel lesionat serà suficient.

Què passa llavors si hi ha discrepàncies entre lo reclamat i lo ofert? En aquests supòsits es distingeix entre si l’oferta valora lesions temporals únicament o, si també valora seqüeles.

En el primer cas, entén que la companyia d’assegurances pot no aportar aquest informe i basar l’oferta en la documentació mèdica aportada pel perjudicat, excepte si aquest ha acompanyat juntament amb la seva reclamació un informe mèdic pericial.

En el segon cas, la Guia de Bones Pràctiques entén com a obligatòria l’aportació de l’informe mèdic definitiu, excepte si la seqüela deriva d’un traumatisme menor de la columna cervical. En aquest supòsit, només seria obligatori si el lesionat hagués aportat un informe mèdic pericial concloent sobre l’existència de tal seqüela, seguint lo determinat en l’art. 135.2 LRCSCVM. A més, en aquest cas es permet que els punts i la codificació de la seqüela s’expressin indistintament a l’informe mèdic o a l’oferta motivada.

Quin termini té la companyia per a fer l’oferta motivada?

El referit article 7 de la LRCSCVM recull que la companyia d’assegurances ha de cursar oferta motivada d’indemnització en el termini de tres mesos des de que hagi rebut l’oportuna reclamació prèvia obligatòria, la qual es realitzarà formalment una vegada el perjudicat sigui donat d’alta mèdica.

Després de la recepció de la reclamació prèvia, el termini de prescripció d’un any, a comptar des de l’estabilització de les lesions, queda interromput i el seu còmput no es reprendrà fins a la fefaent notificació de l’oferta o resposta definitiva de la companyia al lesionat.

Què ocorre si l’oferta motivada no s’emet en termini?

L’incompliment de remetre oferta al lesionat en l’accident de circulació en el termini de 3 mesos des de la recepció de la seva reclamació prèvia, sense que hi hagués causa justificada o tal retràs no li fos imputable a la companyia asseguradora, constitueix una infracció administrativa greu o lleu.

Però, quins efectes té aquest incompliment per al perjudicat? Tal incompliment comporta la meritació d’interessos de demora, segons el que es preveu en l’article 9 de la LRCSCVM.

La llei també preveu la meritació d’aquests mateixos interessos de demora quan, havent estat acceptada l’oferta motivada pel lesionat, no es procedeixi al pagament o consignació judicial de la quantitat oferta en el termini de cinc dies.

Així mateix, el perjudicat pot optar per presentar una reclamació davant la Direcció General d’Assegurances i Plans de Pensions perquè, després del corresponent procediment, la companyia sigui sancionada pel seu incompliment. Prèviament a la interposició de la queixa al Servei de Reclamacions d’aquest organisme, s’ha d’haver formulat l’oportuna reclamació al departament d’atenció al client o, en el seu cas, al defensor de l’assegurat de l’entitat contra la qual es reclama. Una vegada aquesta ha estat denegada o si en el transcurs d’un mes des de la seva presentació, quan el reclamant tingui consideració de consumidor, o dos mesos per a la resta de supòsits, es podrà formalitzar la queixa al Servei de Reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions. Si vols saber més sobre aquest procediment i els seus requisits pots visitar la pàgina web oficial del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Diferència entre oferta motivada i resposta motivada

En els apartats anteriors hem descrit el concepte i requisits de l’oferta motivada, no obstant això, no és l’única contestació que podem rebre de la companyia d’assegurances que ha d’indemnitzar al perjudicat en l’accident.

Ens referim a la denominada RESPOSTA MOTIVADA. La principal diferència amb l’oferta motivada és que la resposta motivada s’utilitza per a exposar els motius pels quals la companyia asseguradora no pot cursar oferta motivada, temporal o definitivament.

Els motius poden ser, entre altres, que no s’han pogut esclarir la circumstàncies o la responsabilitat del sinistre, que es precisa més temps per a avaluar els danys o que el lesionat continua en tractament mèdic. En aquest últim supòsit, la resposta motivada haurà d’incloure el compromís de l’assegurador de presentar oferta motivada quan la quantificació dels danys sigui possible, així com anar informant de l’estat de l’expedient cada dos mesos.

Si la companyia asseguradora pretén negar la responsabilitat del seu assegurat en el sinistre o al·legar qualsevol altre motiu per a no fer-se càrrec de la indemnització del lesionat a l’accident de trafico, emetrà una resposta motivada exposant el motiu pel qual refusa definitivament atendre la referida indemnització.

Les companyies utilitzen també aquest format de resposta motivada per realitzar oferiments parcials de la indemnització que finalment li pogués correspondre al lesionat, en els casos on per la gravetat de les lesions el període de tractament mèdic es prolongarà en el temps, per d’aquesta manera evitar la meritació d’eventuals interessos de demora sobre les quantitats abonades com a avançament.

Estic obligat a acceptar l’oferta motivada que em fa la companyia d’assegurances? Què puc fer si no estic conforme?

Després de rebre l’oferta motivada ha de revisar-se exhaustivament per a determinar si la mateixa és correcta conforme a lo recollit al barem d’accidents de trànsit. Per això recomanem encaridament que comptin amb l’assessorament d’un advocat especialista en indemnitzacions per accidents.

Si després de les oportunes revisions s’arriba a la conclusió de que l’oferta no és correcta i per tant, no està d’acord amb la seva acceptació, ha de comunicar el seu rebuig a la companyia. En aquest moment es dóna inici a la negociació extrajudicial per la millora de l’oferta.

Hi ha la possibilitat d’acceptar el pagament de la quantitat oferta com a lliurament a compte de la indemnització que finalment pogués correspondre, sense renunciar a continuar reclamant. De no acceptar-ho, la companyia asseguradora pot optar per instar un procediment de consignació judicial, que consisteix a dipositar l’import ofert en el compte del jutjat perquè sigui aquest qui el posi a la disposició del perjudicat, qui haurà de presentar un escrit en seu judicial per sol·licitar el pagament, si així ho desitja.

Consultar gratis a un advocat especialista en accidents

Si les negociacions resultessin infructuoses s’obren dues possibles vies d’actuació:

1.- Sol·licitar un informe de valoració a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses.

Principals característiques:

  • Pot sol·licitar-se al partit judicial on va ocórrer l’accident o al domicili del perjudicat.
  • No té cap cost pel lesionat.
  • L’informe serà elaborat per un metge imparcial i independent a la companyia i al lesionat.

Una vegada aquest informe es remeti a la companyia asseguradora, aquesta tindrà un mes per presentar una nova oferta motivada.

De triar aquesta opció, es recomana acceptar l’import ofert com a pagament parcial o a compte de la indemnització.

2.- Presentar demanda judicial contra la companyia d’assegurances del vehicle responsable del sinistre i/o conductor.

La segona de les vies o en última instància, si malgrat haver acudit a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses no fos possible arribar a un acord, podrà instar-se demanda judicial directament contra la companyia d’assegurances del vehicle responsable del sinistre.

Per a recórrer a la via judicial és altament recomanable recaptar un informe pericial d’un perit privat, qui posteriorment ratificarà i defensarà el seu informe en l’acte de judici si fos necessari.

Principals característiques:

  • La via judicial comporta un major cost econòmic per al lesionat, ja que haurà d’assumir els honoraris del perit privat, així com del Procurador dels Tribunals si la quantia reclamada supera els 2.000€.
  • El tribunal competent per a conèixer del cas serà el del lloc de l’accident.
  • Majors garanties d’èxit, ja que prèvia interposició a la demanda es farà un exhaustiu estudi de viabilitat.
  • Risc de condemna en costes.

Tot i que a priori l’opció d’acudir a l’Institut de Medicina Legal pugui semblar la més senzilla i adequada, no sempre serà la més avantatjosa. A vegades les valoracions realitzades per aquesta institució estan per sota de l’expectativa del lesionat, per això resulta més convenient acudir a la via judicial amb un informe pericial privat. Per a assegurar-se de que pren la decisió més encertada pel seu cas concret, haurà de buscar assessorament de professionals experts en la matèria que estudiïn a fons la seva situació.

Si accepto l’oferta quant temps trigarà a pagar la companyia?

Segons el que es disposa a la LRCSCVM no existeix un termini determinat en el qual la companyia hagi de procedir obligatòriament al pagament i dependrà del procediment que segueixi cada companyia, si bé en la majoria dels casos des de que es comunica l’acceptació i es remet la documentació requerida pel pagament, sol fer-se en 5-7 dies.

No obstant això el que si marca la legislació aplicable és que si la indemnització no es satisfà en el termini de 5 dies des de la seva acceptació, es meritaran interessos de demora. Si bé per a reclamar aquests interessos probablement s’hagi de recórrer a la via judicial.

La importància de contractar un advocat especialista en accidents de trànsit

La reclamació de danys soferts en accidents de trànsit és un tràmit molt complex, replet de requisits i on no poden obviar-se els terminis. Resulta fonamental comptar amb l’assessorament d’un advocat expert en la matèria per assegurar la correcta gestió del seu expedient i així aconseguir una completa reparació del dany que se li ha causat.

Si ha sofert un accident de trànsit i necessita ajuda per saber com procedir o vol saber si l’oferta motivada que ha rebut és correcta, contacti amb nosaltres i un advocat expert en accidents de trànsit l’assessorarà sense compromís.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Explica'ns més sobre el teu accident!

Últimes publicacions

Indemnització per accident in itinere

En aquest article tractarem sobre la indemnització en accidents in itinere. Abans de començar haurem de determinar què és un accident in itinere. Els accidents in itinere són aquells que succeeixen durant el trajecte que realitza el treballador des del domicili fins al lloc de treball o viceversa. Pot ser… Llegir més