Sistema CICOS en danys a vehicles per accidents de trànsit

Sistema CICOS en daños a vehículos por accidentes de tráfico. Abogados accidentes tráfico. Accigest

A l’any 1993, UNESPA va desenvolupar el Centre Informàtic de Compensació de Sinistres. Es coneix col·loquialment com a Conveni CICOS, però no es tracta d’un Conveni si no d’una plataforma tecnològica de gestió de sinistres que posa en contacte a les diferents entitats asseguradores que estiguin adherides.

La principal característica d’aquests convenis (CIDE i ASCIDE), implica que sigui la pròpia asseguradora del perjudicat, la encarregada de taxar i  indemnitzar els danys materials ocasionats als vehicles dels assegurats, establint en aquest sentit uns criteris objectius de responsabilitat que determinen qui és el causant de l’accident.

Son considerats danys materials els causats als vehicles perjudicats i als seus accessoris (aire condicionat, baca, aleró, sirena d’emergència, pintura, etc.). S’inclouen també les despeses de trasllat al taller de reparació, les despeses de peritatge i els impostos aplicables.

Objectiu del sistema CICOS

El sistema CICOS va ser creat per simplificar i agilitzar la reclamació i liquidació dels danys materials produïts entre vehicles assegurats a Entitats acollides als convenis CIDE (Conveni de Indemnització Directa) i ASCIDE (Acord Suplementari al Conveni de Indemnització Directa) i d’aquesta manera aportar solucions al sector assegurador.

Avui en dia, es calcula que casi un 70% dels sinistres de danys materials es resolen per mitjà del sistema CICOS, evitant així la judicialització de molts accidents.

Funcionament del sistema CICOS

Abans de començar és important remarcar que el Sistema CICOS es basa en un Reglament Articulat que defineix el funcionament del mateix.

Per l’aplicació del Sistema Cicos han de concórrer acumulativament les següents circumstàncies:

  • El dany al vehicle ha de derivar-se d’un accident de circulació ocorregut a qualsevol país de l’Espai Econòmic Europeu o a països adherits al Sistema de Certificat Internacional d’Assegurança.
  • Els vehicles intervinents en la col·lisió han d’estar matriculats a Espanya i tenir contractada la responsabilitat civil de subscripció obligatòria (Assegurança Obligatòria) a una Entitat espanyola adherida als Convenis.
  • Els accidents han de ser referents a una col·lisió directa entre vehicles.
  • Tan sols han d’intervenir dos vehicles a la col·lisió.
  • El import del sinistre no ha de superar l’àmbit d’aplicació dels Convenis (15 milions d’euros en l’actualitat, en coherència amb la cobertura màxima de l’Assegurança Obligatòria).

Per CICOS, la determinació de la responsabilitat de l’accident es basarà en les dades consignades a la Declaració Amistosa d’Accident (DAA), degudament complimentada i firmada per ambdós conductors. Les asseguradores apliquen la següent taula per determinar la culpabilitat de l’accident basant-se en les caselles marcades en el “parte” amistós:

En el supòsit de que no hi hagi DAA, la responsabilitat s’establirà en base a la informació declarada pels assegurats.

És important deixar clar que tot i que les normes estan inspirades en el Codi de la Circulació l’acceptació de la responsabilitat d’una companyia mitjançant el sistema CICOS no implica que el seu assegurat reconegui la seva culpabilitat i que no pugui establir-se una resolució final diferent en base a la legislació vigent tal i como es remarca en el propi reglament del sistema CICOS que diu:

Los Convenios se fundamentan en criterios objetivos de imputación de siniestros que, aún cuando están basados en los principios de la responsabilidad civil y las normas de circulación, no prejuzgan culpas ni responsabilidad, tratándose de meros mecanismos de solución de controversias, por lo que la asunción de culpa de una entidad en un siniestro en base a las normas de cualesquiera de los Convenios no implica que su asegurado reconozca su responsabilidad y no pueda darse una resolución distinta en la Jurisdicción Ordinaria en base a los criterios de responsabilidad por culpa establecidos en la legislación vigente.

En cas de controvèrsia o discrepàncies en la interpretació del Reglament Articulat que defineix el funcionament del sistema CICOS s’aplicarà lo establert en el MANUAL DE CRITERIS de les Comissions CIDE/ASCIDE/CICOS que podem descarregar a continuació:

MANUAL DE CRITERIS de les Comissions CIDE/ASCIDE/CICOS

Un cop aclarida la responsabilitat del sinistre segons CICOS, existeixi o no “parte” amistós, existeixi o no concordança dels fets de l’accident, al rebre la comunicació del sinistre per part del seu assegurat la companyia del vehicle ”innocent” comunicarà el sinistre al sistema CICOS. La companyia del vehicle ”responsable” haurà d’acceptar el sinistre excepte si el vehicle no estigués assegurat amb l’esmentada companyia i en cas de no dir rés, s’entendrà la seva acceptació.

A continuació, la companyia del vehicle innocent tramitarà els danys del mateix sense haver de posar-se d’acord con la companyia contraria sobre qui va tenir la culpa o sobre el import de reparació o substitució del vehicle.

Posteriorment, l’asseguradora del vehicle responsable haurà d’abonar a la contraria un Mòdul de Compensació, que és un import fix que s’estableix prèviament cada any, amb independència del import dels danys del vehicle, i és aproximadament la mitja del valor d’un sinistre. Un cop al mes, es ”compensen” els mòduls entre companyies. És a dir, si la companyia ”A” deu 50 mòduls a la companyia ”B”, i aquesta al mateix temps 76 mòduls a la companyia ”A”, en realitat, es produeix una sola transferència de la ”B” a la ”A” de 26 mòduls.

No hem d’oblidar que els sinistres afectats per la tramitació CICOS tenen un  termini de caducitat d’un any des de la data d’ocurrència de l’accident.

Sistema CICOS en danys a vehicles

Exclusions del sistema CICOS

No entren en el sistema CICOS els danys físics a les persones. Ara bé, encara que en l’accident existeixin un altre tipus de danys i perjudicis, això no impedeix que els que afecten als vehicles es resolguin per CICOS.

Amb la mateixa filosofia que el sistema CICOS, a l’any 2002 va entrar en marxa, amb la participació de les companyies més importants, el sistema SDM (Sinistres de Danys Materials).

En aquest sistema entren aquells sinistres en els que existeixen danys materials que no estan recollits en el sistema CICOS, com per exemple:

  • Sinistres en els que intervenen més de dos vehicles.
  • Casos en els que no hi hagi col·lisió directe entre els vehicles.
  • Danys produïts per la càrrega despresa.
  • Danys materials aliens al vehicle (objectes personals, paralització, etc.).
  • Intervenció de dos vehicles, els danys materials dels quals superin el límit de l’Assegurança Obligatòria.

Problemes en l’aplicació del sistema CICOS

En el supòsit de que el vehicle sigui declarat sinistre total, l’aplicació del sistema CICOS posa de manifest un conflicte d’interessos doncs la pròpia companyia de l’assegurat, que és la que hauria de defensar els seus interessos, és al mateix temps la que haurà de peritar i indemnitzar-li per la pèrdua total del vehicle. En aquests casos sempre és aconsellable assessorar-se amb un advocat d’accidents particular.

En el cas de no acceptar de forma amistosa la indemnització per la pèrdua total del vehicle cursada per part de la seva pròpia companyia a través del Sistema Cicos, en via judicial s’haurà d’interposar la demanda contra l’asseguradora del vehicle responsable de l’accident en virtut de lo establert a l’Article 1.902 del Codi Civil, tot això degut a que el sistema CICOS tan sols és un conveni subscrit entre entitats asseguradores sense vinculació legal per part dels particulars. Finalment, si la companyia responsable de l’accident resulta condemnada al pagament dels danys materials haurà de sol·licitar a l’assegurança no responsable el reintegrament d’aquesta quantitat en virtut de les normes establertes al Sistema Cicos.

Si té problemes en la resolució dels danys materials al seu vehicle causats en un accident de trànsit contacti ara amb els advocats d’accidents Accigest.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Explica'ns més sobre el teu accident!

Últimes publicacions

Bases tècniques actuarials actualitzables

El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital va publicar el 29 de setembre passat l'Ordre ETD/949/2022. A través d'aquesta s'actualitzen les bases tècniques actuarials que sustenten els càlculs del sistema per a la valoració dels danys i els perjudicis causats a les persones en accidents de circulació. Aquesta ordre es… Llegir més